Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1071 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-19
Data wejscia w życie:1999-12-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1071 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 199 Nr 93 poz. 1071

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminów. Na podstawie art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje §

1. Egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanym dalej „egzaminatorem”, może być osoba, która:

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin, alb jest nauczycielem akademickim prowadzącym pracę dydaktyczną w dziedzinach związanych z zajęciami edukacyjnymi, wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisje egzaminacyjną,

3) posiada co najmniej trzyletni staż pracy: a) dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w szkole wyższej, b) na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w placówkach doskonalenia nauczycieli, w urzędach organów administracji rządowej, w kuratoriach oświaty, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz organach podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości, - w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w § 2,

4) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118). §

2. Przed rozpoczęciem szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zainteresowany składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o skierowanie na szkolenie zawierający dane osobowe oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i

4. § 3.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1.

Wpis do ewidencji egzaminatorów, prowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie zgłoszenia przedstawionego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

1) dane osobowe kandydata na egzaminatora,

2) dokumenty, o których mowa w § 2,

3) zaświadczenie o pozytywnym wyniku szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, ze wskazaniem kwalifikacji do przeprowadzania odpowiednio: a) sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej, b) egzaminu z przedmiotów humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum, c) egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, d) egzaminu zawodowego dla poszczególnych zawodów. § 4.

2. Zgłoszenie do ewidencji egzaminatorów powinno zawierać:

Centralna Komisja Egzaminacyjna odmawia wpisu do ewidencji egzaminatorów w przypadku stwierdzenia, że kandydat na egzaminatora nie spełnia wymagań określonych w § 1 pkt 1, 3 i

4. §

5. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:

1) na wniosek egzaminatora,

2) na umotywowany wniosek okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku:

1) nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, b) nieuczestniczenia w pracach zespołu ustalającego wyniki sprawdzianów i egzaminów, do którego został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, c) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w § 1 pkt 4,

4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1071 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1084 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 1999 r. sygn. akt SK. 11/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1070 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1083 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. akt U. 8/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1079 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1076 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1082 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1075 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1078 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1077 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1069 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1068 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1081 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1073 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1072 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1074 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1085 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1080 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1065 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1064 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1063 z 1999

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-11 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 443

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-30 poz. 661

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.