Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 439 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-10
Data wejscia w życie:1999-05-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 439 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 439.

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) felczerze ubezpieczenia zdrowotnego - rozumie się przez to felczera lub starszego felczera udzielającego świadczeń zdrowotnych, w zakresie ustalonym ustawą z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. Nr 36, poz. 336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284 i z 1998 r. Nr 143, poz. 916), w zakładzie opieki zdrowotnej, który zawarł z Kasą Chorych umowę o udzielanie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych,”;

2) w art. 31c w ust. 1 po wyrazie „zdrowotnego” dodaje się wyrazy „lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego”;

3) w art. 31f w ust. 1 po wyrazie „zdrowotnego” dodaje się wyrazy „lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego”;

4) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera.”;

5) w art. 43 po wyrazie „zdrowotnego” dodaje się wyrazy „lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego”;

6) w art. 44 w ust. 3 po wyrazie „lekarzowi” dodaje się wyrazy „lub felczerowi”;

7) w art. 50: a) w ust. 1 po wyrazie „lekarza” dodaje się wyrazy „lub felczera”, b) w ust. 2 po wyrazie „zdrowotnego” dodaje się wyrazy „lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego”;

8) ) w art. 58:

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Na podstawie skierowania:

1) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego - udzielane są ubezpieczonemu świadczenia z zakresu diagnostyki oraz zabiegi ambulatoryjne,

2) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - udzielane są ubezpieczonemu świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz świadczenia innych niż lekarze świadczeniodawców.”, b) w ust. 5 po wyrazie „zdrowotnego” dodaje się wyrazy „lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 439 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 458 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 457 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 456 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 455 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 453 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 452 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 451 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 450 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 449 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 448 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 447 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 446 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 445 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 444 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 443 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 442 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 441 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 440 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 438 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.