Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1502 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-06
Data wydania:2010-11-26
Data wejscia w życie:2010-12-06
Data obowiązywania:2010-12-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1502 z 2010


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 229                — 15761 —                Poz. 1502


1502

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Za czynności jednostek dozoru technicznego ustala się opłaty w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia. § 2.

1. Ustala się opłatę roczną z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, w wysokości określonej w pkt 1 załącznika do rozporządzenia.

2. Opłatę roczną pobiera się w każdym roku od eksploatującego urządzenie techniczne znajdujące się w ewidencji jednostek dozoru technicznego.

3. Ustala się zerową stawkę opłaty rocznej za urządzenie techniczne w roku, w którym w wyniku badania odbiorczego wydano decyzję zezwalającą na eksploatację.

4. Ustala się zerową stawkę opłaty rocznej za urządzenie techniczne wycofane z eksploatacji. Wycofanie urządzenia technicznego z eksploatacji podlega pisemnemu zgłoszeniu przez eksploatującego to urządzenie do właściwej jednostki dozoru technicznego w terminie do dnia 15 grudnia poprzedzającego rok, za który pobierana będzie opłata roczna. § 3.

1. Opłatę roczną pobiera się od eksploatującego urządzenia techniczne znajdujące się w ewidencji jednostek dozoru technicznego za:

1) przeprowadzenie doraźnego badania kontrolnego urządzenia technicznego;

2) przeprowadzenie badania okresowego urządzenia technicznego, zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego;

3) przeprowadzenie kontroli prawidłowej eksploatacji urządzenia technicznego, w szczególności z zakresu obsługi i konserwacji;

4) wykonanie analizy awarii urządzeń technicznych niewymagających sporządzania specjalistycznych ekspertyz;

1)

5) wystawianie ksiąg rewizyjnych i ich uaktualnianie w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych;

6) prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;

7) prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych;

8) konsultacje i porady techniczne dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;

9) współudział w opracowywaniu projektów warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;

10) opiniowanie i współudział w opracowywaniu projektów norm przedmiotowych;

11) przeprowadzenie inspekcji urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych w zakresie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz sprawdzenie wydanych zaleceń;

12) interpretacje warunków technicznych dozoru technicznego.

2. Opłatę roczną z tytułu wykonywania dozoru technicznego u przedsiębiorcy uprawnionego do:

1) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją urządzeń,

2) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych — ustala się w wysokości określonej w pkt 2 załącznika do rozporządzenia.

3. Opłatę roczną pobiera się od przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2, za:

1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej;

2) przeprowadzanie inspekcji;

3) konsultacje i porady techniczne dla osób zajmujących się technologią, wykonawstwem i kontrolą;

4) sporządzanie wykazu i publikowanie informacji o przedsiębiorcach uprawnionych.

4. Opłatę roczną pobiera się w każdym roku kalendarzowym na podstawie deklaracji przedsiębiorcy złożonej do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, za który pobierana będzie opłata. Niezłożenie deklaracji jest uważane za potwierdzenie prowadzenia działalności w dotychczasowym zakresie w roku następnym.

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1502 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.