Logowanie

Monitor Polski Poz. 958 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-11-28
Data wydania:2013-11-28
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 958 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 listopada 2013r. Poz. 958

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY IROZWOJu

1) zdnia 28 listopada 2013r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.33 ust. 1d ustawy zdnia 8 sierpnia 1996r. oRadzie Ministrów (Dz.U. z2012r. poz.392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury iRozwoju lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik doobwieszczenia2). Minister Infrastruktury iRozwoju: E. Bieńkowska

1)

2)

Minister Infrastruktury iRozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie izagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 27 listopada 2013r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury iRozwoju (Dz.U. poz.1391). Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniami:

1) inistra Rozwoju Regionalnego zdnia 10 lutego 2009r. wsprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi M Rozwoju Regionalnego lub przez niego nadzorowanych (M.P. Nr12, poz.150);

2) inistra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 24 lipca 2012r. wsprawie wykazu jednostek organizacyjnych M podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej lubprzez niego nadzorowanych (M.P. poz.567).

Monitor Polski –2– Poz. 958

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 28 listopada 2013 r. (poz.958)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY IROZWOJU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wWarszawie; Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wWarszawie; Transportowy Dozór Techniczny wWarszawie; Instytut Rozwoju Miast wKrakowie; Instytut Gospodarki Przestrzennej iMieszkalnictwa wWarszawie; Instytut Techniki Budowlanej wWarszawie; Instytut Kolejnictwa wWarszawie; Instytut Morski wGdańsku; Instytut Badawczy Dróg iMostów wWarszawie;

10) Instytut Transportu Samochodowego wWarszawie; 11) Akademia Morska wGdyni; 12) Akademia Morska wSzczecinie; 13) Izba Morska wGdańsku zsiedzibą wGdyni; 14) Izba Morska wSzczecinie; 15) Odwoławcza Izba Morska wGdańsku zsiedzibą wGdyni; 16) Urząd Morski wGdyni; 17) Urząd Morski wSłupsku; 18) Urząd Morski wSzczecinie; 19) Urząd Żeglugi Śródlądowej wBydgoszczy; 20) Urząd Żeglugi Śródlądowej wGdańsku; 21) Urząd Żeglugi Śródlądowej wGiżycku; 22) Urząd Żeglugi Śródlądowej wKędzierzynie-Koźlu; 23) Urząd Żeglugi Śródlądowej wKrakowie; 24) Urząd Żeglugi Śródlądowej wSzczecinie; 25) Urząd Żeglugi Śródlądowej wWarszawie; 26) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu; 27) Morska Służba Poszukiwania iRatownictwa wGdyni; 28) Centrum Projektów Europejskich wWarszawie; 29) Centrum Unijnych Projektów Transportowych wWarszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 958 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2008 nr 13 poz. 135

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2007 nr 33 poz. 381

  Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.