Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 382 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-14
Data wydania:2010-03-12
Data wejscia w życie:2010-04-29
Data obowiązywania:2010-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 382 z 2010


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 61                — 5340 —                Poz. 382


382

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb powoływania do służby kandydackiej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyjmowania do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia;

3) wysokość opłat z tytułu egzaminów wstępnych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich oraz szczegółowy tryb ich pobierania;

4) warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy pełniących służbę kandydacką;

5) przebieg służby kandydackiej, warunki i tryb opiniowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką, ich uprawnienia inne niż określone w ustawie oraz tryb postępowania związany ze zwalnianiem ze służby kandydackiej. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) osoba zainteresowana — żołnierza rezerwy lub osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej;

3) kandydat — żołnierza pełniącego służbę kandydacką;

4) ustawa — Prawo o szkolnictwie wyższym — ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2));

5) wojskowy komendant uzupełnień — wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba zainteresowana;

1)

6) etatowy stan zmienny — określoną w etacie liczbę stanowisk służbowych przeznaczoną dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy zawodowych przewidzianych do cyklicznego kształcenia i szkolenia. §

3. Do służby kandydackiej może być powołana osoba zainteresowana spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy, która posiada:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych — w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;

2) świadectwo dojrzałości — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;

3) świadectwo ukończenia szkoły średniej — w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;

4) świadectwo ukończenia gimnazjum — w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia. § 4.

1. Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, zwany dalej „wnioskiem”, do:

1) rektora-komendanta uczelni wojskowej — w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 oraz art. 124a ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień — w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Wniosek składa się w terminie:

1) do dnia 31 marca danego roku — w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1—3;

2) do dnia 31 marca i 30 września danego roku — w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 4, oraz przez osoby wymienione w art. 124a ust. 1 ustawy.

3. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpowiednie świadectwo, o którym mowa w § 3 pkt 2—4;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 382 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 388 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt P 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 387 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt SK 47/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 386 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt K 19/09

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 385 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 384 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 383 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 381 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 380 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 379 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 378 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 377 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 376 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-08 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.