Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-21
Data wejscia w życie:1999-05-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 361

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych powołuje Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zwaną dalej „Komisją”, liczącą 15 członków.

2. Członkowie Komisji powołuje się z listy kandydatów, o której mowa w §

2.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) przedstawiciele nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych i humanistycznych – w liczbie 12 osób,

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – w liczbie 3 osób. § 2.

1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych ustala listę kandydatów na członków Komisji, na podstawie propozycji zgłoszonych przez:

1) uniwersytety, akademie medyczne, wyższe szkoły rolnicze i akademie wychowania fizycznego,

2) przeprowadzające doświadczenia lub testy na zwierzętach jednostki badawczorozwojowe i placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

4) Polską Akademię Nauk,

5) członków Komitetu Badań Naukowych.

2. Kandydatów na członków Komisji przedstawia się na zgłoszeniu kandydatów, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

3. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych aktualizuje listę kandydatów na członków Komisji, na podstawie propozycji zgłaszanych stosownie do przepisu ust. 1.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§

3. Przed powołaniem należy uzyskać zgodę kandydata na pełnienie funkcji członka Komisji oraz na przetwarzanie jego danych osobowych. §

4. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych powołuje na pierwszą kadencję Komisji:

1) ośmiu członków na dwa lata,

2) siedmiu członków na cztery lata. §

5. W razie potrzeby uzupełnienia składu Komisji Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych powołuje nowego członka z listy, o której mowa w § 2, na cztery lata. § 6.

1. Funkcji członka Komisji nie może pełnić osoba, która była członkiem tej Komisji przez dwie kolejne czteroletnie kadencje, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Osoby wymienione w § 4 pkt 1, po upływie dwuletniej kadencji, mogą pełnić funkcje członka Komisji przez jedną czteroletnią kadencję. §

7. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych odwołuje członka Komisji przez upływem kadencji, w przypadku:

1) zrzeczenia się funkcji członka Komisji,

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z niskich pobudek,

3) pozbawienia praw publicznych,

4) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu, działającego na podstawie przepisów o odpowiedzialności zawodowej, za przewinienie zawodowe, lub komisji dyscyplinarnej za czyn popełniony z niskich pobudek,

5) choroby lub innych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. §

8. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – po zasięgnięciu opinii Komisji – powołuje i odwołuje Przewodniczącego Komisji oraz jego zastępcę spośród członków Komisji. § 9.

1. Członek Komisji, przy wykonywaniu swojej funkcji, jest niezależny od organów administracji publicznej oraz od jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Członek Komisji jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej. §

10. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. §

11. Do zadań Komisji należy:

1) ustalanie ogólnych zasad funkcjonowania lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwanych dalej „lokalnymi komisjami”, a także zasad wydawania przez nie opinii w sprawie dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach,

2) powoływanie lokalnych komisji,

3) rozpatrywanie odwołań od opinii w sprawie dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach,

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących doświadczeń i testów na zwierzętach oraz formułowanie w tych sprawach wniosków do właściwych organów, organizacji lub jednostek organizacyjnych, w szczególności wydawanie opinii o możliwości uzyskania celów naukowych lub diagnostycznych przy pomocy metod alternatywnych, a także o zgodności przeprowadzanych doświadczeń i testów na zwierzętach z zaleceniami i dyrektywami Unii Europejskiej. §

12. Przewodniczący Komisji organizuje jej pracę, a w szczególności wyznacza terminy posiedzeń i składy zespołów opracowujących projekty opinii w poszczególnych sprawach, dba o prawidłowość i sprawność działania Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. §

13. Przewodniczący Komisji przedstawia Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych coroczne sprawozdanie z działalności Komisji w terminie do dnia 31 marca. §


14. Komisja powołuje lokalne komisje opiniujące dopuszczalność doświadczeń i testów na zwierzętach, przeprowadzanych w szkołach wyższych, jednostkach badawczo-rozwojowych, placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, urzędowych laboratoriach weterynaryjnych oraz placówkach produkujących leki i biopreparaty. § 15.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1. W zależności od potrzeb. lokalne komisje działają w szczególności jako komisje międzyuczelniane, międzyinstytutowe lub wspólne – dla dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych, a także jako komisje uczelniane.

2. Komisja ustala właściwość miejscową poszczególnych lokalnych komisji, uwzględniając, w miarę możliwości, wnioski zainteresowanych jednostek organizacyjnych.

3. Komisja określa siedzibę lokalnej komisji po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2 albo właściwego wojewody. § 16.

1. W skład lokalnych komisji, liczących w zależności od potrzeb od 5 do 15 członków, wchodzą przedstawiciele nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych i humanistycznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

2. W skład każdej lokalnej komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż jedna piąta składu tej komisji. §

17. Komisja ustala listy kandydatów na członków poszczególnych lokalnych komisji, na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-3. § 18.

1. Komisja powołuje członków poszczególnych lokalnych komisji z list kandydatów, o których mowa w § 17.

2. Komisja wyznacza przewodniczących lokalnych komisji oraz ich zastępców spośród członków tych komisji, powołanych w trybie określonym w ust.

1. § 19.

1. Członków lokalnej komisji powołuje się na cztery lata.

2. Funkcji członka lokalnej komisji nie może pełnić osoba, która była członkiem tej komisji przez dwie kolejne kadencje. §

20. Do lokalnych komisji oraz do przewodniczących i członków tych komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i 3, § 3, 5, 7, 9 i

12. § 21.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Do zadań lokalnej komisji należy:

1) wydawanie opinii o dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach oraz określenia warunków i procedur przeprowadzania tych doświadczeń i testów, w tym także wydawanie opinii o możliwości uzyskania celów naukowych lub diagnostycznych bez konieczności przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach, przy pomocy metod alternatywnych,

2) wyrażanie zgody na przeprowadzanie doświadczeń i prac badawczych powodujących ból lub inne cierpienia zwierząt,

3) wydawanie opinii o warunkach bytowych w hodowlach zwierząt laboratoryjnych i zwierzętarniach. § 22.

1. Lokalna komisja powinna wydać opinię lub zgodę, o której mowa w § 21, przed upływem jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o wydanie tej opinii lub zgody, wraz z załączoną dokumentacją dotyczącą sprawy.

2. Przewodniczący lokalnej komisji może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o 14 dni, jeżeli opinia dotyczy sprawy szczególnie skomplikowanej lub wymaga sporządzenia specjalistycznych ekspertyz.

3. Jeżeli lokalna komisja nie wydała opinii w terminie określonym w ust. 2, przewodniczący tej komisji niezwłocznie przekazuje sprawę Komisji w celu wydania opinii.

4. Od opinii wydanej na podstawie ust. 3 nie przysługuje odwołanie; przy ustalaniu opinii stosuje się odpowiednio przepisy § 31-33. § 23.

1. Lokalna komisja funkcjonuje i wydaje opinie według ogólnych zasad, ustalonych przez Komisję na podstawie § 11 pkt

1.

2. W razie potrzeby, lokalna komisja może w uchwalonym przez siebie regulaminie ustalić własne szczegółowe zasady funkcjonowania i wydawania opinii. § 24.

1. Przewodniczący lokalnej komisji może wyznaczyć zespół przygotowujący projekt opinii. Zespół ustala projekt opinii większością głosów.

2. Członek zespołu opiniującego może złożyć opinię odrębną, którą wraz z uzasadnieniem dołącza się do akt sprawy.

3. Projekt opinii podpisują przewodniczący i członkowie zespołu opiniującego, z zastrzeżeniem ust.

2. §

25. Przewodniczący lokalnej komisji przedstawia Komisji coroczne sprawozdanie z działalności lokalnej komisji w terminie do dnia 15 lutego.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

§ 26.

1. Na posiedzenia zespołów rozpatrujących poszczególne sprawy lub na posiedzenia lokalnej komisji, w razie potrzeby, przewodniczący komisji może zapraszać ekspertów lub inne osoby, jeżeli ich wyjaśnienia są niezbędne do ustalenia opinii.


2. Lokalna komisja może rozpatrywać sprawy na posiedzeniach wyjazdowych. § 27.

1. Przewodniczący lokalnej komisji może zażądać od osób lub jednostek organizacyjnych, które wystąpiły z wnioskiem o wydanie opinii, przedstawienia dokumentacji lub wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii.

2. Jeżeli do ustalenia opinii jest niezbędna specjalistyczna ekspertyza, przewodniczący lokalnej komisji może zlecić jej opracowanie na piśmie, na podstawie umowy z właściwym ekspertem lub specjalistyczną jednostką organizacyjną. Sporządzenie ekspertyzy nie może być zlecone osobom lub jednostkom organizacyjny, których dotyczy wniosek o wydanie opinii przez komisję lokalną. § 28.

1. Na podstawie projektu opinii sporządzonej przez zespół opiniujący oraz całości dokumentacji dotyczącej sprawy i uzyskanych wyjaśnień lokalna komisja na posiedzeniu, przy obecności co najmniej 2/3 członków, większością głosów ustala ostateczną treść opinii o dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach.

2. W części obrad lokalnej komisji lub jej zespołu opiniującego, dotyczącej ustalenia treści opinii, nie mogą uczestniczyć osoby, których dotyczy wydawana opinia, kierownik jednostki organizacyjnej, w której mają być przeprowadzana doświadczenia lub testy na zwierzętach, a także osoby nie wchodzące w skład tej komisji.

3. Opinię podpisują przewodniczący oraz członkowie lokalnej komisji, z zastrzeżeniem ust.

4. 4. Do członków lokalnej komisji ustalających ostateczną treść opinii stosuje się przepisy § 24 ust. 2 i

3. § 29.

1. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać, czy przeprowadzanie doświadczeń lub testów na zwierzętach jest dopuszczalne.

2. W razie wydania pozytywnej opinii w sprawie przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach, lokalna komisja w opinii określa warunki i procedurę przeprowadzania tych doświadczeń lub testów, a jeżeli warunki te oraz procedurę określono we wniosku, może uznać je za integralną część opinii.

3. Opinia wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Lokalna komisja bezzwłocznie przekazuje opinię wnioskodawcy oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej uprawnionemu do wydania lub cofnięcia indywidualnego

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń lub testów na zwierzętach, których dotyczy ta opinia, oraz zwraca otrzymaną dokumentację. § 30.

1. Odwołanie od opinii lokalnej komisji może złożyć:

1) kierownik jednostki organizacyjnej, której dotyczy opinia lokalnej komisji o niedopuszczalności przeprowadzania w tej jednostce doświadczeń lub testów na zwierzętach,

2) osoba, która złożyła wniosek o wydanie tej opinii.

2. Odwołanie składa się za pośrednictwem lokalnej komisji, która wydała opinię, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania tej opinii.

3. Do odwołania powinna być załączona opinia właściwej lokalnej komisji oraz dokumentacja dotycząca sprawy, umożliwiająca ustalenie opinii przez Komisję. § 31.

1. Odwołanie od opinii lokalnej komisji rozpatruje pięcioosobowy zespół. wyznaczony prze Przewodniczącego Komisji, opracowujący projekt opinii. W skład zespołu powinien wchodzić członek Komisji, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt

2. 2. Przewodniczący Komisji może zarządzić opracowanie projektu opinii w sprawie szczególnie skomplikowanej w składzie siedmioosobowym lub dziewięcioosobowym.

3. Wyznaczony zespół opiniujący ustala projekt opinii większością głosów.

4. Do członków zespołu opiniującego stosuje się odpowiednio przepisy § 24 ust. 2 i

3. § 32.

1. Opinia powinna być ustalona przed upływem dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, spełniającego wymagania określone w § 30 ust. 2 i 3.

2. Przewodniczący Komisji może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o jeden miesiąc, jeżeli opinia dotyczy sprawy szczególnie skomplikowanej lub wymaga sporządzenia specjalistycznych ekspertyz. §

33. Do Komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 26-29. § 34.

1. Za udział w posiedzeniu Komisji Przewodniczący i członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) Przewodniczący Komisji – 40%,

2) członkowie Komisji – 30%

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

- najniższego wynagrodzenia za prace pracowników, ogłoszonego przez Ministra pracy i Polityki socjalnej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Komisji przysługuje wynagrodzenie przewidziane dla członków Komisji.

3. Zamiejscowym członkom Komisji i osobom, o których mowa w ust. 2, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, na zasadach określonych w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. §

35. Obsługę prac Komisji, polegającą w szczególności na zapewnieniu obsługi organizacyjnej i administracyjno-biurowej, zapewnia urząd Komitetu Badań Naukowych. §

36. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane w budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (z działu 91 – Administracja państwowa). § 37.

1. Za udział w posiedzeniu lokalnej komisji przewodniczący i członkowie tej komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczący – 30%,

2) członkowie – 20% - najniższego wynagrodzenia za prace pracowników, ogłoszonego przez Ministra pracy i Polityki socjalnej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Do osób uczestniczących w posiedzeniach lokalnych komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 34 ust. 2 i

3. § 38.

1. Obsługę prac lokalnej komisji, polegającą w szczególności na zapewnieniu obsługi organizacyjnej i administracyjno-biurowej, zapewnia jednostka organizacyjna, w której działa ta komisja.

2. Jednostki organizacyjne, na których rzecz działa lokalna komisja międzyuczelniana, międzyinstytutowa lub wspólna, mogą wspólnie zapewniać obsługę prac komisji na zasadach określonych w zawartym przez nie porozumieniu. § 39.

1. Wydatki związane z działalnością lokalnej komisji, obejmujące wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące, w tym w szczególności wynagrodzenia za udział w posiedzeniach,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

koszty diet, podróży i zakwaterowania, koszty obsługi administracyjnej oraz koszty zleconych ekspertyz, są finansowane przez jednostkę organizacyjna zapewniająca obsługę prac tej komisji, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Wydatki związane z działalnością lokalnej komisji są pokrywane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (z działu 91 – Administracja państwowa), na podstawie umowy określającej zakres finansowania, zawartej przez urząd Komitetu Badań Naukowych z właściwą jednostką organizacyjną zapewniającą obsługę prac lokalnej komisji. §

40. Kandydatów na członków Komisji i lokalnych komisji pierwszej kadencji zgłaszają jednostki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 1 na zgłoszeniu kandydatów, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. § 41.

1. Doświadczenia i testy na zwierzętach prowadzone w ramach badań naukowych, zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą być kontynuowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają właściwą lokalna komisję o kontynuowanych doświadczeniach lub testach na zwierzętach. §

42. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 39 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i dotyczy pokrywania z budżetu państwa wydatków poniesionych po dniu 1 stycznia 2000 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. (poz. 361)

Zgłoszenie kandydata do Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach * do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach * Nazwa zgłaszającej jednostki organizacyjnej .............................................................................. ....................................................................................................................................................... Adres ............................................................................................................................................ Województwo .............................................................................................................................. Imię i nazwisko kierownika ......................................................................................................... Dane kandydata: Imię i nazwisko ................................................................................................................ Data i miejsce urodzenia .................................................................................................. Adres ................................................................................................................................

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

Telefon, faks ..................................................................................................................... Wykształcenie: nazwa szkoły, rok ukończenia ................................................................ .......

.................................................................................................................................... Tytuł lub stopień naukowy ............................................................................................... Specjalność wyuczona ...................................................................................................... Specjalność wykonywana ................................................................................................ Miejsce pracy:

1) podstawowe ..................................................................................................................

2) dodatkowe .................................................................................................................... Informacje o pracy zawodowej lub naukowej, w tym związanej z doświadczeniami lub testami na zwierzętach ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Dorobek naukowy, publikacje ..................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Przynależność do organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt, pełnione funkcje .......... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Informacje dodatkowe .................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ................................................ .............................................

(data) (pieczęć) (podpis)

Oświadczenie kandydata Ja, niżej podpisany ............................................................................................ oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach *, lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach *,

2) wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w zbiorze danych urzędu Komitetu Badań Naukowych oraz na przetwarzanie tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). ................................................ .............................................

(data) (podpis)

_______________

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

* Niepotrzebne skreślić

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 363 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 369 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 368 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 367 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 366 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 378 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 365 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 377 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 376 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 360 z 1999

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 374 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 370 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 371 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

  W X Spółce Akcyjnej, Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy wewnętrzne i przepisy zewnętrzne - ustawy, kodeksy, rozporządzania. Przepisy wewnętrzne są nam (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-07 poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu składania wniosków o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i o skreślenie z tego wykazu

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-27 poz. 360

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

 • Monitor Polski 2003 nr 42 poz. 632

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

 • Legislacja UE z 2007-08-09 nr 209 poz. 30

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) (...)

 • Legislacja UE z 2006-06-10 nr 158 poz. 18

  Zalecenie Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające wytyczne w zakresie stosowania oznaczeń wskazujących na brak testów na zwierzętach zgodnie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.