Logowanie

Monitor Polski Poz. 64 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-15
Data wydania:2012-02-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 64 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 lutego 2012r. Pozycja 64

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 1 lutego 2012r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  Na podstawie art. 17 ust. 1pkt3ustawy zdnia 26 stycznia 2007r. opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z2008r. Nr170, poz.1051, zpóźn. zm.2)) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 19 marca 2009r. wsprawie wykazu wymogów określonych wprzepisach Unii Europejskiej zuwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. Nr17, poz.224, z2010r. Nr16, poz.169 oraz z2011r. Nr2, poz.20 iNr27, poz.299):

1) lp. 2–2b otrzymują brzmienie: Poniższe wymogi obowiązują rolników na terenie całego kraju

2. Art.3 ust.1 iust.2 lit.b oraz art.5 lit.a, b oraz d dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/147/WE1) § 7 pkt1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 12października 2011r. wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr237, poz.1419), zwanego dalej „rozporządzeniem wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt” Przestrzega się zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną na podstawie przepisów § 2i3rozporządzenia wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt iwymienionych wzałącznikach nr1i2do tego rozporządzenia. Powyższy zakaz nie dotyczy rolnika, który posiada, wydane na podstawie art. 52 ust. 2lub art. 56 ust.1 lub 2ustawy oochronie przyrody, pozwolenie na odstępstwo od zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną Przestrzega się zakazu umyślnego niszczenia gniazd ijaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną na podstawie przepisów §2i3 rozporządzenia wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt iwymienionych wzałącznikach nr1i2do tego rozporządzenia. Powyższy zakaz nie dotyczy rolnika, który posiada, wydane na podstawie art. 52 ust. 2lub art. 56 ust.1 lub 2 ustawy oochronie przyrody, pozwolenie na odstępstwo od zakazu umyślnego niszczenia gniazd ijaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną

§ 7 pkt5, 7, 8i14 rozporządzenia wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1ust. 2pkt1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr214, poz.1349, z2009r. Nr20, poz.105, z2010r. Nr36, poz.197 oraz z2011r. Nr54, poz.278.

1)

Monitor Polski 2a. Art. 3ust. 1 iust.2 lit.b dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/147/WE1) Art. 3ust.1 iust.2 lit.b dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/147/WE1) –2– § 7pkt6rozporządzenia wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt Poz. 64 Przestrzega się zakazu niszczenia siedlisk iostoi ptaków objętych ochroną na podstawie przepisów §2i3 rozporządzenia wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt iwymienionych wzałącznikach nr1i2do tego rozporządzenia Wstrefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu iregularnego przebywania ptaków wymienionych wzałączniku nr5do rozporządzenia wsprawie ochrony gatunkowej zwierząt zabrania się:

1) wycinania drzew lub krzewów;

2) okonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli d nie jest to związane zpotrzebą ochrony poszczególnych gatunków;

3) znoszenia obiektów, urządzeń iinstalacji. w Powyższy zakaz nie dotyczy rolnika, który posiada, wydane na podstawie art. 60 ust. 7ustawy oochronie przyrody, zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska

2b.

Art. 60 ust. 6pkt2–4 ustawy oochronie przyrody

2) lp. 11b otrzymuje brzmienie: 11b. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG PktII lp. 1załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 5kwietnia 2011r. wsprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. Nr86, poz.476), zwanego dalej „rozporządzeniem wsprawie procesu odzysku” Osady ściekowe, októrych mowa wpkt II lp.1 załącznika do rozporządzenia wsprawie procesu odzysku, mogą być stosowane, jeżeli zostały spełnione warunki określone wtym załączniku

3) lp. 15–17 otrzymują brzmienie:

15. Art. 3ust. 1 lit.a dyrektywy Rady 2008/71/WE zdnia 15lipca 2008r. wsprawie identyfikacji irejestracji świń (Dz.Urz. UEL213 z08.08.2008, str.31), zwanej dalej „dyrektywą Rady 2008/71/WE” Art. 4ust. 1 dyrektywy Rady 2008/71/WE Art. 6i9ustawy zdnia 2kwietnia 2004r. osystemie identyfikacji irejestracji zwierząt (Dz.U. z2008r. Nr204, poz.1281, zpóźn. zm.), zwanej dalej „ustawą osystemie identyfikacji irejestracji zwierząt” § 2–4rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 29lipca 2005r. wsprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. Nr151, poz.1268, z2007r. Nr18, poz.106 oraz z2011r. Nr8, poz.37), zwanego dalej „ rozporządzeniem wsprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz” Rolnik posiada numer siedziby stada. Powyższy obowiązek nie dotyczy posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, zprzeznaczeniem na własne potrzeby Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji świń, dokonując wpisów do tej księgi wterminie 7dni od dnia, wktórym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Księga rejestracji świń wformie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym wzałączniku do rozporządzenia wsprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

16.

Monitor Polski

17. Art. 4ust.2 lit.a dyrektywy Rady 2008/71/WE –3– Art. 31a ust.

8pkt3–5 ustawy zdnia 26 stycznia 2007r. opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z2008r. Nr170, poz.1051, zpóźn. zm.), zwanej dalej „ustawą opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego” Art. 31 ust. 4pkt3i4ustawy osystemie identyfikacji irejestracji zwierząt Poz. 64 Rolnik obowiązany jest do udostępniania na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności kontrolnych: pisemnych lub ustnych informacji związanych zprzedmiotem kontroli, dokumentów związanych zprzedmiotem kontroli oraz okazywania iudostępniania danych informatycznych

4) lp. 19 i20 otrzymują brzmienie:

19. Art. 5 dyrektywy Rady 2008/71/WE Art. 17 ust. 2pkt3iart. 20 ust.2 ustawy osystemie identyfikacji irejestracji zwierząt § 1ust. 3, §3 ust. 3, § 4, § 6ust.1 pkt2iust.2 pkt2rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 2listopada 2007r. wsprawie sposobu oznakowania bydła, owiec ikóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań iwarunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr220, poz.1635 oraz z2010r. Nr183, poz.1232), zwanego dalej „rozporządzeniem wsprawie sposobu oznakowania bydła, owiec ikóz oraz świń” Art. 17 ust. 2pkt1ustawy osystemie identyfikacji irejestracji zwierząt § 1ust. 3, §3 ust. 1, 2–2b, § 6ust. 1 pkt1iust.2 pkt1 rozporządzenia wsprawie sposobu oznakowania bydła, owiec ikóz oraz świń Rolnik jest obowiązany oznakować świnie bezzwłocznie, awkażdym przypadku przed opuszczeniem przez świnie siedziby stada, za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną lub tatuażu umieszczonego wsposób czytelny itrwały wobu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego

20.

Art. 4 rozporządzenia (WE) nr1760/2000 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 17lipca 2000r. ustanawiającego system identyfikacji irejestracji bydła idotyczącego etykietowania wołowiny iproduktów zwołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr820/97 (Dz.Urz. WE L 204 z11.08.2000, str.1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.3, t.30, str.248, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr1760/2000”

Wsiedzibie stada wszystkie sztuki bydła są znakowane przez umieszczenie na obu uszach kolczyków wterminie 7dni od dnia urodzenia lub dnia kontroli granicznej wprzypadku bydła przywożonego zpaństwa trzeciego (zwyłączeniem, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, auboju dokona się wterminie 20 dni od czasu przejścia takiej kontroli), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, wktórej się urodziły. Bydło pochodzące zinnego państwa członkowskiego zachowuje swoje oryginalne kolczyki

Monitor Polski

5) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

27. Art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr21/2004 zdnia 17 grudnia 2003r. ustanawiającego system identyfikacji irejestrowania owiec ikóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr1782/2003 idyrektywy 92/102/EWG i64/432/EWG (Dz.Urz. UE L5 z09.01.2004, str. 8, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UEPolskie wydanie specjalne, rozdz.3, t. 42, str.56, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr21/2004” Art. 17 ust. 2pkt2 ustawy osystemie identyfikacji irejestracji zwierząt § 1ust. 3, § 3ust. 1 i1a, §5, §6 ust.1 i2rozporządzenia wsprawie sposobu oznakowania bydła, owiec ikóz oraz świń Wsiedzibie stada wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie znakowane za pomocą kolczyków, wterminie 180 dni od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej wprzypadku owiec lub kóz przywożonych zpaństwa trzeciego (zwyłączeniem, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, auboju dokona się wterminie 5dni roboczych od dnia kontroli granicznej), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, wktórej się urodziły. Owce lub kozy pochodzące zinnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zachowują swoje oryginalne oznakowanie –4– Poz. 64

6) lp. 66 otrzymuje brzmienie: 66.2) Art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr178/2002 wzwiązku zart.18 rozporządzenia (WE) nr396/2005 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 23 lutego 2005r. wsprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów wżywności ipaszy pochodzenia roślinnego izwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.Urz. UE L 70 z16.03.2005, str. 1, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr396/2005”

1)

Rolnikowi nie wolno:

1) prowadzać do obrotu jako w żywność lub pasza,

2) odawać zwierzętom p – roduktów objętych p załącznikiemI do rozporządzenia nr396/2005, jeżeli produkty te zawierają pozostałości pestycydów przekraczające największe dopuszczalne poziomy, októrych mowa wzałącznikach II iIII do rozporządzenia nr396/2005, albo wartości, októrych mowa wart.18 ust. 1lit.b tego rozporządzenia

P rzepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/147/WE zdnia 30 listopada 2009r. wsprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz. UE L 20 z26.01.2010, str. 7) wymienione wwymogach, októrych mowa wlp. 1–2b, zastąpiły, bez wprowadzania zmian merytorycznych, przepisy dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WEL103 z25.04.1979, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, zpóźn. zm.) wymienione wpktA wust.1 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników wramach wspólnej polityki rolnej iustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr1782/2003 (Dz.Urz. UE L 30 z31.01.2009, str. 16, zpóźn. zm.). Wyżej wymienione przepisy dyrektywy Rady 79/409/EWG zdnia 2kwietnia 1979r. wsprawie ochrony dzikiego ptactwa były wdrożone do prawa krajowego przepisami ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz.U. z2009r. Nr151, poz.1220, zpóźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 28 września 2004r. wsprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr220, poz.2237), które zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419).

2) W ymóg ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r. zgodnie z art. 124 ust. 5 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19stycznia 2009r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników wramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr247/2006, (WE) nr378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr1782/2003.

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 64 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Utylizacja odpadów a prawo Unii Europejskiej

  Proszę o informację czy w Polsce są przepisy, dotyczące utylizacji starych samochodów (takie jak np. w Niemczech)?

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Kontrola importu żywności z państw spoza UE

  Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej?

 • Skarga do Komisji Europejskiej

  Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 151

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2009 nr 17 poz. 224

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2010 nr 16 poz. 169

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2011 nr 27 poz. 299

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2012 poz. 479

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.