Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 297 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-24
Data wejscia w życie:1999-04-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 297 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 297

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wprowadza się na obszarze kraju jednolite standardy techniczne dla opracowań geodezyjnych, kartograficznych i krajowego systemu informacji o terenie.

2. Przez standardy techniczne rozumie się przepisy lub normy techniczne, ustanowione w formie instrukcji technicznych.

3. Wykaz standardów technicznych określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Jednolite standardy techniczne stosuje się przy:

1) zakładaniu, modernizacji i konserwacji osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,

2) wykonywaniu i aktualizacji mapy zasadniczej,

3) wykonywaniu geodezyjnej ewidencji sieci technicznego uzbrojenia terenu i uzgadnianiu projektów usytuowania tych sieci,

4) wykonywaniu fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju na potrzeby państwa,

5) wykonywaniu i aktualizacji map topograficznych i map tematycznych na potrzeby państwa,

6) wykonywaniu i prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

7) przeprowadzaniu powszechnej taksacji nieruchomości,

8) prowadzeniu państwowego rejestru granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic administracyjnych jednostek terytorialnego podziału administracyjnego kraju,

9) wykonywaniu wszelkich opracowań geodezyjnych dla celów prawnych i projektowych,

10) zakładaniu i prowadzeniu baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

11) prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. (poz. 297)

WYKAZ STANDARDÓW TECHNICZNYCH

1. Instrukcje techniczne: „O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych” i „O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych”, wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dnia 9 lutego 1979 r., zmienione zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 5).

2. Instrukcja techniczna „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.

3. Instrukcja techniczna „O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"” wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 10 lipca 1987 r.

4. Instrukcja techniczna „G-1 Pozioma osnowa geodezyjna”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 19 lutego 1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 6).

5. Instrukcja techniczna „G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1980 r., zmieniona zarządzeniem nr 6 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 7).

6. Instrukcja techniczna „G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK dnia 11 kwietnia 1980 r.

7. Instrukcja techniczna „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowej”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 8).

8. Instrukcja techniczna „K-1 Mapa zasadnicza”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 24 lutego 1984 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 1, poz. 1). *)

9. Instrukcja techniczna „K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 3 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r.

10. Instrukcja techniczna „K-3 Mapy tematyczne”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 12 stycznia 1980 r.

11. Instrukcja techniczna „K-1 Podstawowa mapa kraju”, wprowadzona do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia 16 maja 1995 r. *)

12. Instrukcja techniczna „K-1 Mapa zasadnicza”, wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

13. Instrukcja techniczna „G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”, wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju. ---------*)

Przepisy obowiązują tylko przy aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej, wykonanej według tych przepisów, do czasu jej modernizacji i przekształcenia do postaci numerycznej.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 297 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 300 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 291 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 298 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 296 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 299 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 288 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 290 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 289 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 295 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 294 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 293 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 292 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 285 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 283 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 287 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze znowelizowanymi tekstami załączników A i B do tej umowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 284 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 282 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 286 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-24 poz. 55

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 95

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-13 poz. 472

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-05 poz. 1029

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.