Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1148 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-25
Data wydania:2005-07-12
Data wejscia w życie:2005-08-01
Data obowiązywania:2005-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1148 z 2005


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 136                — 8623 —                Poz. 1148


1148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych włac Oddział Celny w Małaszewiczach ściwych w sprawach międzynarodowych obrotu odpadami (Dz. U. Nr 209, poz. 2131 i Nr 279, poz. 2764) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. I: a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 301020

b) w pkt 3 dodaje się lit. e w brzmieniu:

e

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

2) w lp. IV: a) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: c Oddział Celny w Raciborzu 332030

b) uchyla się pkt 4, c) w pkt 5 dodaje się lit. c w brzmieniu:

c

Oddział Celny w Cieszynie

335030

3) w lp. V w pkt 3 uchyla się lit. a;

4) w lp. VIII: a) w pkt 1 dodaje się lit. b w brzmieniu:

b

Oddział Celny w Nysie

381040

———————

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1148 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1152 z 20052005-07-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2005 r. sygn. akt SK 45/03

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1151 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1149 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli biura informacji gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1147 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1146 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1145 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1144 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1143 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-28 poz. 1088

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2764

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-23 poz. 1061

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-30 poz. 1418

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-16 poz. 1080

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.