Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 296 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-24
Data wejscia w życie:1999-04-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 296 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 296

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa. Na podstawie art. 44 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. Do badania zwierząt rzeźnych i mięsa może zostać wyznaczony wyłącznie lekarz weterynarii co najmniej z rocznym okresem wykonywania zawodu, w tym dwumiesięczną praktyką w rzeźnianym obwodzie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz jednomiesięczną praktyką w laboratorium higieny mięsa. § 2.

1. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w zakresie:

1) sprawdzenia, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone,

2) sprawdzenia, czy zwierzęta nie wykazują objawów choroby,

3) mierzenie wewnętrznej ciepłoty ciała zwierząt,

4) znakowania dla celów identyfikacyjnych tusz i ich części,

5) oględzin tusz, głów, narządów wewnętrznych,

6) rutynowego nacinania węzłów chłonnych i tkanek,

7) wykrywania włośni może wykonywać osoba nie posiadająca tytułu lekarza weterynarii, zwana dalej „kontrolerem higieny mięsa”.

2. Kontrolerem higieny mięsa może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł zawodowy: a) weterynaryjnego kontrolera sanitarnego lub b) technika weterynarii,

2) w trakcie uzyskiwania tytułu zawodowego, o którym mowa w pkt 1, odbyła szkolenie, którego ramowy program określa załącznik do rozporządzenia, oraz

3) odbyła trzymiesięczną praktykę we wskazanym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii rzeźnianym obwodzie badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

§

3. Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają kwalifikacje nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą do dnia 31 grudnia 2010 r. wykonywać następujące badania:

1) oglądacz zwierząt rzeźnych i mięsa – w zakresie określonym w § 2 ust. 1,

2) oglądacz co do włośni – w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt

7. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1999 r. (poz. 296)

Lp. 1 2 3 4

Tematy Wiadomości wstępne: cel i znaczenie badania zwierząt rzeźnych i mięsa; historia tego badania Przepisy prawne dotyczące organizacji i zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej Zwierzęta rzeźne, ich skup i transportu, znakowanie i identyfikacja; świadectwa miejsca pochodzenia i zdrowia Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt rzeźnych, budowa i czynności ciała zwierzęcego, układ i rozmieszczenie narządów wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem węzłów chłonnych oraz struktury mięśni Znamiona zdrowia u zwierząt żywych, normalny wygląd i właściwości poszczególnych narządów i części tuszy zwierzęcia po uboju Podstawy anatomii i fizjologii patologicznej; choroby i wady mające znaczenie dla badania zwierząt rzeźnych i mięsa ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i pasożytniczych Właściwości fizykochemiczne mięsa; zmiany zachodzące w tuszy zwierzęcia po uboju; klasyfikacja tusz mięsnych i ich czystości Rzeźnie i ich rodzaje; ubój zwierząt Rutynowe badanie przedubojowe zwierząt Rutynowe badanie poubojowe mięsa Badanie na włośnie; objawy włośnicy u zwierząt i ludzi; pobieranie prób do badań na włośnie Badania laboratoryjne mięsa; pobieranie prób do badań laboratoryjnych Ocena i znakowanie mięsa

Minimalna ilość godzin wykładowych

Minimalna ilość godzi ćwiczeń

3 21 3

--4

49

56

5 6

28

35

28

35

7 8 9 10 11 12 13

7 14 7 21 7 7 3

14 28 35 174 35 28 7

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

14 Dokumentacja badania zwierząt rzeźnych i mięsa 15 Postępowanie z mięsem o ograniczonej przydatności do spożycia oraz niezdatnym do spożycia 16 Sposoby oczyszczania i odkażania miejsca postoju i uboju zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi, jak również narzędzi i przedmiotów użytych przy uboju i badaniu 17 System HACCP w rzeźniach Razem:

7 7 7 7 226

7 14 14 14 500

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 296 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 300 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 291 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 298 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 297 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 299 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 288 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 290 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 289 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 295 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 294 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 293 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 292 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 285 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 283 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 287 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze znowelizowanymi tekstami załączników A i B do tej umowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 284 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 282 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 286 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 256

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-14 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.