Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-29
Data wydania:2001-12-21
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 154                — 12798 —                Poz. 1800


1800

USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o Radzie Ministrów”;

2) w art. 2: a) w ust. 1 wyraz „konstytucji” zastępuje się wyrazami „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w regulaminie.”;

3) skreśla się art. 4;

4) w art. 5: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W celu wykonania zadań i kompetencji określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, Prezes Rady Ministrów może w szczególności:”, b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, bez względu na ich skład i zakres działania,

5) zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów i im przewodniczyć,”;

5) w art. 6 skreśla się ust. 3;

6) w art. 7 w ust. 1 wyraz „konstytucji” zastępuje się wyrazami „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”;

7) w art. 10: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „o charakterze czasowym”, b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „ , wraz ze wskazaniem sposobu finansowania jego działalności”, c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W celu sfinansowania działalności ustanowionego pełnomocnika Rządu, Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.”;

8) skreśla się art. 11;

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12.

1. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności:

1) stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów,

2) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy,

3) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust. 1, określi ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.”;

10) art. 12a otrzymuje brzmienie: „Art. 12a. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania.”;

11) w art. 13 w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: „Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji wspólnej oraz jej skład i tryb postępowania.”;

12) w art. 14 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określi

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12799 —                Poz. 1800


jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów. Art. 14k.

1. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, zwane dalej «RCSS», prowadzi prace służące Prezesowi Rady Ministrów, w tym związane z pracami Rady Ministrów, do programowania strategicznego oraz prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego.

2. Do zadań RCSS należy w szczególności:

1) przygotowywanie prognoz oraz długookresowych strategicznych programów rozwoju gospodarczego i społecznego,

2) przygotowywanie koncepcji i programów polityki zagospodarowania przestrzennego kraju oraz długofalowych strategii rozwoju regionalnego kraju,

3) opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz długofalowych koncepcji polityki zagranicznej,

4) opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania,

5) analizowanie zgodności przebiegu realizacji programów krótkookresowych i średniookresowych ze strategicznymi programami długookresowymi oraz opracowywanie informacji o stwierdzonych niezgodnościach,

6) analizowanie zgodności przebiegu realizacji programów wojewódzkich z narodową strategią rozwoju regionalnego i długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju oraz opracowywanie informacji o stwierdzonych niezgodnościach,

7) sporządzanie ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji,

8) przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 14l. RCSS współdziała z jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o Komitecie Badań Naukowych oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami RCSS. Art. 14m.

1. RCSS kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów oraz dyrektorów komórek organizacyjnych RCSS.

w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.

6. Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, określi normatywne akty prawne podlegające rejestracji, organ prowadzący rejestr oraz sposób jego prowadzenia, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.”;

13) w art. 14c: a) w ust. 1: — w pkt 2 dodaje się na końcu wyrazy „w tym sporządzania ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji,” — w pkt 3 dodaje się na końcu wyrazy „w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum,” b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

14) art. 14d otrzymuje brzmienie: „Art. 14d. Centrum współdziała z jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami Centrum.”;

15) art. 14i otrzymuje brzmienie: „Art. 14i.

1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa jego organizację wewnętrzną.

2. Prezes Centrum nadaje Centrum regulamin organizacyjny, który określa zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.

3. Prezes Centrum może tworzyć i znosić stałe lub doraźne komisje oraz rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania Centrum, określając ich nazwę, cel utworzenia, zakres zadań, skład i tryb pracy.”;

16) po art. 14i dodaje się art. 14j—14o w brzmieniu: „Art. 14j. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12800 —                Poz. 1800


„1a. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się posiedzeniu Rady Ministrów w całości lub w części oraz na udzielanie wyjaśnień.”;

2. Prezesa RCSS powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Wiceprezesów RCSS powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa RCSS. Art. 14n.

1. RCSS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

2. Prezes RCSS dysponuje środkami budżetu państwa przeznaczonymi na finansowanie RCSS. Art. 14o.

1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje RCSS statut, który określa jego organizację wewnętrzną.

2. Prezes RCSS nadaje RCSS regulamin organizacyjny, który określa zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.

3. Prezes RCSS może tworzyć i znosić stałe lub doraźne komisje oraz rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania RCSS, określając ich nazwę, cel utworzenia, zakres zadań, skład i tryb pracy.”;

17) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15.

1. W celu sfinansowania działalności organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13, Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób finansowania i obsługi organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13.”;

18) skreśla się art. 16;

19) w art. 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Sekretarz Rady Ministrów uczestniczy w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów.”;

20) skreśla się art. 20 i 21;

21) w art. 22: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

22) skreśla się art. 23 i 25;

23) w art. 26: a) w ust. 1: — skreśla się pkt 3, — w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) Rady Legislacyjnej.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kancelaria może obsługiwać również pełnomocnika Rządu oraz wskazane przez Prezesa Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne, o których mowa w art. 12, 12a i 13.”;

24) w art. 31 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”;

25) w art. 33: a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i jednostki organizacyjne”, b) skreśla się ust. 1c, c) dodaje się ust. 1d w brzmieniu: „1d. Minister kierujący określonym działem administracji rządowej ustala, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».”;

26) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.”;

27) w art. 39: a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b—1d w brzmieniu: ,,1b. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. 1c. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1b, może określić dla utworzonego lub przekształconego ministerstwa limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa.

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12801 —                Poz. 1800


7) gospodarki nieruchomościami, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej,

8) polityki miejskiej,

9) rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej,

10) ogródków działkowych.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.”;

1d. Przepisy ust. 1b i 1c stosuje się również w przypadku zniesienia lub przekształcenia, będących dysponentami części budżetowych, organów, urzędów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra.”, b) w ust. 5 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”. Art. 2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441 i Nr 130, poz. 1450) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5: a) pkt 1a otrzymuje brzmienie: „1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,” b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) informatyzacja,” c) skreśla się pkt 12;

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz na podstawie kryterium zgodności z prawem nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.”;

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz nad działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) art. 9a otrzymuje brzmienie: „Art. 9a.

1. Dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa obejmuje sprawy:

1) architektury,

2) geodezji i kartografii,

3) budownictwa,

4) nadzoru architektoniczno-budowlanego,

5) zagospodarowania przestrzennego,

6) wspierania mieszkalnictwa,

5) w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.”;

6) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:

1) infrastruktury informatycznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych,

2) technologii i technik informacyjnych oraz standardów informatycznych,

3) informatyzacji administracji rządowej i samorządowej,

4) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki,

5) edukacji informacyjnej oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych,

6) zastosowań informatyki w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności w gospodarce, bankowości i edukacji,

7) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji.”;

7) w art. 16 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Minister właściwy do spraw łączności sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji.”;

8) skreśla się art. 17;

9) w art. 18 skreśla się ust. 3;

10) w art. 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”;

11) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością Agencji

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12802 —                Poz. 1800


Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencji Prywatyzacji.”;

12) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego «Lasy Państwowe».”;

13) w art. 33a w ust. 1 skreśla się pkt 1, 3, 3a, 9a, 11 i

12. Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 74 w ust. 2 w tabeli część „generałowie i admirałowie” otrzymuje brzmienie: „generałowie i admirałowie generał brygady generał dywizji generał broni generał

2) skreśla się art.

248. Art. 4. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a) dodaje się na końcu tiret w brzmieniu: „— generała broni (admirała floty) — 3 lata,”;

2) w art. 36: a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Chorąży zawodowy może być wyznaczony, za jego pisemną zgodą, na stanowisko służbowe o stopniu etatowym podoficera zawodowego.”, b) w ust. 6 po wyrazach „ust. 4 pkt 2,” dodaje się wyrazy „lub stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 5a,”;

3) w art. 37 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: kontradmirał wiceadmirał admirał floty admirał”

„2) w przypadkach wymienionych w ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b — przenosi się za jego pisemną zgodą na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej albo w innej miejscowości; przepis art. 36 ust. 5a stosuje się odpowiednio; jeżeli żołnierz odmówi pełnienia służby na innym stanowisku służbowym, zwalnia się go z zawodowej służby wojskowej.”;

4) skreśla się art.

108. Art. 5. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 i Nr 128, poz. 1405) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Członków Rady powołuje się spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów zgłoszonych przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793), a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.” Art. 6. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1784) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu: „Art. 5b.

1. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe przysługuje lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zwany dalej «lokalem», na czas zajmowania stanowiska, jeżeli osoba ta i jej małżonek nie dysponują innym lokalem w miejscowości, w której objęła ona stanowisko, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu i Prezes Rady Ministrów mogą obejmować lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk niezależnie od posiadania innych lokali.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12803 —

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                Poz. 1800


4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb obejmowania i zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.” Art. 7. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) w art. 97 w ust. 1 i 2 wyrazy „ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. Art. 8. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, uwzględniając w szczególności zakres zadań realizowanych przez Agencję.”;

2) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zgłoszony po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi. Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wiceprezesa Agencji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa Agencji.”;

3) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje, z zastrzeżeniem ust. 5, i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.” Art. 9. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577) wprowadza się następujące zmiany:

„1. Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem.”;

2) w art. 9a skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

3) w art. 10 i w art. 25a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Prezesowi Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej”. Art. 10. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar (Dz. U. Nr 55, poz. 247, z 1998 r. Nr 37, poz. 202 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) w ust. 1 wyraz „państwowej” zastępuje się wyrazem „rządowej”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.”, c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Prezesa Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezesa Urzędu odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu.”;

2) w art. 5: a) w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”, b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut, określający jego organizację wewnętrzną.” Art. 11. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636) w art. 4 w ust. 1 i 2, w art. 7 w ust. 1, w art. 8, w art. 10 w ust. 4, w art. 11 w ust. 6, w art. 16 w ust. 2 oraz w art. 17 w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”. Art. 12. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z 2000 r. Nr 120,

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12804 —                Poz. 1800


poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 126, poz. 1382) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „Głównego Urzędu Miar,” dodaje się wyrazy „działający na podstawie odrębnych przepisów,”;

2) w art. 1a: a) w ust. 1 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”, b) w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”;

3) w art. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”. Art. 13. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73a w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

2) w art. 107: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i podlega Prezesowi Rady Ministrów”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nadzór na Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze zarządzenia, nadaje statut Wyższemu Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację wewnętrzną.”;

3) użyte w art. 64 w ust. 6, w art. 107 w ust. 7 i w art. 108 w ust. 4 i 5 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”. Art. 14. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz

z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208 i Nr 128, poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Prezesa Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezesa Urzędu odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Wiceprezesa Urzędu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na wniosek Prezesa Urzędu.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut, określający jego organizację wewnętrzną.”;

3) użyte w art. 10 w ust. 2, w art. 14a w ust. 6, w art. 25 w ust. 3 i w art. 92 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

4) użyte w art. 22 w ust. 9, w art. 35 w ust. 4 i w art. 86a w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

5) w art. 75 w ust. 7 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”. Art. 15. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80 skreśla się ust. 3;

2) w art. 82 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) usytuowanych na obszarze kolejowym,”;

3) w art. 88 w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 80 ust. 3”;

4) skreśla się art. 89;

5) w art. 89b wyrazy „w dziedzinach transportu kolejowego i górnictwa” zastępuje się wyrazami „w dziedzinie górnictwa”.

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12805 —                Poz. 1800


6) podejmuje uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji absolutorium z wykonania obowiązków w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym.”,

Art. 16. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937) w art. 20 skreśla się ust.

2. Art. 17. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz. 1368) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b) wyrazy „Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Ministrowi Obrony Narodowej”;

2) skreśla się art. 5;

3) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Obrony Narodowej.”;

4) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.”;

5) w art. 11: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Organem nadzorczym Agencji jest Rada Nadzorcza, zwana dalej «Radą», w skład której wchodzi przewodniczący i czterech członków, w tym przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

2. Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje, na okres trzech lat, Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej, po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, może odwołać Radę Nadzorczą Agencji, Przewodniczącego Rady lub poszczególnych jej członków w czasie trwania kadencji.”, b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: „5) wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu absolutorium, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, odwołuje Prezesa Agencji.”;

6) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Agencją kieruje Prezes powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.”, b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustalanie rocznego planu finansowego Agencji, kierunków rozdysponowania środków finansowych, a także występowanie z wnioskami do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację zadań określonych w art. 19 ust. 2 pkt 4,

4) przedstawianie Radzie Nadzorczej, Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa sprawozdania z rocznej działalności Agencji.”;

7) w art. 19 w ust. 6 wyrazy „Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej” zastępuje się wyrazami „Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa”;

8) w art. 41 skreśla się ust. 4;

9) skreśla się art.

84. Art. 18. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 3 i 4 oraz w art. 21b w ust. 4 wyrazy „ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

2) w art. 18 w pkt 9 wyrazy „ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

3) w art. 33a: a) w ust. 2 i 4 wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” za-

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12806 —                Poz. 1800


twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, wysokość opłat dodatkowych oraz zasady zwrotu różnicy w opłatach czynszowych, uwzględniając w szczególności wysokość czynszu najmu, części składowych czynszu najmu i okoliczności wpływające na jego wysokość, sposób obliczania różnicy w opłatach czynszowych oraz przypadki, w których zwrot nie przysługuje, a także tryb wypłaty tych należności.”

stępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast odwołuje Prezes Rady Ministrów.”;

4) w art. 33c pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej projekty ustaw, rozporządzeń i uchwał dotyczących gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,”;

5) w art. 33d ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w drodze zarządzenia, nadaje statut Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, określający jego organizację wewnętrzną.” Art. 19. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, sprawuje nadzór nad działalnością:

1) Agencji Mienia Wojskowego,

2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”;

2) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej, w którym określa jego organizację wewnętrzną.” Art. 20. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) w art. 95 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po wyrazach „Minister Sprawiedliwości” dodaje się wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownic-

Art. 21. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu: „Art. 4b.

1. Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy, może nieodpłatnie przekazać, bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1:

1) muzeom oraz państwowym szkołom wyższym i państwowym wyższym szkołom zawodowym — na cele muzealne, wystawiennicze lub szkoleniowe,

2) stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością Państwa — na cele ich działalności statutowej.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Obrony Narodowej.”;

3) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Agencja może prowadzić na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej postępowania o zamówienia publiczne, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2—5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813,

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12807 —                Poz. 1800


5. Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odwołuje Prezesa Agencji.”;

Nr 113, poz. 1208, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800), w zakresie dostaw i usług.”;

4) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9.

1. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.”;

5) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.”;

6) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister Obrony Narodowej przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczne sprawozdanie z działalności Agencji.”;

7) w art. 15 ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „1. Rada Nadzorcza Agencji składa się z pięciu członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa może odwołać Radę Nadzorczą Agencji, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji lub poszczególnych jej członków w czasie trwania kadencji.

2. W skład Rady Nadzorczej Agencji wchodzi trzech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji powołuje i odwołuje na okres kadencji Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa spośród osób, o których mowa w ust. 2.”;

8) w art. 16: a) w ust. 2: — w pkt 2 wyraz „pokwitowania” zastępuje się wyrazem „absolutorium” oraz kropkę zastępuje się przecinkiem, — dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji.”, b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

9) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania lotniska wojskowe i porty wojenne współużytkowane przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw transportu.”;

10) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej w stosunku do przekazanej nieruchomości, z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1.”;

11) w art. 20 w ust. 3 wyrazy „Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej” zastępuje się wyrazami „Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa”;

12) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy może, na podstawie umowy, użyczyć Agencji nieruchomości lub ich części będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, niewykorzystywanych przez te jednostki do realizacji ich zadań, a niezbędnych do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa. Agencja może, przez czas trwania umowy użyczenia, zagospodarować użyczone mienie, oddając je w najem lub dzierżawę.”;

13) w art. 23 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazane przez Agencję, w drodze umowy, na własność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

3. Zasady gospodarowania nieruchomościami regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami, z tym że decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd wydaje Prezes Agencji. Od decyzji wydanej przez Prezesa Agencji służy odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.”;

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12808 —                Poz. 1800


„7. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komitetu inne osoby niż określone w ust. 4 i 6.”;

14) w art. 25 w ust. 2 wyrazy „przepisach o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości” zastępuje się wyrazami „przepisach o gospodarce nieruchomościami”;

15) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister Obrony Narodowej, przekazując Agencji mienie zgodnie z art. 18 ust. 3, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości równej środkom finansowym na utrzymanie tego mienia zamieszczonym w części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”;

16) w art. 29 w ust. 1 skreśla się pkt 4;

17) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie pobiera się opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych w sprawach, w których stroną jest Agencja.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepisów art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) nie stosuje się do mienia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy.”;

18) użyty w art. 1 w pkt 1, w art. 3 w pkt 2, w art. 4a w ust. 1, w art. 20 w ust. 2 w pkt 1, w art. 23 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 25 w ust. 1 w różnych przypadkach wyraz „zarząd” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „trwały zarząd”. Art. 22. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) opinie co do zgodności projektów normatywnych aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 9 pkt 3,”;

2) w art. 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczący Komitetu jest członkiem Rady Ministrów.”, b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ministrowie właściwi do spraw: finansów publicznych, gospodarki, pracy, rolnictwa, Skarbu Państwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, zagranicznych oraz zdrowia, a także Minister Sprawiedliwości,” c) skreśla się ust. 5, d) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie, e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

4) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”;

5) w art. 9 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) Sekretarz Komitetu sporządza opinie, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2a.” Art. 23. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) w art. 2 w ust. 4 wyrazy „Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. Art. 24. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21: a) w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy „na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki”, b) w ust. 3 po wyrazach „może być odwołany” dodaje się wyrazy „przez Prezesa Rady Ministrów”, c) w ust. 5 wyrazy „na wniosek Prezesa URE, Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa URE”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje statut URE, określający jego organizację wewnętrzną.”;

2) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”;

3) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 24. Prezes URE składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia, na jego żądanie, informacje z zakresu swojej działalności.”;

4) skreśla się art. 25—27. Art. 25. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 154

1) w art. 33 skreśla się ust. 2;

2) w art. 34 w ust. 1 skreśla się pkt 15;

3) w art. 46a:                — 12809 —                Poz. 1800


a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „po uzyskaniu upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu,” b) skreśla się ust. 3 i

4. Art. 26. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2, w art. 20 w ust. 4, w art. 23 w ust. 5, w art. 31 w ust. 2 i w art. 60 w ust. 5 wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw instytucji finansowych”;

2) w art. 12 w ust. 3, w art. 102 w ust. 1, 4 i 5, w art. 103, w art. 108 i w art. 184 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw instytucji finansowych”;

3) w art. 14: a) w ust. 2 wyrazy „na wspólny wniosek Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego” zastępuje się wyrazami „na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych po porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego”, b) w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw instytucji finansowych”, c) w ust. 4 wyrazy „Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej, Ministra Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „ministrów właściwych do spraw gospodarki, instytucji finansowych, rynków rolnych i Skarbu Państwa”;

4) w art. 18 wyrazy „przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze zarządzenia”. Art. 27. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) w art. 43 w ust. 3 wyrazy „Prezesa Rady Ministrów albo upoważnionego przez niego ministra” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw administracji publicznej”. Art. 28. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek uprawnionych organizacji.” Art. 29. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784) w art. 22 skreśla się wyrazy „i Rady Ministrów”. Art. 30. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i z 2001 r. Nr 76, poz. 808) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art. 8. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego,

2) szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych, mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości ich weryfikacji.” Art. 31. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”;

2) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska pracy związane z obronnością kraju odbywa się z uwzględnieniem pierwszeństwa w zatrudnieniu przysługującego osobom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12810 —                Poz. 1800


oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961 i Nr 154, poz. 1800).”;

3) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 i w art. 105 skreśla się wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;

4) w art. 59 w ust. 5 i w art. 114 w ust. 2 skreśla się wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;

5) w art. 64 w ust. 2 i w art. 117 w ust. 1 skreśla się wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;

6) w art. 73 w ust. 2 skreśla się wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów ocenia Prezes Rady Ministrów.”;

7) w art. 90 w ust. 5 wyrazy „Szefowi Służby Cywilnej, zastępcy Szefa Służby Cywilnej oraz Sekretarzowi Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Szefowi Służby Cywilnej oraz zastępcy Szefa Służby Cywilnej”;

8) w art. 106 w ust. 2 i w art. 108 w ust. 4 skreśla się wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;

9) w art. 117 w ust. 2 skreśla się wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;

10) po art. 144 dodaje się art. 144a w brzmieniu: „Art. 144a.

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2002 r., jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, Szef Służby Cywilnej na wniosek dyrektora generalnego urzędu może w każdym czasie obsadzić wolne stanowiska, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, przez osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, spełniające warunki określone w art. 4.

2. W odniesieniu do stanowisk, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, umowę o pracę z osobami spełniającymi warunki określone w art. 4 zawiera Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, przedstawiony po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Cywilnej.

3. W sytuacjach określonych w ust. 1 lub 2 stosuje się odpowiednio wymagania art. 22.

4. Z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, której powierzono pełnienie obowiązków zgodnie z ust. 1 lub 2, zawiera się umowę o pracę na czas określony, do dnia obsadzenia tego stanowiska w drodze konkursu, nie dłużej jednak niż na sześć miesięcy. Wcześniejsze cofnięcie powierzenia obowiązków ma skutki wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę.”;

11) w art. 145: a) w ust.1 skreśla się wyrazy „ , Sekretarza Rady Ministrów”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz Sekretarza Rady Ministrów”, c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów oraz”. Art. 32. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1353) w załączniku nr 1 w części II wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie: „28. Szczegółowa struktura organizacyjna i etatowa jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, ˚andarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.

29. System ewidencji danych o funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, ˚andarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz dane z tej ewidencji, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.”;

2) w pkt 33 po wyrazie „Policji,” dodaje się wyrazy „˚andarmerii Wojskowej,”. Art. 33. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085 i Nr 111, poz. 1197) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 skreśla się pkt 6;

2) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i harmonogram prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju, uwzględniając w szczególności wymogi konsultacji z organami samorządu województwa oraz tryb i harmonogram opracowania narodowej strategii rozwoju regionalnego.” Art. 34. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 i z 2001 r. Nr 122, poz. 1321) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną URT powołaną do koordynacji rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla użytkowników, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1—4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez nich zwalnianych

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12811 —                Poz. 1800


lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z innymi użytkownikami.”;

2) w art. 109: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prezesa URT powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw łączności. Prezesa URT odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, b) w ust. 8 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw łączności”;

3) w art. 110: a) w ust. 2 wyrazy „Prezesowi Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw łączności”, b) w ust. 3 wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw łączności” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Rady Ministrów”;

4) w art. 112: a) w ust. 6 wyrazy „Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw łączności”, b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Minister właściwy do spraw łączności, w drodze zarządzenia, nadaje statut URT, określając jego komórki i jednostki organizacyjne.”;

5) w art. 115 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji, biorąc w szczególności pod uwagę zakres obowiązków członków Rady.” Art. 35. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 109: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, b) w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Agencji.”;

2) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje statut Agencji, określający jej organizację wewnętrzną.”

Art. 36. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) w art. 29 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”. Art. 37. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych”;

2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.”;

3) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezesa odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”;

4) w art. 14 wyrazy „przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia”;

5) w art. 5 w ust. 2, w art. 8 w ust. 2, w art. 9 i w art. 13 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”;

6) w art. 7 i w art. 23 w ust. 1 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”. Art. 38. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry — 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 4;

2) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,”. Art. 39. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793) w art. 15 w ust. 1 i 2 wyrazy „Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy”. Art. 40. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12812 —                Poz. 1800


minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189) w art. 45 skreśla się pkt

1. Art. 41. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: „Art. 40a. ˚andarmeria Wojskowa może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej zadań ustawowych, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.” Art. 42. Do zakresu działania właściwych ministrów przechodzą, wynikające z innych przepisów, zadania i kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad urzędami, o których mowa w art. 10, 13, 14, 24, 26 i

34. Art. 43. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych utworzone na podstawie ustawy, o której mowa w art. 52, jest Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, o którym mowa w art. 14j ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy. Art. 44. Ilekroć w innych przepisach jest mowa o ministrze właściwym do spraw architektury i budownictwa albo o ministrze właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Art. 45. Statuty nadane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu zastąpienia ich statutami nadanymi na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą. Art. 46. Komisja Reformy Prawa Pracy oraz Komisja Kodyfikacyjna prawa cywilnego działają do dnia 30 czerwca 2002 r. Art. 47. Właściwi ministrowie ustalą po raz pierwszy wykazy, o których mowa w art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, do dnia 30 czerwca 2002 r. Art. 48.

1. Kadencja rad nadzorczych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kadencja Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, działającej na podstawie ustawy zmienianej w art. 24, upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 49. Stopień wojskowy admirała posiadany przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy staje się z tym

dniem, bez mianowania, stopniem admirała floty, o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy. Art. 50.

1. Do zakresu działania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przechodzą zadania dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego wykonywane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Głównego Inspektora Kolejnictwa, a do zakresu działania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego — zadania wykonywane przez okręgowego inspektora kolejnictwa.

2. Postępowania w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przed okręgowymi inspektorami kolejnictwa i Głównym Inspektorem Kolejnictwa toczą się nadal przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, które przejęły ich zadania i kompetencje.

3. Pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa obsługujący sprawy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego stają się pracownikami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a pracownicy oddziałów terenowych Głównego Inspektoratu Kolejnictwa — pracownikami wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Art. 51. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2002 r., zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. Art. 52. Traci moc ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 120, poz. 1268). Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1811 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1810 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1809 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1808 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1807 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1806 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1805 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1804 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1803 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1802 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1801 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1799 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1798 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1797 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1796 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1795 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1794 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1793 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1792 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1791 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.