Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1589 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-20
Data wydania:2007-11-16
Data wejscia w życie:2007-11-20
Data obowiązywania:2007-11-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1589 z 2007


1589

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Tworzy się Ministerstwo Infrastruktury w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Transportu.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Transportu, obsługującego sprawy działów łączność i transport:

1) z dotychczasowego Ministerstwa Budownictwa — komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa oraz pracowników obsługujących ten dział;

2) z dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej — komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka morska oraz pracowników obsługujących ten dział. ———————

1)

§

2. Znosi się:

1) Ministerstwo Budownictwa;

2) Ministerstwo Gospodarki Morskiej;

3) Ministerstwo Transportu. §

3. Tracą moc:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 76, poz. 534);

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Budownictwa (Dz. U. Nr 76, poz. 535);

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 536). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2007 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1589 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.