Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-19
Data wydania:2011-09-13
Data wejscia w życie:2011-09-19
Data obowiązywania:2011-09-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 195                — 11193 —                Poz. 1159


1159

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich Na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób:

1) sporządzania i  aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów;

2) powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;

3) wydawania i  ewidencjonowania o prawie do głosowania. zaświadczeń § 4. 1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w  formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym — atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.

3. W  razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;

2) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2. §

5. Kapitan, za pośrednictwem armatora, powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o  wpisaniu go do spisu wyborców lub o jego skreśleniu ze spisu wyborców. §

6. Kapitan podpisuje formularz spisu wyborców imieniem i nazwiskiem oraz parafuje każdą jego stronę. § 7. 1. Na żądanie wyborcy umieszczonego w spisie wyborców, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, kapitan wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatruje je numerem i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. W  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o  prawie do głosowania: jedno z  oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z  oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

3. W  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

4. Po wydaniu zaświadczenia, o  którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w  rubryce spisu „Uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

5. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi kapitan.

6. Informacja o  wydaniu zaświadczenia jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i  nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.

§ 2. 1. Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej „kapitanem”, wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 34 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Spis wyborców składa się z:

1) części A — w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) części A i części B — w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Część A  spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.

5. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, części B spisu wyborców nie sporządza się. § 3. 1. Spis wyborców w części A i części B sporządza się na formularzach, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

2. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1160 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1158 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1157 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1156 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1155 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1154 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1153 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-16 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 354

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 528

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.