Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1078 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-05
Data wejscia w życie:1999-12-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1078 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 93 poz. 1078

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: §

1. Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności (Dz.U. Nr 40, poz. 151, z 1996 r. Nr 126, poz. 592 i z 1998 r. Nr 3, poz. 7). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. (poz. 1078) WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA lp. 1 2 3 4 5 6 Numer normy PN-EC 1000-4-3:1996 PN-EN 50081-1:1996 PN-EN 50081-2:1996 PN-EN 50082-1:1996 PN-EN 55011-1:1997 PN-EN 55014:1996 Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole elektromagnetyczne i częstotliwości radiowej. Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące emisyjności – Środowisko przemysłowe. Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące odporności na zakłócenia – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia wielkiej częstotliwości. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne przyrządy powszechnego użytku lub urządzenia o podobnym przeznaczeniu zawierające silniki elektryczne i elementy grzejne oraz przez narzędzia i podobne urządzenia elektryczne. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne. Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych. Kompatybilność elektromagnetyczna – Dopuszczalne poziomy i metody

7 8 9

PN-EN 55015:1996 PN-EN 55020:1996 PN-EN 55022:1996

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PN-EN 61000-3-3:1997 PN-E-05108:1973 (PN-73/E-05108) PN-E-05118:1977 (PN-77/E-0511) PN-T-06450:1993 (PN-93/T-06450) PN-T-05008:1972 (PN-72/T-05008) PN-EN 55013+A#:1997 PN-T-83101:1996 PN-T-83000:1992 (PN-92/T-83000) PN-T-05112:1996 PN-T-05051-03:1976 (PN-76/T-05051.03) PN-T-83020:1996 PN-T-06800:1996 PN-P-71007:1997 PN-P-71009:1997 PN-P-71010:1997 PN-T-85004:1996

pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne (CISPR 22:1993). Kompatybilność elektromagnetyczna – Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <=16A). Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne – Trakcja elektryczna i spalinowoelektryczna - Dopuszczalne poziomy zakłóceń – Ogólne wymagania i badania. Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne – Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia – Dopuszczalny poziom zakłóceń – Ogólne wymagania i badania terenowe. Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne – Urządzenia i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych. Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne – Urządzenia łączności przewodowej – Dopuszczalne poziomy zakłóceń – Ogólne wymagania i badania. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich urządzeń dodatkowych. Urządzenia zasilające w telekomunikacji – Określenia, wymagania i badania. Aparaty telefoniczne elektroniczne ogólnego przeznaczenia dla analogowych łączy abonenckich – Wymagania i badania. Systemy sygnalizacji komutacyjnej międzycentralowej w telekomunikacyjnej sieci krajowej użytku publicznego. Urządzenia transmisji danych – Styk S1 – Styk z kanałem lub łączami telefonicznymi – Podstawowe wymagania i badania. Ochronnik telefoniczny abonencki – Ogólne wymagania i badania. Sygnały: wizyjny i foniczny – Wymagania elektryczne i badania. Sprzęt pocztowy – Skrzynka pocztowa nadawcza typu miejskiego półautomatyczna. Sprzęt pocztowy – Skrzynka pocztowa typu wiejskiego. Sprzęt pocztowy – Skrzynka pocztowa nadawcza – Oznaczenia i napisy. Koperty listowe i kartki pocztowe – Podział i rezerwacja strony adresowej.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1078 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1084 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 1999 r. sygn. akt SK. 11/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1070 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1083 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. akt U. 8/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1079 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1076 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1082 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1075 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1077 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1069 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1068 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1081 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1073 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1072 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1074 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1071 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1085 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1080 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1065 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1064 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 1063 z 1999

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek stosowania Polskich Norm

  Wykonując usługi projektowania budowlanego spotykamy się z dwoma interpretacjami dotyczącymi obowiązku stosowania się w projektach do Polskich Norm. Według pierwszego (...)

 • Dostępność Polskich Norm

  Chciałbym pozyskać pewne Polskie Normy dotyczące wózków jezdniowych. Poszukiwałem ich w internecie, lecz są wszędzie płatne. Czy nie powinny być bezpłatnie udostępniane?

 • Powierzchnia użytkowa w lokalu

  Mam pytanie dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. W 1994 roku spółdzielnia mieszkaniowa dokonując pomiaru powierzchni mieszkań nowowybudowanego budynku, (...)

 • Przerwa w alimentacji

  Mój były mąż poinformował mnie, że bez sądu może zawiesić płacenie alimentów na 3 miesiące. Czy istnieje taki przepis?

 • Certyfikat w zamówieniach publicznych

  Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-16 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-25 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1625

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.