Logowanie

Monitor Polski Poz. 83 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-21
Data wydania:2012-01-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 83 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 lutego 2012r. Pozycja 83

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1) zdnia 19 stycznia 2012r. wsprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki iSzkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy zdnia 8 sierpnia 1996r. oRadzie Ministrów (Dz.U. z2003r. Nr24, poz.199, zpóźn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki iSzkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

M inister Nauki iSzkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej – nauka iszkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr248, poz.1483).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr80, poz.717, z2004r. Nr238, poz.2390 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr169, poz.1414 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr45, poz.319, Nr170, poz.1217 iNr220, poz.1600, z2008r. Nr227, poz.1505 z2009r. Nr42, poz.337, Nr98, poz.817, Nr157, poz.1241 iNr161, poz.1277, z2010r. Nr57, poz.354 oraz z2011r. Nr117, poz.676, Nr185, poz.1092 iNr232, poz.1378.

1)

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 19 stycznia 2012 r. (poz.83)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Uniwersytet wBiałymstoku;

2) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wBydgoszczy;

3) Uniwersytet Gdański;

4) Uniwersytet Śląski wKatowicach;

5) Uniwersytet Jagielloński wKrakowie;

6) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wLublinie;

7) Uniwersytet Łódzki;

8) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie;

9) Uniwersytet Opolski;

10) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wPoznaniu;

11) Uniwersytet Rzeszowski;

Monitor Polski

12) Uniwersytet Szczeciński;

13) Uniwersytet Mikołaja Kopernika wToruniu;

14) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wWarszawie;

15) Uniwersytet Warszawski;

16) Uniwersytet Wrocławski;

17) Uniwersytet Zielonogórski wZielonej Górze;

18) Politechnika Białostocka;

19) Akademia Techniczno-Humanistyczna wBielsku-Białej;

20) Politechnika Częstochowska;

21) Politechnika Gdańska;

22) Politechnika Śląska;

23) Politechnika Świętokrzyska wKielcach;

24) Politechnika Koszalińska;

25) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowie;

26) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

27) Politechnika Lubelska;

28) Politechnika Łódzka;

29) Politechnika Opolska;

30) Politechnika Poznańska;

31) Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego;

32) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;

33) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wSzczecinie;

34) Politechnika Warszawska;

35) Politechnika Wrocławska;

36) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana iJędrzeja Śniadeckich wBydgoszczy;

37) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja wKrakowie;

38) Uniwersytet Przyrodniczy wLublinie;

39) Uniwersytet Przyrodniczy wPoznaniu;

40) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny wSiedlcach;

41) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wWarszawie;

42) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

43) Uniwersytet Ekonomiczny wKatowicach;

44) Uniwersytet Ekonomiczny wKrakowie;

45) Uniwersytet Ekonomiczny wPoznaniu;

46) Szkoła Główna Handlowa wWarszawie;

47) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

48) Akademia im. Jana Długosza wCzęstochowie;

49) Uniwersytet Jana Kochanowskiego wKielcach; –2– Poz. 83

Monitor Polski –3– Poz. 83

50) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej wKrakowie;

51) Akademia Pomorska wSłupsku;

52) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wWarszawie;

53) Akademia Wychowania Fizycznego iSportu im. Jędrzeja Śniadeckiego wGdańsku;

54) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki wKatowicach;

55) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha wKrakowie;

56) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego wPoznaniu;

57) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego wWarszawie;

58) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

59) Chrześcijańska Akademia Teologiczna wWarszawie;

60) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

61) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II wBiałej Podlaskiej;

62) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wChełmie;

63) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wCiechanowie;

64) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wElblągu;

65) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wGłogowie;

66) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wGnieźnie;

67) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wGorzowie Wielkopolskim;

68) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza wJarosławiu;

69) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa wJeleniej Górze;

70) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wKaliszu;

71) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wKoninie;

72) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wKrośnie;

73) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona wLegnicy;

74) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego wLesznie;

75) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki iPrzedsiębiorczości wŁomży;

76) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wNowym Sączu;

77) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wNowym Targu;

78) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wNysie;

79) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa wOpolu;

80) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego wOświęcimiu;

81) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica wPile;

82) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wPłocku;

83) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska wPrzemyślu;

84) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wRaciborzu;

85) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wSandomierzu;

86) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka wSanoku;

87) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wSkierniewicach;

Monitor Polski –4– Poz. 83

88) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wSulechowie;  

89) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wSuwałkach;  

90) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego wTarnobrzegu;  

91) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wTarnowie;  

92) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wWałczu;  

93) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa wWałbrzychu;  

94) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku;  

95) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica wZamościu;  

96) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wKoszalinie;  

97) uczelnie niepubliczne;  

98) Narodowe Centrum Badań iRozwoju;  

99) Narodowe Centrum Nauki;

100) Naukowa iAkademicka Sieć Komputerowa wWarszawie;

101) Ośrodek Przetwarzania Informacji wWarszawie;

102) Biuro Uznawalności Wykształcenia iWymiany Międzynarodowej wWarszawie;

103) Zakłady Kórnickie wKórniku. Jednostki, które Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego prowadzi wspólnie zinnymi organami: Centrum Nauki Kopernik zsiedzibą wWarszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 83 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Organ wyższego stopnia

  Złożyłem skargę na Starostę, który odmówił mi dostępu do dokumentacji inwestycji. Skargę rozpatrywała Rada Powiatu i, pomijając dostarczone dowody, w podjętej (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

  Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia (...)

 • Świadczenie pracy w formie wolontariatu

  Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 405

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.