Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 457 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-27
Data wejscia w życie:1999-06-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 457 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 457

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb wykonywania przez Głównego Inspektora Kolejnictwa Kontroli:

1) w zakresie spełniania, określonych w odrębnych przepisach, warunków: a) prowadzenia ruchu na liniach kolejowych, b) technicznych eksploatacji pojazdów szynowych, c) jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz prowadzący pojazdy szynowe, a także wymaganych zdolności fizycznych i psychicznych,

2) pojazdów szynowych. §

2. Kontrola, o której mowa w § 1, ma na celu ustalenie przestrzegania przez zarządy kolei i przewoźników warunków technicznych i wymagań zapewniających bezpieczeństwo ruchu, bezpieczeństwo ruchu, bezpieczny przewóz osób i rzeczy oraz ochronę środowiska, a w szczególności sprawdzenie:

1) świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,

2) świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego,

3) świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych,

4) organizacji prowadzenia ruchu,

5) spełnienia przez pojazdy szynowe warunków technicznych, ich właściwego oznakowania, prawidłowości i terminowości wykonywania przeglądów technicznych i napraw oraz wymaganych dokumentów, które powinny znajdować się w pojazdach szynowych,

6) posiadania przez pracowników kwalifikacji wymaganych na stanowiskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c), w tym świadectw złożenia egzaminu kwalifikacyjnego, oraz posiadania aktualnych badań lekarskich i psychotechnicznych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§

3. Kontrolę przeprowadza Główny Inspektor Kolejnictwa lub pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia wydanego przez Głównego Inspektora Kolejnictwa. § 4.

1. Przystępując do kontroli, kontrolujący zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazując legitymację służbową i upoważnienia, o którym mowa w § 3.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i środki transportu, przestawia żądane dokumenty oraz umożliwia bezzwłoczne udzielanie wyjaśnień przez pracowników.

3. Kontrola powinna być prowadzona w sposób nie powodujący zakłóceń działalności jednostki kontrolowanej.

4. Kontrolę wojskowych bocznic kolejowych i wojskowych pojazdów szynowych przeprowadza się w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie wojskowym organem transportu. § 5.

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz wynikające z niej uwagi i wnioski.

3. Zawarte w protokole kontroli uwagi i wnioski dotyczące bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpiecznego przewozu osób i rzeczy podlegają natychmiastowej realizacji. § 6.

1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności – osoba pełniąca jego obowiązki.

2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest obowiązany bezzwłocznie dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

4. W przypadku uznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, za zasadne, kontrolujący zmienia odpowiednią część protokołu kontroli, a w przypadku nieuznania ich zasadności – przekazuje bezzwłocznie na piśmie swoje stanowisko osobie zgłaszającej.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

5. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając kontrolującemu pisemne wyjaśnienie uzasadniające przyczynę odmowy.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymieniona w ust. 5 nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli.

7. Po zakończeniu postępowania kontrolnego kontrolujący pozostawia w jednostce kontrolowanej kopię protokołu kontroli. § 7.

1. Organ kontrolujący przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – również uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia oraz osoby za nie odpowiedzialne. §

8. Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania zgłosić umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. §

9. Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, obowiązany jest w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 14 dni, poinformować organ kontrolujący o podjętych działaniach związanych z realizacją uwag i wniosków. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 457 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 444 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 458 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 443 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 442 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 456 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 445 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 441 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 449 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 448 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 452 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 447 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 446 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 455 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 451 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 450 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 453 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 440 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 439 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 438 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.