Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1802 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-29
Data wydania:2001-12-21
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1802 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 154                — 12816 —                Poz. 1802


1802

USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316) w art. 14 skreśla się ust. 1a.

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12817 —                Poz. 1802


bywają się kolejne wybory, z zastrzeżeniem art. 32.”;

Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34: a) skreśla się ust. 2, b) w ust. 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji.”;

2) po art. 45a dodaje się art. 45b w brzmieniu: „Art. 45b. Zmiany opłat za ciepło dostarczane odbiorcom nie mogą następować częściej niż raz na 12 miesięcy.” Art. 3. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Subwencja, o której mowa w ust. 1, przysługuje poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym odbyły się wybory. Subwencja wypłacana jest do końca roku, w którym od-

2) w art. 29: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Wysokość rocznej subwencji, o której mowa w art. 28, dla danej partii politycznej albo koalicji wyborczej ustalana jest na zasadzie stopniowej degresji proporcjonalnie do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe kandydatów na posłów tej partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające poszczególnym przedziałom określonym w procentach, według następującego wzoru: S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5 gdzie poszczególne symbole oznaczają: S — kwotę rocznej subwencji, W1-5 — liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej tabeli, podane odrębnie w wyniku rozbicia łącznej liczby głosów ważnych oddanych w skali kraju łącznie na listy okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej, odpowiednio do wyznaczonego w procentach przedziału, M1-5 — wysokość kwoty w złotych dla kolejnych wierszy poniższej tabeli:

Wiersz

Głosy ważne oddane w całym kraju łącznie na listy okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej w rozbiciu odpowiednio dla każdego przedziału procent liczba głosów (W)

Wysokość kwoty za jeden głos (M)

1 2 3 4 5

do 5% powyżej 5% do 10% powyżej 10% do 20% powyżej 20% do 30% powyżej 30%

10 złotych 8 złotych 7 złotych 4 złote 1 złoty 50 groszy

2. Roczna subwencja, w kwocie ustalonej na podstawie ust. 1 i art. 28, jest każdego roku w okresie kadencji Sejmu wypłacana danej partii politycznej w czterech równych kwartalnych ratach, z zastrzeżeniem art. 32.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Pierwsza kwartalna rata przysługującej partii politycznej subwencji wypłacona zostanie najpóźniej 30 dnia od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» informacji o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych.”

Art. 4. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42: a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, przysługującego emerytom i rencistom górniczym z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,”

Dziennik Ustaw Nr 154 b) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:                — 12818 —                Poz. 1802


„4) od dnia 1 stycznia 2003 r. — aż do wygaśnięcia — ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, przysługującego emerytom i rencistom górniczym z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”;

2) w art. 55 w ust. 1 po wyrazach „Pracy do bezpłatnego węgla” dodaje się wyrazy „z kopalń całkowicie likwidowanych”. Art. 5. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95 poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) w art. 75 w pkt 7 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 stycznia 2003 r.” Art. 6. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) premie dla pracowników URT — do wysokości 20% środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środka specjalnego.”, b) w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem art. 112 ust. 5—7” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem art. 112 ust. 5 i 6”;

2) w art. 112: a) skreśla się ust. 4, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Pracownikom URT może być przyznana premia, wypłacana z wydzielonego rachunku środka specjalnego określonego w art. 32 ust. 1 pkt 5.”, c) skreśla się ust. 7 i 8;

3) w art. 151 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) art. 9 oraz art. 25 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

4) art. 32, art. 59 ust. 1 oraz art. 112 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.” Art. 7. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 i z 2001 r. Nr 100, poz. 1086) w art. 79 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w roku 2002 — w kwocie 300 000 000 zł,”.

Art. 8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 57, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego dokonuje się przeniesienia własności lokalu.

5. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o której mowa w ust. 4.”;

2) w art. 39: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przeniesienie własności lokalu po dokonaniu przez niego:”, b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa w ust. 2 i 5.”;

3) w art. 41: a) w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „uzasadnione koszty prac geodezyjnych, ponosi Skarb Państwa” zastępuje się wyrazami „koszty uzasadnionych prac geodezyjnych, refunduje Skarb Państwa” oraz w zdaniu drugim wyrazy „10 miesięcy” zastępuje się wyrazami „20 miesięcy”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 5—8 w brzmieniu: „5. Koszty, o których mowa w ust. 4, są refundowane z budżetu państwa na wniosek spółdzielni. Wniosek o refundację kosztów spółdzielnia składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni, dołączając rachunki lub inne dowody poniesienia tych kosztów.

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12819 —                Poz. 1802


6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia stosuje przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

7. Wojewoda zwraca koszty uzasadnionych prac geodezyjnych, o których mowa w ust.

4. 8. Spółdzielnia składa wniosek o refundację kosztów, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r.”;

4) w art. 42 w ust. 1, w art. 49 w ust. 1 i w art. 51 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesięcy”;

5) w art. 44 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie i trzecie;

6) skreśla się art. 50;

7) w art. 54 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie” zastępuje się wyrazami „nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r.” Art. 9. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44) art. 49 otrzymuje brzmienie: „Art. 49. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.” Art. 10. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 122: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania wyborczego:

1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń,

2) przyjmuje sprawozdanie, wskazując na jego uchybienia, albo

3) odrzuca sprawozdanie w wypadku stwierdzenia: a) pozyskania lub wydatkowania środków komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów art. 110 albo limitu określonego w art. 114 ust. 1 i 2, b) przekazania koalicyjnemu komitetowi wyborczemu albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjęcia przez komitet środków finansowych lub wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów art. 111 ust. 2—4, c) przeprowadzania zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 112 ust. 2, d) przyjęcia przez komitet wyborczy partii politycznej środków finansowych pochodzących z innego źródła niż Fundusz Wyborczy tej partii.”,

b) w ust. 2 wyrazy „może zwrócić się do danego komitetu wyborczego o usunięcie wad sprawozdania lub o udzielenie” zastępuje się wyrazami „wzywa komitet wyborczy do usunięcia wad sprawozdania lub udzielenia”;

2) art. 126 otrzymuje brzmienie: „Art. 126.

1. W razie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania wyborczego lub odrzucenia skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1, przysługująca komitetowi wyborczemu dotacja, o której mowa w art. 128, pomniejszona zostaje o kwotę stanowiącą równowartość trzykrotności wysokości środków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d).

2. W razie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania wyborczego lub odrzucenia skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1, przysługująca partii politycznej, która utworzyła komitet wyborczy partii politycznej albo koalicyjny komitet wyborczy, subwencja, o której mowa w art. 28 i art. 29 ustawy o partiach politycznych, pomniejszona zostaje o kwotę stanowiącą równowartość trzykrotności wysokości środków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d).

3. Pomniejszenie wysokości dotacji lub subwencji, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 75% wysokości dotacji ustalonej na zasadach określonych w art. 128 ust. 3 i 4 lub 75% wysokości subwencji ustalonej na zasadach określonych w art. 28 i art. 29 ustawy o partiach politycznych.”;

3) w art. 246 wyrazy „po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „1 listopada 2002 r.” Art. 11. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804 i Nr 85, poz. 925) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z budżetu państwa przeznacza się corocznie na realizację programu — w latach 2003—2006 — wydatki budżetowe w wysokości nie niższej niż 1,95% Produktu Krajowego Brutto. Wielkość wydatków budżetowych nie może być jednak mniejsza niż 17 mld zł w 2003 r., 17,9 mld zł

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12820 —                Poz. 1802


w 2004 r., 19 mld zł w 2005 r. i 20,2 mld zł w 2006 r.”;

2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W roku 2002 z budżetu państwa przeznacza się na realizację programu wydatki budżetowe w wysokości nie mniejszej niż 1,95% Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego.” Art. 12. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 813) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 skreśla się wyrazy „art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 3a,”;

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 3a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,”. Art. 13. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538 i z 2001 r. Nr 4, poz. 27). Art. 14. W 2002 r. i 2003 r. wysokość rocznej subwencji dla danej partii politycznej albo koalicji wyborczej ustala się na zasadach określonych w art. 29 ustawy, o której mowa w art. 3, z tym że wysokość kwoty za

jeden głos przedziału wymienionego w pierwszym wierszu tabeli zawartej w art. 29 powołanej ustawy wynosi 8 złotych, w drugim wierszu — 4 złote, w trzecim wierszu — 3 złote, w czwartym wierszu — 1,5 złotego, a w piątym wierszu — 50 groszy. Art. 15. Dotacja podmiotowa, która przysługuje partii politycznej albo komitetowi wyborczemu wyborców na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 10, wypłacana jest w 2002 r. w wysokości 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 128 ust. 2—4 powołanej ustawy i z uwzględnieniem przepisów art. 126 ust. 1 i 3 tej ustawy. Pozostałe 50% należnej kwoty dotacji wypłacone zostanie w pierwszym półroczu 2003 r. Art. 16. Ilekroć odrębne przepisy określają zadania dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do czasu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 9, zadania te wykonują odpowiednio do zakresu działania Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych albo Centralny Inspektorat Standaryzacji. Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 12, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1802 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1811 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1810 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1809 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1808 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1807 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1806 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1805 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1804 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1803 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1801 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1799 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1798 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1797 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1796 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1795 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1794 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1793 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1792 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1791 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.