Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1405 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-15
Data wydania:2002-10-07
Data wejscia w życie:2002-10-30
Data obowiązywania:2002-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1405 z 2002


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 172                — 11066 —                Poz. 1405


1405

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej. Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza opinii służbowej;

2) szczegółowe zasady i tryb okresowego opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) tryb zapoznawania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z opinią służbową;

4) tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowej. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funkcjonariuszu — oznacza to funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) ustawie — oznacza to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

3) bezpośrednim przełożonym — oznacza to przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;

4) wyższym przełożonym — oznacza to kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zastępcę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) odwołaniu — oznacza to odwołanie od treści opinii służbowej. § 3.

1. Okresowe opiniowanie służbowe funkcjonariuszy uwzględnia następujące kryteria:

1) wiedzę ogólną i kwalifikacje zawodowe;

2) umiejętność oceny sytuacji;

3) znajomość służby;

4) efektywność służby;

5) samodzielność wykonywania zadań;

6) planowanie i organizację własnej pracy;

7) podejmowanie nowych inicjatyw;

8) dyscyplinę i obowiązkowość;

9) dyspozycyjność;

10) umiejętność współpracy;

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;

12) sposób sporządzania dokumentów służbowych;

13) proces adaptacji zawodowej — w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.

2. W okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna;

2) planowanie i ustalanie priorytetów;

3) podejmowanie decyzji;

4) delegowanie zajęć;

5) zarządzanie czasem własnym i podwładnych;

6) kierowanie podwładnymi;

7) ocenianie podwładnych;

8) inicjatywa i innowacyjność;

9) dbałość o stosunki międzyludzkie;

10) odporność na presję;

11) zarządzanie zasobami materialnymi.

3. Wzór formularza opinii służbowej określa załącznik do rozporządzenia. § 4.

1. Funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu.

2. Niezależnie od terminów opiniowania określonych w art. 53 ust. 1 ustawy, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:

1) przed mianowaniem, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy, na wyższy stopień obowiązujący w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo na wyższe stanowisko służbowe, chyba że od ostatniej opinii upłynęło mniej niż 12 miesięcy;

2) w okresie służby przygotowawczej, bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej;

3) w okresie służby przygotowawczej, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby;

4) w razie stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków służbowych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1405 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1412 z 20022002-10-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1411 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1410 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1409 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1408 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1407 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1404 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1403 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1402 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1401 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1406 z 20022002-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

  Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go (...)

 • Przedłużenie terminu a kara umowna

  Czy jeśli w umowie na realizację danego projektu jest zapis "przekroczenie terminu opiniowania upoważnia Wykonawcę, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, do przekazania (...)

 • Ustanie emerytury wojskowej

  W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej?

 • Koszty czynności komornika w asyście policji

  Bezskuteczność wyjazdów komorników w teren do dłużnika jest zaiste irytująca. Albo dłużnika nie ma, albo jest ale po prostu nie otwiera i komornik wraca z niczym. (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1387

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-16 poz. 410

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1328

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 794

  Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-11 poz. 334

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.