Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-09
Data wejscia w życie:1999-05-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360), zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. §

2. Klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego dokonuje się ze względu na:

1) przedmiot i okresy zapadalności,

2) rodzaj wierzyciela. §

3. Tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego, sklasyfikowane zgodnie z § 2 pkt 1, dzielą się na:

1) papiery wartościowe (poza papierami udziałowymi) dopuszczone do publicznego obrotu, dla których istnieje płynny rynek wtórny, w tym: a) papiery wartościowe, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem podziału na: - krótkoterminowe papiery wartościowe – o pierwotnym terminie wykupu krótszymi niż rok (bony, obligacje, bony komercyjne, pozostałe papiery wartościowe), - długoterminowe papiery wartościowe- o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok (obligacje, pozostałe papiery wartościowe), b) pochodne instrumenty finansowe,

2) pożyczki (w tym papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona), z uwzględnieniem podziału na:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie), b) długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),

3) kredyty, z uwzględnieniem podziału na: a) krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok), b) długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),

4) przyjęte depozyty, w tym: a) depozyty zbywalne (natychmiast wymienialne), b) inne depozyty, które nie mogą być używane do dokonywania płatności),

5) inne zobowiązania (wymagalne), w tym: a) zobowiązania jednostek budżetowych, b) zobowiązania pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu oaz udzielonych poręczeń i gwarancji. §

4. Tytuły dłużne, o których mowa w § 3, należy wyróżniać, dla zidentyfikowania rodzaju wierzyciela, literami:

1) K – dla długu krajowego (dług wobec rezydentów),

2) Z – dla długu zagranicznego (dług wobec nierezydentów). §

5. Tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego, sklasyfikowane zgodnie z § 2 pkt 2, dzielą się na:

1) dług krajowy – obejmujący zadłużenia powstałe w stosunku do: a) jednostki sektora finansów publicznych, w tym: - jednostki sektora rządowego, - jednostki sektora samorządowego, b) banku centralnego, c) banku komercyjnego, d) innego wierzyciela,

2) dług zagraniczny – obejmujący zadłużenia powstałe w stosunku do: a) międzynarodowej instytucji finansowej, b) rządu zagranicznego, c) innego wierzyciela, w tym zagranicznego banku komercyjnego. § 6.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 363 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 369 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 368 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 367 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 366 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 378 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 365 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 377 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 376 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 360 z 1999

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 374 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 370 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 371 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Potrącenia z zasiłku chorobowego

  Pracownik ma kilka tytułów dłużnych, w związku z czym pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika zasadzone alimenty, pożyczkę zakładową, sporadyczne nakazy egzekucyjne (...)

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Umowne zwolnienie dłużnika z długu

  Czy można zrzec się na prośbę dłużnika naliczonych odsetek od opożnień w płatnościach sprzed 2 lat oraz opóźnień w płatnościach z bieżącego roku. W drugim (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Umorzenie długu

  Czy jest możliwość umorzenia w jakikolwiek sposób długu lub odsetek od pożyczki zaciągniętej przez sp. z o.o. od jednego ze wspólników, jeżeli obydwie strony nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1767

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-29 poz. 1692

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 464

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 347

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 403

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.