Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1517 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-26
Data wydania:2001-11-07
Data wejscia w życie:2001-12-11
Data obowiązywania:2001-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1517 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 135                — 10542 —                Poz. 1517


1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Obowiązujące marże bankowe określa, z uwzględnieniem ust. 2, tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

2. Przyjmowana do ustalenia wysokości marży bankowej kwota kredytu eksportowego wyrażonego w walucie obcej wynika z przeliczenia kwoty tego kredytu na walutę polską po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy kredytu eksportowego. § 2.

1. Marże bankowe zostają podwyższone:

1) o 10 punktów bazowych w przypadku, gdy nabywca ma siedzibę w kraju niebędącym członkiem OECD,

2) o 50 punktów bazowych dla banków krajowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych,

3) o 10 punktów bazowych, w przypadku gdy walutą kredytu eksportowego jest złoty.

2. Maksymalna wysokość marży bankowej wynosi 170 punktów bazowych. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: M. Belka

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. (poz. 1517)

TABELA OKREÂLAJĄCA WYSOKOÂå MAR˚Y BANKOWEJ W ZALE˚NOÂCI OD KWOTY KREDYTU I OKRESU SPŁATY

Wysokość marży bankowej w ramach Programu DOKE w punktach bazowych (p.b.)*

Kwota kredytu (w mln zł) Okres spłaty kredytu poniżej 20 mln zł od 20 mln zł do 50 mln zł powyżej 50 mln zł

od 2 do 5 lat włącznie

90 p.b.

85 p.b.

80 p.b.

od 5 do 8,5 lat

95 p.b.

90 p.b.

85 p.b.

powyżej 8,5 lat

100 p.b.

95 p.b.

90 p.b.

* 100 punktów bazowych (p.b.) = 1%

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1517 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1525 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1524 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1523 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1522 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1521 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1520 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1519 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1518 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1516 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1515 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1514 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakres obowiązywania tajemnicy bankowej

  Czy pracownik banku, który przychodzi do domu kredytobiorcy zalegającego ze spłatą rat kredytu, ma prawo informować matkę kredytobiorcy (która nic nie wiedziała (...)

 • Cesja wierzytelności przez bank

  Mój bank, w którym mam niespłacony kredyt, dokonał cesji na rzecz firmy windykacyjnej, która teraz dochodzi ode mnie roszczenia. Czy Bank mógł dokonać umowy cesji? (...)

 • Wysokość marży

  Zajmuje się sprzedażą sprzętu elektronicznego. Czy są jakieś przepisy określające maksymalną i minimalną marże przy takiej sprzedaży?

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził (...)

 • Granice tajemnicy bankowej

  Czy bank państwowy ma prawo udzielać innym bankom informacji na temat stanu zadłużenia swoich klientów?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE.

 • Monitor Polski 2003 nr 3 poz. 35

  Komunikat Nr 1/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski 2002 nr 23 poz. 399

  Komunikat Nr 6/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski 2002 nr 18 poz. 328

  Komunikat Nr 5/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski 2002 nr 30 poz. 488

  Komunikat Nr 7/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.