Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1370 z 2008 - Strona 19

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-05
Data wydania:2008-11-07
Data wejscia w życie:2008-12-20
Data obowiązywania:2008-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1370 z 2008 - Strona 19


Strona 19 z 19

Dziennik Ustaw Nr 216                — 11964 —                Poz. 1370


i wszystkich dokumentów informatycznych związanych z zarządzaniem projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.”;

33) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, w drodze zarządzenia, a w przypadku regionalnego programu operacyjnego zarząd województwa w drodze uchwały, powołuje Komitet Monitorujący zgodnie z art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.”;


34) art. 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 37. Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.”. Art. 7. Samorząd województwa dostosuje strategię rozwoju województwa do wymagań określonych w art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 8.

1. Przepisów ustaw zmienianych w art. 3 i 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do wojewódzkich programów rozwoju, które zostały przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy ustaw zmienianych w art. 3 i 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do aktualizacji wojewódzkich programów rozwoju, które zostały przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 9. Konferencje, o których mowa w art. 7 ustawy zmienianej w art. 6, powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, działają nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 10.

1. Właściwi ministrowie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w celu uzyskania opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przedstawią ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego aktualne programy rozwoju, będące programami wieloletnimi, przyjętymi przez Radę Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Właściwi ministrowie w terminie 12 miesięcy od dnia wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nada-

nym niniejszą ustawą, doprowadzą programy rozwoju, o których mowa w ust. 1, do zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju, o której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 12. Listy projektów ogłoszone na podstawie art. 28 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 6, obowiązują do dnia ich zmiany lub uchylenia. Art. 13. Eksperci powołani do pełnienia tej funkcji na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują status eksperta do czasu utworzenia baz ekspertów w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Art. 14.

1. Przepisów ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Postępowanie odwoławcze toczy się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu. Art. 15. Właściwe instytucje zarządzające dostosują systemy realizacji do wymogów ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 16. Strategia Rozwoju Kraju 2007—2015, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się średniookresową strategią rozwoju kraju w rozumieniu art. 9 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 17. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007—2013, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., które z dniem 28 grudnia 2006 r. stały się planem wykonawczym zgodnie z art. 51 ustawy zmienianej w art. 6, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy narodową strategią spójności w rozumieniu art. 14c ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 5 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 6 pkt 21 lit. a tiret czwarte i pkt 28 oraz art. 13, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1370 z 2008 - Strona 19 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1380 z 20082008-12-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1379 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1378 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1377 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1376 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1375 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1374 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1373 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1372 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1371 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1369 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1368 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1367 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Staraty bilansowe w spółdzielni a fundusze spółdzielni

  Art. 90 par. 1 Prawa spółdzielczego stanowi, iż straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu (...)

 • Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

  Czy do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?

 • Podział funduszu socjalnego w szkole

  Czy dyrektor szkoły ma uprawnienie do jednoosobowego dysponowania funduszem socjalnym szkoły czy też ma obowiązek zasięgnąć opinii pracowników (Rady Pedagogicznej) (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 37 poz. 521

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zmienionych Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007—2013

 • Monitor Polski 2009 nr 1 poz. 8

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmienionych Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

 • Monitor Polski 2011 nr 22 poz. 245

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007—2013

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.