Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1079 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-09
Data wejscia w życie:1999-12-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1079 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1999 Nr 93 poz. 1079

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931) zarządza się, co następuje: §

1. Kontrolę dewizową w odniesieniu do obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych Przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli w tym zakresie (Dz.U. Nr 44, poz. 261), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów”, w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przeprowadza:

1) dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej i inspektorzy kontroli wojskowej przez niego wyznaczeni – w odniesieniu do celów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 4-11 rozporządzenia Rady Ministrów,

2) szef Wojskowych Służb Informacyjnych i inspektorzy kontroli wojskowej przez niego wyznaczeni, przy udziale inspektorów kontroli wojskowej wyznaczonych przez dyrektora Departamentu Kontroli – w odniesieniu do celów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów. § 2.

1. Kontrola dewizowa, zwana dalej „kontrolą”, jest prowadzona zgodnie z planem kontroli.

2. Plany kontroli ustalają odpowiednio w odniesieniu do celów, o których mowa w § 1, dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej i szef Wojskowych Służb Informacyjnych.

3. Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej lub szef Wojskowych Służb Informacyjnych mogą zlecić, odpowiednio w odniesieniu do celów określonych w § 1, przeprowadzenie kontroli poza planami kontroli, o których mowa w ust. 1, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają jej konieczność. § 3.

1. Postępowanie kontrolne wszczyna inspektor kontroli wojskowej, zwany dalej „inspektorem”, po okazaniu kierownikowi jednostki kontrolowanej, zwanemu dalej

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

„kontrolowanym”. legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, z równoczesnym doręczeniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania kontrolnego.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. W przypadku nieobecności kontrolowanego czynności kontrolne mogą być przeprowadzone po okazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, osobie zastępującej kontrolowanego; z czynności tych sporządza się protokół i przedstawia niezwłocznie kontrolowanemu. § 4.

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest wydawane odpowiednio przez dyrektora Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej lub szefa Wojskowych Służb Informacyjnych i określa:

1) imię i nazwisko inspektora,

2) numer legitymacji służbowej inspektora,

3) oznaczenie kontrolowanego,

4) termin ważności upoważnienia,

5) organ, który wystawił upoważnienie.

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego jest wystawiane przez dyrektora Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej lub szefa Wojskowych Służb Informacyjnych i zawiera:

1) imię i nazwisko inspektora prowadzącego kontrolę,

2) przewidziany czas trwania kontroli,

3) miejsce prowadzenia kontroli,

4) zakres kontroli,

5) prawa i obowiązki kontrolowanego,

6) określenie organu, który wystawił zawiadomienie. § 5.

1. Inspektor ma obowiązek zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami; kontrolowany potwierdza podpisem na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że zapoznał się z tymi prawami i obowiązkami.

2. Kontrolowany ma obowiązek wskazać na piśmie, w dniu wszczęcia postępowania kontrolowanego, osobę upoważnioną do działania w jego imieniu, zwłaszcza w czasie jego nieobecności. § 6.

1. Inspektor podlega wyłączeniu, na wniosek lub z urzędu, z postępowania kontrolnego, jeżeli wyniki kontroli mogłyby wpłynąć na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim w faktycznym współżyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu jego przyczyny.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

2. Inspektor może być wyłączony, na wniosek lub z urzędu, z postępowania kontrolnego w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O przyczynach uzasadniających wyłączenie inspektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednio dyrektora Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, lub szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

4. Do czasu podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, inspektor podejmuje jedynie czynności nie cierpiące zwłoki. §

7. Czynności kontrolne prowadzone są przede wszystkim w siedzibie kontrolowanego, ale także w innych miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia. § 8.

1. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1) udostępnić obiekty, urządzenia i składniki majątkowe, których badanie wchodzi w zakres kontroli,

2) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem kontroli,

3) sporządzać kopie dokumentów określonych przez inspektora,

4) zapewnić warunki do pracy w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,

5) umożliwić filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, jeżeli film, fotografia lub nagranie mogą stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli,

6) udostępnić środki łączności, a także inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje kontrolowany, w zakresie niezbędnym do wykonania czynności kontrolnych,

7) przeprowadzić inwentaryzację na żądanie i w niezbędnym zakresie określonym przez inspektora.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, kontrolowany jest obowiązany wykonać nieodpłatnie.

3. W przypadku gdy kontrolowany nie jest w stanie zapewnić warunków pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest obowiązany, na żądanie inspektora, wydać stosowne ewidencje i dokumenty na czas trwania postępowania kontrolnego; czynności w tym zakresie są przeprowadzane w jednostce organizacyjnej kontroli dewizowej. Z wydania ewidencji i dokumentów sporządza się protokół, który podpisuje również kontrolowany.

4. W sprawach objętych zakresem kontroli kontrolowany ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, udzielić wyjaśnień lub dostarczyć żądany dokument inspektorowi dokonującemu czynności kontrolnych. § 9.

1. W toku postępowania kontrolnego inspektor może w szczególności:

1) badać dokumenty i ewidencje, objęte zakresem kontroli,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

2) zabezpieczać zebrane dowody,

3) zarządzać inwentaryzację wraz z rozliczeniem jej wyników,

4) dokonywać oględzin,

5) przyjmować wyjaśnienia od kontrolowanego lub jego pracowników,

6) zasięgać opinii biegłych,

7) zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą.

2. Obecny w czasie kontroli kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo uczestniczyć w czynnościach, o których mowa w ust.

1. §

10. Kontrolowany powinien być powiadamiany o miejscu i terminie przeprowadzania czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4-6, w sposób umożliwiający mu udział w nich. § 11.

1. Czynności kontrolne mające znaczenie dla wyniku kontroli podlegają dokumentowaniu. Zakres tych czynności ustala inspektor.

2. Dokumentowanie czynności kontrolnych polega w szczególności na sporządzaniu protokołów z:

1) badania dokumentów i ewidencji,

2) zabezpieczenia dokumentów i dowodów rzeczowych,

3) inwentaryzacji,

4) oględzin,

5) przyjmowania wyjaśnień od kontrolowanego lub jego pracowników.

3. Stan faktyczny może być utrwalony ponadto za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.

4. Z czynności kontrolnych dokonanych pod nieobecność kontrolowanego lub osoby upoważnionej sporządza się protokół. § 12.

1. Protokoły, o których mowa w § 11 ust. 2 i 4, podpisują osoby uczestniczące w czynności kontrolnej dokumentowanej w tej formie.

2. Kontrolowany lub osoba zastępująca go może w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu złożyć na piśmie wyjaśnienia lub zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu, inspektor zaś jest obowiązany ustosunkować się do nich bez zbędnej zwłoki w formie odpowiedniej adnotacji. § 13.

1. Po zgromadzeniu dokumentacji czynności kontrolnych kontrolowanego z treścią dokumentów i ustaleniami kontroli. inspektor zapoznaje

2. Z czynności, o której mowa w ust. 1, sporządza się notatkę podpisana także przez kontrolowanego.

3. Kontrolowany ma prawo, w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z dokumentacja i ustaleniami kontroli, zażądać na piśmie:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

1) uzupełnienia tej dokumentacji przez wskazanie czynności kontrolnych, które należałoby podjąć, i dokumentów, które należałoby włączyć do akt sprawy,

2) przeprowadzenia ponownej oceny zebranej dokumentacji z punktu widzenia możliwości weryfikacji ustaleń kontroli. § 14.

1. Inspektor jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w § 13 ust. 3, i w terminie 3 dni zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.

2. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń inspektor sporządza wynik kontroli.

3. Wynik kontroli powinien zawierać:

1) oznaczenie organu kontroli dewizowej,

2) oznaczenie kontrolowanego,

3) datę wydania,

4) zakres kontroli,

5) powołanie podstawy prawnej,

6) końcowe ustalenia i wnioski,

7) termin usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez inspektora,

8) pieczęć urzędową i podpis inspektora. § 15.

1. Wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu, a właściwemu organowi lub dysponentowi części budżetu doręcza się ponadto dokumentację z czynności kontrolnych, jeżeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości różnych organów, każdemu z tych organów doręcza się wyciąg i dokumentację zawierającą ustalenia w sprawie, w której właściwy jest ten organ.

2. Kontrolowany jest obowiązany, w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w § 14 ust. 3 pkt 7, poinformować inspektora o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości. §

16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1079 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1084 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 1999 r. sygn. akt SK. 11/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1070 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1083 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. akt U. 8/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1076 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1082 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1075 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1078 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1077 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1069 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1068 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1081 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1073 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1072 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1074 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1071 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1085 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1080 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1065 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1064 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1063 z 1999

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

  Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1533

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.