Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-24
Data wejscia w życie:1999-04-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 372

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) i art. 68 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126) zarządza się, co następuje: §


1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „żołnierz” bez bliższego określenia – osobę, która: a) odbywa zasadniczą lub zasadniczą nadterminowa służbę wojskową, ćwiczenia albo przeszkolenie wojskowe, b) pełni służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, c) pełni zawodową lub kontraktową służbę wojskową, d) odbywa okresową służbę wojskową,

2) „żołnierz służby zasadniczej” – żołnierza, który odbywa zasadniczą służbę wojskową oraz podoficera i szeregowego rezerwy, powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych w jednostkach podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3) „żołnierz nadterminowy” – żołnierza odbywającego nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

4) „oficer rezerwy” – oficera, chorążego i podchorążego rezerwy, powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych,

5) „kandydat na żołnierza zawodowego” – podchorążego, kadeta i elewa kształcącego się w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia na żołnierza zawodowego,

6) „dowódca jednostki” – dowódcę oddziału gospodarczego,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

7) „ćwiczenia w garnizonie” – zajęcia szkoleniowe połączone z przebywaniem żołnierzy zawodowych i służby okresowej w miejscach pełnienia służby,

8) „okres zimowy” – okres od 1 listopada do 31 marca,

9) „zasadnicza norma wyżywienia” – ilość środków spożywczych przysługująca jednej osobie w ciągu doby,

10) „dodatkowa norma wyżywienia” – ilość środków spożywczych lub napojów przysługująca jednej osobie w ciągu doby jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju,

11) „norma dominująca” – normę, według której żywiona jest największa grupa osób ze wszystkich żywionych w tej jednostce. §

2. W przypadku gdy różnym grupom żołnierzy przysługują odmienne normy wyżywienia, a warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na przyrządzanie posiłków według kilku norm oddzielnie, żywienie prowadzi się według jednej, dominującej normy wyżywienia. §

3. Osobom powołanym do odbycia ćwiczeń lub jednodniowego szkolenia przysługuje pełna norma wyżywienia, jeżeli czas ćwiczeń (szkolenia) wynosi ponad 12 godzin, 75% normy, jeżeli ten czas wynosi od 8 do 12 godzin, i 35% normy, jeżeli czas ten jest krótszy niż 8 godzin. § 4.

1. W jednostkach prowadzących żywienie we własnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 3, żołnierze nadzorujący gospodarkę żywnościową mają prawo do korzystania z bezpłatnych posiłków wydawanych w godzinach ich pracy – według dominującej w jednostce normy wyżywienia.

2. Do osób wymienionych w ust. 1 zalicza się: szefów zaopatrzenia żywnościowego lub ich zastępców oraz szefów służby żywnościowej lub ich zastępców, z tym że z żywienia może korzystać zawsze tylko jedna spośród tych osób.

3. W jednostkach wojskowych prawo do korzystania z bezpłatnych posiłków według dominującej normy wyżywienia mają żołnierze zajmujący etatowe stanowiska, zastępujący lub pełniący obowiązki starszych oficerów lub oficerów wydziałów albo sekcji zaopatrywania materiałowego, którzy zajmują się gospodarką żywnościową, podoficerowie żywnościowi oraz kierownicy i zastępcy kierowników kuchni i stołówek żołnierskich – w ramach prowadzonych kontroli stołówek – zgodnie z zakresem obowiązków służbowych.

4. Żołnierzom – lekarzom jednostek wojskowych prowadzących gospodarkę kuchenną, w których nie wyznacza się dobowych dyżurów lekarskich, przysługuje jeden bezpłatny posiłek dziennie, pod warunkiem wykonywania regulaminowego obowiązku kontroli jakości posiłków.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§ 5.

1. Żołnierze zawodowi i służby okresowej oraz oficerowie rezerwy, pełniący całodobowa służbę w charakterze dowódców wart i ich pomocników, uprawnieni są do bezpłatnego żywienia w naturze według norm przysługujących osobom wchodzącym w skład warty.

2. Żołnierze pełniący inne służby całodobowe, z wyjątkiem dyżurnych etatowych, uprawnieni się do bezpłatnego wyżywienia w naturze według normy dominującej w jednostce. §

6. Żołnierze zajmujący etatowe stanowiska szefów kompanii lub pełniący takie obowiązki, którzy w ramach obowiązków służbowych kontrolują zachowanie podległych żołnierzy w czasie posiłków, są uprawnieni do bezpłatnego obiadu przysługującego podwładnym. § 7.

1. Ustala się następujące normy wyżywienia:

1) zasadnicze: a) żołnierska – Z, b) szkolna – SZ, c) lotnicza – LOT,

2) dodatkowe: a) uzupełniające – DU, b) napojów.

2. Wymiar rzeczowy podstawowych grup produktów żywnościowych dla norm wyżywienia, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.


3. Wartość składników rzeczowych norm wyżywienia, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę do ustalenia wartości pieniężnych tych norm. §

8. Norma wyżywienia żołnierska Z przysługuje bezpłatnie w naturze:

1) żołnierzom niezawodowym (z wyjątkiem żołnierzy nadterminowych) odbywającym czynną służbę wojskową, nieuprawnionym do innych zasadniczych norm wyżywienia,

2) żołnierzom zawodowym i służby okresowej, wchodzącym w skład załóg ochronnych oraz zespołu honorowego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanych dalej NJW – w dniach pełnienia służby honorowo-ochronnej,

3) żołnierzom nadterminowym – w dniach pełnienia obowiązków służbowych oraz przebywania na leczeniu w izbach chorych,

4) odchodzącym do rezerwy żołnierzom zawodowym – w wymiarze 10 norm na jednego odchodzącego do rezerwy żołnierza.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

§ 9.

1. Norma wyżywienia szkolna SZ przysługuje bezpłatnie w naturze:

1) żołnierzom zawodowym i służby okresowej – w dniach skoszarowania oraz w dniach składania egzaminów do szkół resortowych poza miejscem zamieszkania,

2) kandydatom na żołnierzy zawodowych oraz oficerom rezerwy odbywającym ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe,

3) żołnierzom – słuchaczom szkół i ośrodków szkolenia oraz uczestnikom kursów w jednostkach – w czasie pobytu w szkołach, ośrodkach szkolenia, jednostkach organizujących kursy oraz na praktykach – poza miejscem stałego zamieszkania, a w miejscu zamieszkania wtedy, gdy na czas szkolenia i praktyk są skoszarowani,

4) żołnierzom służby zasadniczej i nadterminowym, pełniącym obowiązki wykładowców i instruktorów lub dowódców pododdziałów w szkołach, ośrodkach szkolenia i na kursach; żołnierzom nadterminowym wyżywienie to przysługuje tylko w dniach pełnienia obowiązków służbowych,

5) żołnierzom uczestniczącym w całodniowych szkoleniach i naradach organizowanych przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dowódcę NJW,

6) żołnierzom zawodowym i służby okresowej biorącym udział w trwających ponad 8 godzin akcjach zwalczania klęsk żywiołowych, katastrof, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska lub usuwania ich skutków, a także zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów,

7) żołnierzom skierowanym służbowo na etatowe jednostki pływające Straży Granicznej,

8) żołnierzom pododdziałów antyterrorystycznych w czasie przebywania na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych,

9) żołnierzom zawodowym i służby okresowej, biorącym udział w koncentracjach, manewrach i akcjach odbywających się poza miejsce postoju jednostki, trwających ponad 8 godzin, oraz w czasie ćwiczeń w garnizonie trwających ponad 14 godzin; przy ćwiczeniach trwających ponad 10 godzin, a mniej niż 14 godzin przysługuje 50% normy wyżywienia szkolnej SZ,

10) żołnierzom uczestniczącym w zawodach sportowych, spartakiadach, przebywającym na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami oraz na zgrupowaniach defiladowych.

2. Norma wyżywienia szkolna SZ, w formie uroczystego posiłku, przysługuje żołnierzom, którzy ukończyli szkoły resortowe lub kursy trwające co najmniej 4 miesiące, oraz zaproszonym na te uroczystości przedstawicielom szkoły lub organizatora kursu. Osoby korzystające z tej normy wyżywienia nie tracą uprawnień do przysługujących im z innego tytułu norm wyżywienia.

3. Norma wyżywienia szkolna SZ przysługuje w formie suchego prowiantu (w wymiarze 200% tej normy):

1) żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i nadterminowym, a także oficerom rezerwy:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

a) w czasie podróży służbowych odbywanych pojedynczo lub w małych grupach, w czasie konwoju oraz innych okolicznościach, gdy przygotowanie gorącego posiłku jest niemożliwe, b) pełniącym służbę w małych grupach i wykonującym prace, podczas których zorganizowanie wyżywienia w postaci gotowanych posiłków nie jest możliwe,

2) żołnierzom zatrzymanym przez władze wojskowe – na okres podróży odbywanej w konwoju, trwającym ponad 8 godzin,

3) żołnierzom zawodowym i w służbie okresowej będącym przełożonymi lub opiekunami grup wymienionych w pkt 1 lit. a) i b) i odbywającym z nimi podróż służbową lub pełniącym z nimi służbę. § 10.

1. Norma wyżywienia lotnicza LOT przysługuje bezpłatnie w naturze, w dniach wykonywania czynności służbowych:

1) żołnierzom zaliczanym do personelu latającego i zajmującym etatowe stanowiska przewidziane dla tego personelu: a) wykonującym loty na samolotach i śmigłowcach, b) pełniącym obowiązki na szczeblu dowództwa NJW i wykonującym loty, c) skierowanym na studia do szkoły wojskowej w kraju i wykonującym loty według programu szkolenia,

2) żołnierzom etatowo wykonującym czynności instruktorów spadochronowych zgodnie z programem szkolenia, a w Jednostce Wojskowej Nr 2305 również instruktorom nieetatowym – tylko w dniach prowadzenia instruktażu,

3) oficerom rezerwy i służby okresowej, zaliczanym do personelu latającego, odbywającym szkolenie połączone z wykonywaniem lotów.


2. Personel latający i instruktorzy spadochronowi tracą uprawnienia do normy wyżywienia lotniczej LOT w przypadku zawieszenia w lotach lub w pełnieniu funkcji instruktorskich.

3. Personel latający zawieszony w lotach z przyczyn zdrowotnych traci uprawnienia do normy wyżywienia lotniczej LOT (za dni służby) po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji przez właściwa komisję lekarską. Dowódca NJW, na wniosek komisji lekarskiej, może przedłużyć żołnierzom tych jednostek omawiane uprawnienia na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. § 11.

1. 125% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze:

1) żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej Nr 2305 oraz żołnierzom zawodowym Wydziałów: Wsparcia Taktycznego i Zabezpieczenia Specjalnego Oddziału Szkolenia Jednostki Wojskowej Nr 1004 – Biura Ochrony Rządu, zwanej dalej Biurem Ochrony Rządu – w dniach służby, z wyjątkiem okresów, kiedy żywieni są według normy wyżywienia szkolnej SZ powiększonej o normę określoną w § 14,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

2) jako uzupełnienie normy wyżywienia szkolnej SZ osobom wymienionym w pkt 1 – w dniach wykonywania specjalistycznych zadań szkoleniowych lub bojowych w akwenach morskich.

2. Żołnierzom pełniącym służbę na stanowiskach administracyjno-biurowych norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje. §

12. Norma wyżywienia uzupełniająca DU (100%) przysługuje bezpłatnie w naturze:

1) żołnierzom wchodzącym w skład personelu technicznego wykonującego czynności przy bezpośredniej obsłudze samolotów i prace przy sprzęcie lotniczym oraz wyznaczonym do bezpośredniej obsługi lotów i pełnienia dyżurów na lotnisku,

2) jako dodatek do normy wyżywienia szkolnej SZ żołnierzom uczestniczącym w zawodach sportowych i spartakiadach o mistrzostwo Policji, Straży Granicznej, NJW oraz w czasie przebywania na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami. §

13. 90% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze (niezależnie od uprawnień do normy wyżywienia uzupełniającej DU lub jej części z innego tytułu) w dniu 24 grudnia i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, rezerwy oraz kandydatom na żołnierzy zawodowych, natomiast żołnierzom nadterminowym – jeśli w tych dniach pełnią obowiązki służbowe lub przebywają na leczeniu w izbach chorych. §

14. 70% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze jako dodatek do normy SZ:

1) żołnierzom zaokrętowanym na etatowych jednostkach pływających Straży Granicznej: a) w czasie pobytu na morzu, b) w czasie pływania po akwenach portowych dłużej niż 4 godziny, c) w dniach pełnienia dyżurów bojowych w porcie,

2) żołnierzom pododdziałów antyterrorystycznych oraz żołnierzom, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, w czasie skoszarowania, przebywania na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych. § 15.

1. 50% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze żołnierzom Biura Ochrony Rządu biorącym udział w akcjach ochrony porządku publicznego w miejscu stałego zamieszkania, w warunkach szczególnych powodujących konieczność pełnienia prze okres powyżej 10 godzin służby połączonej ze znacznym wysiłkiem.

2. Wykaz żołnierzy Biura Ochrony Rządu uprawnionych do 50% normy wyżywienia uzupełniającej DU ustala szef Biura Ochrony Rządu.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

3. Norma, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje osobom, które korzystają w tym czasie z bezpłatnego wyżywienia lub 125% normy wyżywienia uzupełniającej DU. § 16.

1. 45% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze jako dodatek do normy wyżywienia szkolnej SZ:

1) osobom wymienionym w § 9 ust. 1 pkt 5 – za zgodą organizatora szkoleń i narad,

2) żołnierzom wymienionym w § 9 ust. 1 pkt 6 – na podstawie decyzji dowódcy jednostki organizującej akcję,

3) żołnierzom uczestniczącym w zawodach sportowych i spartakiadach o mistrzostwo komend wojewódzkich Policji, oddziałów Straży Granicznej i jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w czasie przebywania na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami.

2. 45% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze żołnierzom Biura Ochrony Rządu (z wyjątkiem korzystających w tym czasie z bezpłatnego wyżywienia w naturze lub części normy wyżywienia uzupełniającej DU większej niż 45%), pełniącym w okresie zimowym służbę na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie – jako posiłek profilaktyczny. Wykazy stanowisk służbowych, na których przysługuje powyższa norma, ustala szef Biura Ochrony Rządu. § 17.

1. 35% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze jako dodatek do normy wyżywienia żołnierskiej Z:

1) żołnierzom zawodowym i służby okresowej wchodzącym w skład zespołu honorowego NJW oraz w skład załóg ochronnych – w czasie pełnienia służby honorowo-ochronnej,

2) żołnierzom służby zasadniczej i nadterminowym: a) w NJW w jednostkach wojskowych nr 2610, 2780, 2667, b) w Reprezentacyjnej Orkiestrze NJW, c) biorącym udział w akcjach zwalczania i zapobiegania klęskom żywiołowym, d) wchodzącym w skład załóg ochronnych oraz pełniącym służbę wartowniczą i patrolową w pododdziałach wartowniczych i patrolowych, e) pełniącym służbę w etatowych pododdziałach żandarmerii wojskowej, f) biorącym udział w trwających ponad dobę ćwiczeniach polowych poza garnizonem, g) należącym do naziemnego personelu technicznego jednostki lotniczej, h) odśnieżającym lotniska i obsługującym poligony wojskowe, i) wchodzącym w skład pododdziałów wykonujących prace remontowobudowlane,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

j) mającym wyjątkowo duży wzrost i wagę – na wniosek lekarza jednostki – nie wcześniej niż po trzech miesiącach służby, k) przebywającym na zgrupowaniach defiladowych.

2. Norma, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje żołnierzom niezawodowym w czasie urlopów, całodobowych przepustek, podróży służbowych, przebywania na leczeniu lub pobytu w areszcie.

3. 35% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze, jako dodatek do normy wyżywienia szkolnej SZ, żołnierzom zawodowym i służby okresowej oraz oficerom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach na poligonie.

4. 35% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze, z zastrzeżeniem § 13 (niezależnie od uprawnień do normy wyżywienia uzupełniającej DU lub jej części z innego tytułu) w dniach świąt państwowych, świąt kościelnych ustawowo wolnych od pracy, przysięgi wojskowej, pożegnania żołnierzy służby zasadniczej i nadterminowej odchodzących do rezerwy, wręczania sztandaru, nadania imienia jednostce, oficjalnego rozwiązania jednostki, 31 grudnia oraz w dniach dorocznych świąt jednostek – żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, rezerwy oraz kandydatom na żołnierzy zawodowych, natomiast żołnierzom nadterminowym – jeśli w tych dniach pełnią obowiązki służbowe lub przybywają na leczeniu i izbach chorych.

5. Norma określona w ust. 4 nie przysługuje żołnierzom będącym w dniach świąt na urlopach, w podróżach służbowych, na leczeniu w zakładach leczniczych oraz przebywających w aresztach. § 18.

1. 35% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje żołnierzom służby zasadniczej, w formie dodatkowych posiłków i napojów lub podniesienia standardu wyżywienia, podczas wykonywania zadań wymagających dużego wysiłku fizycznego, na przykład podczas:

1) wykonywania trudnych zadań szkoleniowych,

2) wykonywania prac przeładunkowych,

3) uroczystych odpraw wart oraz w czasie przygotowań do tych odpraw,

4) okresowych napraw ciężkiego sprzętu i uzbrojenia.

2. Norma określona w ust. 1 jest wydawana, za zgodą dowódcy jednostki, niezależnie od dodatkowych norm wyżywienia przysługujących żołnierzom z innego tytułu.

3. 35% normy wyżywienia uzupełniającej DU przysługuje bezpłatnie w naturze żołnierzom zawodowym i służby okresowej będącym na etatach kierowców-mechaników – w dniach obsługi sprzętu. § 19.

1. Napoje w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb przysługują żołnierzom wykonującym czynności służbowe:

1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 280C,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

2) na otwartej przestrzeni – gdy temperatura otoczenia sięga powyżej 250C i poniżej 100C,

3) związane z dużym wysiłkiem fizycznym.

2. Normę napojów wydaje się w warunkach, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w naturze i tylko w dniach wykonywania czynności służbowych. § 20.

1. Żołnierze, którym według niniejszych przepisów przysługuje bezpłatne wyżywienia jednocześnie z kilku różnych tytułów, otrzymują tylko jedną, najkorzystniejszą dla siebie zasadniczą normę wyżywienia, wraz z normami dodatkowymi przysługującymi do tej normy zasadniczej.

2. Dopuszczalne jest wydanie podwójnej normy wyżywienia żołnierzom w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki – w przypadkach uzasadnionych względami operacyjnymi. §

21. W stosunku do żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji traci moc zarządzenie nr 75/93 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1993 r.

w sprawie określenia norm wyżywienia oraz przypadków otrzymywania tego wyżywienia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. MSW Nr 4, poz. 70, z 1994 r. Nr 3, poz. 30 i Nr 5, poz. 54 oraz z 1996 r. Nr 2, poz. 5 i Nr 10, poz. 68). §

22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 8 i § 17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1998 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. (poz. 372)

WYMIAR RZECZOWY PODSTAWOWYCH GRUP PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH NORM WYŻYWIENIA Lp. 1 2 3 4 5 Nazwa grupy produktów żywnościowych strączkowe zbożowe pieczywo mięso i przetwory przeliczone na mięso tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec Normy wyżywienia dzienne (w gramach na osobę) Z SZ LOT DU 27 27 28 73 73 62 670 670 600 100 259 292 400 85 17 19 19 -

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej mleko i przetwory przeliczone na mleko masło i śmietana przeliczone na masło ja (g/szt.) ryby i przetwory w przeliczeniu na tusze ryb morskich ziemniaki warzywa i owoce bogate w witaminę C warzywa i owoce bogate w karoten inne warzywa i owoce cukry i słodycze przeliczone na cukier

20 700 36 25/0,5 49 700 120 160 297 71

10 790 46 25/0,5 58 700 132 160 365 73

10 975 64 50/1 90 600 160 160 560 84

400 20 25/0,5 100 100 400 20

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 363 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 369 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 368 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 367 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 366 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 378 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 365 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 377 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 376 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 360 z 1999

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 374 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 370 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 371 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

  Razem z mężem chcielibyśmy otworzyć własną firmę w formie spółki z o.o. Mąż jest żołnierzem zawodowym kontraktowym. Zastanawiamy się, czy jako żołnierz może (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1367

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-17 poz. 1011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-06 poz. 817

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.