Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 280 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-29
Data wydania:2010-03-22
Data wejscia w życie:2010-03-29
Data obowiązywania:2010-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 280 z 2010


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 48                — 4190 —                Poz. 280


280

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, a także postępowanie z wniesionym odwołaniem. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Izbie — należy przez to rozumieć Krajową Izbę Odwoławczą;

2) Prezesie Izby — należy przez to rozumieć Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;

3) składzie orzekającym — należy przez to rozumieć skład orzekający Izby;

4) Urzędzie — należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych;

5) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych. §

3. Przepisy dotyczące rozprawy stosuje się odpowiednio do posiedzeń, w których dopuszcza się udział stron, świadków lub biegłych. Rozdział 2 Wymogi formalne odwołania, czynności wstępne i przygotowawcze § 4.

1. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) określenie przedmiotu zamówienia;

1)

4) wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o wynikach konkursu — w przypadku ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

6) przedstawienie zarzutów;

7) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

8) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

9) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli);

10) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. §

5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpisem kwalifikowanym) oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu. §

6. Odwołanie wpisuje się niezwłocznie po jego wniesieniu do komputerowej bazy danych Izby oraz do repertorium spraw odwoławczych, nadając mu numer porządkowy (sygnaturę akt). §

7. Z wyjątkiem wniesienia odwołania i zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja w sprawie odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego do Izby, a także korespondencja kierowana przez Izbę może być przesyłana faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 280 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 287 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 286 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 285 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 24/08

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 284 z 20102010-03-29

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 283 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 282 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 281 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-22 poz. 1156

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 774

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-19 poz. 232

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1485

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.