Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1068 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-03
Data wejscia w życie:1999-12-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1068 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 93 poz. 1068

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego parku Narodowego. Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 144, poz. 664) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyraz „krośnieńskim” zastępuje się wyrazem „podkarpackim”, a wyrazy „27833,68 ha” zastępuje się wyrazami „29200,48 ha”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. W skład Parku wchodzą następujące obszary:

1) kompleks główny – określony linią graniczną, która biegnie od miejsca zetknięcia się granic Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy i Republiki Słowackiej w punkcie granicznym nr 1 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy do punktu granicznego nr 267, północnym do miejsca zetknięcia się z południową granica oddziału nr 282, dalej biegnie południowa granicą oddziału nr 282, północną granica oddziału nr 36 (według mapy Bieszczadzkiego Parku Narodowego z 1995 r., nr ewidencyjny 1/93), północna granicą działki nr 8 do potoku Halicz (według mapy ewidencyjnej gruntów obrębu Bukowiec z 1995., nr ewidencyjny 3/95), następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż potoku Halicz, północno-wschodnią granica oddziałów nr 24, 25, 23, od nr 21 do nr 18, 13, 10, 8, 7, 5 od nr 4 do nr 1, 100 od nr 98 do nr 95, północną granicą oddziałów nr 1, 33, północno-wschodnią granicą oddziału nr 39, 36, zachodnią granica oddziału nr 101, południowa granicą oddziałów 16-18, 21, 22, 24, wschodnią granica oddziałów nr 674, 69, północną granicą oddziałów nr 71-73, 97, 96, 105, północno-wschodnią granica oddziałów 110, 109, 125, 133, 139, wschodnią granica oddziałów nr 150, 149, północno-wschodnią granicą oddziału nr 148, północną granicą oddziału nr 155, zachodnią granica oddziałów nr 156-159, 146, północna granicą oddziału nr 160, południowo-zachodnią granicą oddziałów nr 160, 165, 199, 198, 196, 194, 193, 191 ,188, 185, południową granicą oddziału nr 174/1, północną granicą oddziałów nr 208, 174/2, 210, 267, zachodnią granica oddziałów nr 268, 274, 275-277, 278 do granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej do punktu granicznego nr 1 (według mapy

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

Bieszczadzkiego Parku Narodowego z 1995 r., nr ewidencyjny 1/93 – o powierzchni 27760,24 ha,

2) oddział nr 95/2 (według mapy Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 31 grudnia 1994 r., nr ewidencyjny 1031/94/12) – o powierzchni 6,13 ha,

3) działka nr 134/5 (według mapy uzupełniającej obrębu Zatwarnica, gmina Lutowiska z dnia 12 września 1994 r., nr ewidencyjny 1/95) – o powierzchni 0,24 ha,

4) działka nr 67A/7 (według mapy uzupełniającej obrębu Nasiczne, gmina Lutowiska z dnia 12 września 1994 r., nr ewidencyjny 2/95) – o powierzchni 0,78 ha,

5) kompleks „Wierch Mucharin”, obejmujący oddział nr 279 (według mapy Bieszczadzkiego Parku narodowego z dnia 31 grudnia 1994 r., nr ewidencyjny 1031/94/11) – o powierzchni 16,04 ha,

6) kompleks „Nad Staszelem”, obejmujący oddział nr 280 (według mapy Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 31 grudnia 1994 r., nr ewidencyjny 1031/94/11) – o powierzchni 29,97 ha,

7) działka nr 185 (według mapy uzupełniającej obrębu Lutowiska, gmina Lutowiska z 1995 r., nr ewidencyjny 5/95) – o powierzchni 0,17 ha,

8) działka nr 288 (według mapy uzupełniającej obrębu Lutowiska, gmina Lutowiska z 1995 r., nr ewidencyjny 5/95) – o powierzchni 0,22 ha,

9) działki nr 156/5 i 156/9 (według mapy ewidencyjnej obrębu Ustrzyki Dolne z 1991 r., nr ewidencyjny 1/91) – o powierzchni 0,09 ha,

10) działki nr 1, 3, 6, 9 (według mapy ewidencyjnej obrębu Bukowiec z 1998 r., nr ewidencyjny 6/98) – o powierzchni 116,60 ha,

11) kompleks Tarnawa – określony linią graniczną, która biegnie od miejsca zetknięcia się granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z północnowschodnią granicą oddziału nr 276, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zetknięcia się z południowo-wschodnią granicą oddziału nr 136, dalej biegnie południowo-wschodnią granicą oddziału nr 136, północno-wschodnią granicą oddziałów nr 136, 134, od nr 66 do nr 63, 61A, od nr 61 do nr 26, 233, od nr 240 do nr 238, 242, 244, 246, 249, 252, 256, 265, 276, 272, 270, 278, 277 ,269, 268, 176 do miejsca zetknięcia się granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z północno-wschodnią granicą oddziału nr 276 (według mapy Bieszczadzkiego Parku Narodowego z 1995 r., nr ewidencyjny pow/1/98) – o powierzchni 1270,00 ha.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w zarządzie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie (zajęte pod drogi publiczne) – o powierzchni 59,41 ha.

2. Z zarządu Parku wyłącza się:

1) nieruchomości Poczty Polskiej zajęte pod budynek poczty w Ustrzykach Górnych działka nr 10 o powierzchni 0,23 ha,

2) rzekę San.”;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

4) w § 5 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, ochrony granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6.

1. Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwaną „otuliną”, o powierzchni 55783,20 ha, położoną w województwie podkarpackim.

2. Granica otuliny biegnie od punktu granicznego nr 1/16 na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej do szczytu Płasza, następnie biegnie w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 50/2, dalej na północ do szczytu Matragona, przez szczyty Góra Szczerbanówka, Przysłup, Patryja, załamuje się w kierunku północnowschodnim i biegnie przez szczyt Sasów do szczytu położonego na wysokości 963,9 m n.p.m. do Jabłońskiej Góry, dalej biegnie przez szczyty Jasiennik, Łopienka, Łopiennik, Korb do wzniesienia położonego na wysokości 608,5 m n.p.m., dalej na północny wschód przez szczyt Monaster, Następnie drogą wojewódzką nr 894 Hoczew-WołkowyjaCzarna, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez szczyt Boganiec, dalej w kierunku południowym do miejscowości Rajskie, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż rzeki San, do drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Wołkowyja-Czarna, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie drogą wojewódzką nr 894 HoczewWołkowyja-Czarna do miejscowości Polana, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez dolinę Szeroka Łąka do miejscowości Polana Ostre, następnie biegnie w kierunku wschodnim północno-wschodnią granicą oddziałów nr 77, 76, 76B, 75, 74, 73, 72A, 72, 71, 69 do szczytu położonego na wysokości 679,3 m n.p.m., załamuje się na południowy wschód i biegnie do miejscowości Smolnik, następnie biegnie do punktu granicznego nr 353A położonego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, załamuje się na południowy wschód i biegnie granicą Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zetknięcia z granicą Bieszczadzkiego Parku Narodowego (według mapy Bieszczadzkiego Parku Narodowego z 1995 r., nr ewidencyjny 1/93).” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1068 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1084 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 1999 r. sygn. akt SK. 11/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1070 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1083 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. akt U. 8/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1079 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1076 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1082 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1075 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1078 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1077 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1069 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1081 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1073 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1072 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1074 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1071 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1085 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1080 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1065 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1064 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1063 z 1999

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-25 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-07 poz. 312

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Kurowie

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 302

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-31 poz. 475

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.