Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-26
Data wydania:2004-04-29
Data wejscia w życie:2004-06-10
Data obowiązywania:2004-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 2004


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 118                — 8323 —                Poz. 1234


1234

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Na podstawie art. 61 ust. 8 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) minimalny zestaw rodzajów łączy telekomunikacyjnych, jaki powinien być oferowany przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, wraz z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi dla tego zestawu;

2) zasady rozliczeń i kalkulacji opłat z tytułu świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej;

3) minimalny zakres oferty określającej ramowe warunki zawierania z innymi operatorami umów o świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. §

2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

1) analogowe łącza telekomunikacyjne specjalnej jakości — łącza telekomunikacyjne, które spełniają wymagania określone w normach przenoszących normy ETSI EN 300 449 V1.2.1:2002U i ETSI EN 300 452 V1.2.1:2002U;

2) analogowe łącza telekomunikacyjne zwykłej jakości — łącza telekomunikacyjne, które spełniają wymagania określone w normach przenoszących normy ETSI EN 300 448 V1.2.1:2002U i ETSI EN 300 451 V1.2.1:2002U;

3) bitowa stopa błędów — stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów;

4) blok — grupę następujących po sobie bitów, przy czym każdy bit może należeć tylko do jednego bloku;

5) blok uszkodzony — blok, w którym którykolwiek z należących do niego bitów jest błędny; ———————

1)

6) maksymalny czas odtwarzania usługi — maksymalny czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe łącze telekomunikacyjne przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone łącze zostanie naprawione;

7) okres niedostępności — okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu sekund ze znaczącym błędem;

8) sekunda z błędem — sekunda, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit;

9) sekunda ze znaczącym błędem — sekunda, w której wartość bitowej stopy błędów przekroczyła 10–3 lub co najmniej 30 % bloków jest uszkodzonych;

10) termin przekazania łącza do eksploatacji — okres od daty złożenia przez użytkownika zamówienia na łącze dzierżawione do daty realizacji tego zamówienia;

11) transmisja przeźroczysta — transmisja, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej stopy błędów. §

3. Minimalny zestaw rodzajów łączy telekomunikacyjnych, oferowany przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, powinien zawierać:

1) cyfrowe łącza telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływnościach: 64 kbit/s, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s lub 155 Mbit/s;

2) cyfrowe łącze telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s);

3) cyfrowe łącze telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, niepodzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s);

4) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe analogowe łącza telekomunikacyjne dla pasma 300 Hz—3400 Hz o zwykłej i specjalnej jakości — w przypadku operatorów publicznych stacjonarnych sieci telefonicznych. §

4. Cyfrowe łącza telekomunikacyjne powinny zapewnić transmisję przeźroczystą między punktami końcowymi łącza. §

5. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla cyfrowych łączy telekomunikacyjnych określa się przez standardy jakościowe i wymagania dotyczące dostępności.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz.1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1243 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1242 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1241 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1240 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1239 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1238 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1237 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1236 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1235 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1233 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1232 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1231 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1230 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1229 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1228 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-02 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 898

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Legislacja UE z 2008-01-18 nr 15 poz. 32

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.