Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1241 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-26
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1241 z 2004


1241

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Fundusz na nagrody i zapomogi, zwany dalej „funduszem”, dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w:

1) jednostkach wojskowych będących państwowymi jednostkami budżetowymi — tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;


2) jednostkach wojskowych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi — tworzy się w ramach środków tych jednostek.

2. Wysokość funduszu:

1) w jednostkach wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 — wynosi 2,5 %,

2) w jednostkach wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 — wynosi od 1,0 % do 2,5 % — planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia żołnierzy zawodowych. § 2.

1. Ârodki funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, pozostawia się do dyspozycji:

1) każdego dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą” — w wysokości 1,0 % wydatkowych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe, niższe niż określone w art. 104 ust. 1 ustawy;

2) Ministra Obrony Narodowej — w wysokości 1,5 % określonych w ustawie budżetowej środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym.

2. Naliczenia środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w okresach kwartalnych. Ârodki na pierwszy kwartał danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy zawodowych poniesione w miesiącu styczniu. §

3. Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego

Dziennik Ustaw Nr 118                — 8354 —                Poz. 1241


o niewykorzystane środki na uposażenie dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz pozostawiona do jego dyspozycji.

§

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy (Dz. U. Nr 28, poz. 314), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1241 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1243 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1242 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1240 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1239 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1238 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1237 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1236 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1235 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1233 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1232 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1231 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1230 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1229 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1228 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-31 poz. 1204

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 264

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 822

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.