Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-05
Data wejscia w życie:2001-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 8

Dziennik Ustaw Nr 120                — 9398 —                Poz. 1294


3. Kierownik ośrodka po otrzymaniu odpisu orzeczenia wzywa rodziców lub opiekuna uczestnika do spowodowania jego stawienia się w ośrodku w terminie oznaczonym w wezwaniu. § 7.

1. Zajęcia z uczestnikami realizuje się w szczególności metodą pracy:

1) grupowej,

2) z indywidualnym przypadkiem,

3) środowiskowej.

2. Zajęcia z uczestnikami polegają w szczególności na:

1) organizowaniu czasu wolnego,

2) nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem,

3) prowadzeniu terapii,

4) udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych.

3. Zajęcia z uczestnikami odbywają się w siedzibie ośrodka.

4. Jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne lub wychowawcze, zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą ośrodka.

5. Podczas zajęć w ośrodku uczestnikom przysługuje dożywianie. Prezes sądu rejonowego ustala dzienną stawkę na dożywianie uczestnika w wysokości od 2 do 4 promili kwoty bazowej. § 8.

1. Zajęcia z uczestnikami prowadzą kierownik ośrodka oraz rodzinni kuratorzy zawodowi i społeczni.

2. Zajęcia, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3, mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia terapeutyczne.

3. Zajęcia, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, mogą prowadzić także inne osoby, jeżeli posiadają odpowiednie umiejętności i uzyskały pisemną zgodę kierownika ośrodka.

4. Osoba prowadząca zajęcia w ośrodku pracuje z grupą nie większą niż 10 osób.

5. Kuratorzy społeczni oraz osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą prowadzić zajęcia odpłatnie albo nieodpłatnie jako wolontariusze. § 9.

1. Ośrodek jest czynny w ciągu całego roku kalendarzowego, w dniach i godzinach dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników, w czasie nie krótszym niż 20 godzin zegarowych tygodniowo.

2. Prezes sądu okręgowego — na uzasadniony wniosek prezesa sądu rejonowego — może zawiesić prowadzenie zajęć w ośrodku na okres nieprzekraczający łącznie trzech miesięcy w roku kalendarzowym,

w szczególności w okresie przerw w nauce szkolnej, jeżeli w okresie zawieszenia uczestnicy zostaną skierowani do innego ośrodka, położonego w obszarze właściwości sądu rejonowego, przy którym działa ośrodek. § 10.

1. Prezes sądu rejonowego powierza obowiązki kierownika ośrodka rodzinnemu kuratorowi zawodowemu po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego.

2. Prezes sądu rejonowego odwołuje kierownika ośrodka:

1) na jego prośbę albo

2) z inicjatywy własnej po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. §

11. Do obowiązków kierownika ośrodka należy:

1) organizowanie i koordynowanie pracy ośrodka,

2) sporządzanie i przedstawianie prezesowi sądu rejonowego do zatwierdzenia: a) rocznych planów pracy, b) sprawozdań z rocznej działalności ośrodka, c) rocznych planów finansowych w zakresie działalności ośrodka,

3) przekazywanie do właściwego sądu rodzinnego pisemnych sprawozdań o każdym uczestniku w terminach określonych przez sąd, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy,

4) opracowywanie harmonogramu prowadzenia zajęć w ośrodku,

5) opiniowanie kandydatów do pracy w ośrodku,

6) dokonywanie i dołączanie do akt osobowych rocznych ocen pracy kuratorów prowadzących zajęcia z uczestnikami,

7) współudział z kuratorem okręgowym w organizowaniu szkoleń doskonalących metody pracy w ośrodku,

8) współpraca z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostkami samorządowymi oraz osobami godnymi zaufania w zakresie działalności profilaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjno-terapeutycznej,

9) zapewnienie uczestnikom bezpiecznych warunków pobytu w ośrodku,

10) prowadzenie w porozumieniu z głównym księgowym sądu rejonowego bieżących rozliczeń środków wydatkowanych na działalność ośrodka,

11) prowadzenie zajęć z uczestnikami w wymiarze 6 godzin zegarowych tygodniowo,

12) niezwłoczne zawiadamianie właściwego sądu rejonowego o podejrzeniu popełnienia przez uczestnika czynu zabronionego,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1288 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1286 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1299 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1285 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1284 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1283 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1281 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1280 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Zakres obowiązków kuratora

  Pan, z którym się od 1,5 roku rozwodzę się próbuje z uporem maniaka udowodnić mi utrudnianie kontaktów z małoletnią córką (3 lata). Pisanie pism procesowych z podawaniem (...)

 • Słup energetyczny na posesji

  Wykupiłem mieszkanie w zabudowie szeregowej wraz z przynależnym gruntem od WAM. Na mojej działce oraz na połowie chodnika (szerokość 1 m) stoją odnogi słupa energetycznego, (...)

 • Opinia RODK

  W niedługim czasie mam mieć badania w RODK. Czy są jakieś przepisy prawne mówiące o tym, co powinna zawierać opinia RODK?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 266

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2037

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 632

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisanego w Warszawie dnia 3 października 1978 r.

 • Komunikat UE z 2007-09-06 nr 207 poz. 6

  Publiczne finansowanie miejskich ośrodków opieki dziennej w Norwegii — Urząd Nadzoru EFTA zdecydował, że ten środek pomocy nie stanowi pomocy państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 850

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.