Logowanie

Monitor Polski Poz. 566 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-07-05
Data wydania:2013-06-26
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 566 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 566

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw2) Na podstawie art.2b ust.2 ustawy zdnia 19 kwietnia 1991r. oizbach aptekarskich (Dz.U. z2008r. Nr136, poz.856, z2010r. Nr107, poz.679 oraz z2011r. Nr113, poz.657) ogłasza się wykaz dyplomów, świadectw iinnych dokumentów wydanych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym iKonfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw – stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz.1672). Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia zdnia 18 marca 2009r. wsprawie wykazu dyplomów, świadectw iinnych dokumentów wydanych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania wRzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw (M.P. Nr17, poz.226).

Monitor Polski –2– Poz. 566

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia zdnia 26 czerwca 2013r. (poz. 566)

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW IINNYCH DOKUMENTÓW WYDANYCH WPAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA OWOLNYM HANDLU (EFTA) – STRONACH UMOWY OEUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM IKONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ, POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA WRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAWODU FARMACEUTY PRZEZOBYWATELI TYCH PAŃSTW

Państwo

Nazwa dyplomu

Organ przyznający

1. De universiteiten / Les universités

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté franćaise

Świadectwo towarzyszące

België/Belgique Diploma van /Belgien apotheker/Diplôme de (Królestwo pharmacien Belgii)

България (Republika Bułgarii)

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Фармация” с професионална квалификация „Магистър-фармацевт”

Университет

-

Česká republika Diplom o ukončení studia ve (Republika studijním programu farmacie Czeska) (magistr, Mgr.)

Farmaceutická Vysvědčení o státní fakulta univerzity závěrečné zkoušce v České republice

1. Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

2. Syddansk Universitet

Danmark (Królestwo Danii)

1. Cand. pharm

2. Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen (Cand. Pharm)

-

Monitor Polski –3– Poz. 566

Deutschland (Republika Federalna Niemiec) Eesti (Republika Estońska) Eλλάς (Republika Grecka) España (Królestwo Hiszpanii)

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

-

Diplom proviisori õppekava läbimisest

Tartu Ülikool

-

Άδεια άσκησης φαρµακευτικoύ επαγγέλµατoς

Noµαρχιακή Aυτoδιoίκηση

-

Título de licenciado en Farmacia

1. Ministerio de Educación y Cultura

2. El rector de una universidad

France (Republika Francuska)

1. Diplôme d'Etat de pharmacien

2. Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités

-

Hrvatska (Republika Chorwacji)

Diploma magistar farmacije/ magistra farmacije

1. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

3. Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu Háskóli Íslands

-

Iceland (Republika Islandii)

Próf í lyfjafræði

-

Monitor Polski –4– Poz. 566

Ireland (Irlandia)

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

-

-

Italia (Republika Włoska)

Universitą

-

Kύπρoς (Republika Cypryjska) Latvija (Republika Łotewska)

Пιστoπoητικó Eγγραφής Φαρµακoπoιoύ

Συµβoύλιo Φαρµακευτικής

-

Farmaceita diploms

Universitātes tipa augstskola

-

Liechtenstein (Księstwo Liechtensteinu)

The diplomas, certificates and other titles awarded in another Competent State to which this Directive authorities applies and listed in the present Annex Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko Universitetas profesinę kvalifikaciją Jury d'examen d'Etat + visa du Diplôme d'Etat de pharmacien ministre de l'éducation nationale Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv.: mag. Pharm.)

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Lietuva (Republika Litewska) Luxembourg (Wielkie Księstwo Luksemburga)

-

-

Magyarország (Węgry)

Egyetem

-

Malta (Republika Malty)

Lawrja fil-farmaċija

Universita` ta' Malta

-

Monitor Polski –5– Poz. 566

Nederland (Królestwo Niderlandów)

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm.

Faculteit Farmacie

-

Norway (Królestwo Norwegii)

Universitetsfakultet

-

Österreich (Republika Austrii) Portugal (Republika Portugalska) România (Rumunia)

Staatliches Apothekerdiplom

Österreichische Apothekerkammer

Carta de curso de licenciatura Universidades em Ciźncias Farmacźuticas

-

Diplomă de licență de farmacist

Universități

-

Slovenija (Republika Słowenii)

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister Univerza farmacije / magistra farmacije”

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacije

Slovensko (Republika Słowacka)

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu Vysoká škola „magister farmácie” („Mgr.”)

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2. Itä-Suomen yliopisto

-

Suomi/Finland (Republika Finlandii)

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen

-

Monitor Polski –6– Poz. 566

Sverige (Królestwo Szwecji)

Apotekarexamen

Universitet och högskolor Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno

1. For Great Britain: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

2. For Northern Ireland: Pharmaceutical Society of Northern Ireland

-

Diplôme de pharmacien / Switzerland/ Suisse (Konfederacja Szwajcarska) Eidgenössisches Apothekerdiplom / Diploma federale di farmacista

-

United Kingdom (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

-

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 566 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 17 poz. 226

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski 2004 nr 21 poz. 378

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-20 poz. 1612

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-16 poz. 1355


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.