Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-17
Data wejscia w życie:2011-06-22
Data obowiązywania:2011-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 2011


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 115                — 6995 —                Poz. 672


672

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy Na podstawie art.  44 ustawy z  dnia 25 sierpnia 2006  r. o  bezpieczeństwie żywności i  żywienia (Dz.  U. z  2010  r. Nr  136, poz.  914, Nr  182, poz.  1228, Nr  230, poz. 1511 i Nr 106, poz. 622) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby;

2) szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania grzybów oraz przetworów grzybowych;

3) wykaz i  rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu oraz wymagania, jakie muszą spełniać te przetwory;

4) warunki skupu, przechowywania i sprzedaży grzybów oraz wymagania technologiczne i  warunki przetwarzania grzybów;

5) wzory atestów na grzyby świeże i grzyby suszone;

6) warunki i tryb uzyskiwania uprawnień klasyfikatora grzybów i  grzyboznawcy, w  tym ramowe programy kursów specjalistycznych;

7) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego do nadawania i  pozbawiania uprawnień, o których mowa w pkt 6;

8) wzory świadectw klasyfikatora grzybów i  grzyboznawcy. § 2. 

1. Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz i  rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3. 1. Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w  zakresie skupu grzybów rosnących w  warunkach naturalnych, zwane dalej „punktami skupu grzybów”, oraz podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa grzybów, zwane dalej „zakładami przetwórczymi”, są obowiązane posiadać atesty na grzyby:

1) świeże, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006  r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”, jest dokonywana przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów;

1)

2) suszonych, pozyskiwanych z  grzybów rosnących w warunkach naturalnych, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w  art.  42 ust. 3 ustawy jest dokonywana przez grzyboznawcę.

2. Zakłady przetwórcze są obowiązane zapewnić nadzór grzyboznawcy nad procesem technologicznym przetwórstwa grzybów. § 4. 1. Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w  warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:

1) wyłącznie w  placówkach handlowych lub na targowiskach;

2) pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

2. Zakłady żywienia zbiorowego mogą używać do przygotowywania potraw grzybów, o  których mowa w ust. 1, jeżeli grzyby te posiadają odpowiedni atest. § 5. 

1. Wzór atestu na grzyby świeże określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór atestu na grzyby suszone określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. §

6. Grzyby suszone pozyskiwane z  grzybów rosnących w warunkach naturalnych, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego, są wprowadzane do obrotu w opakowaniu. § 7. 

1. Nazwa „grzyby” może być stosowana w  przetworach grzybowych zawierających grzyby, wodę, a także dodatek: soli (NaCl), octu, cukru, tłuszczu, skrystalizowanego kwasu cytrynowego, kwasu askorbinowego, naturalnych przypraw, warzyw i owoców, zastosowanych w  celu podniesienia walorów smakowo-zapachowych.

2. Nazwa może być uzupełniana określeniem:

1) „naturalne”, jeżeli zalewa, w  której znajdują się grzyby, składa się wyłącznie z wody i soli;

2) „duszone” albo „w  sosie własnym” — dla przetworów grzybowych zawierających grzyby i  sos własny powstający przy gotowaniu grzybów z ewentualnym dodatkiem soli, kwasów, o których mowa w  ust.  1, naturalnych przypraw, warzyw i owoców.

3. Przetwory grzybowe, inne niż określone w ust. 2, powstające przy pomocy innych procesów technologicznych lub obróbki kulinarnej innej niż duszenie, a wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, muszą posiadać w  oznakowaniu informację o  tych procesach lub obróbce, zastosowanych przy przygotowywaniu danego przetworu grzybowego.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 674 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 201 r. sygn. akt SK 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 670 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 667 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-09 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw z 2000-12-29 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych.

 • Legislacja UE z 2008-12-20 nr 344 poz. 123

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z Mortierella alpina o wysokiej zawartości kwasu arachidonowego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.