Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1793 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-29
Data wydania:2001-12-17
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1793 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół Art. 1. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229 i Nr 122, poz. 1323) art. 20d otrzymuje brzmienie: „Art. 20d. Agencja jest obowiązana przekazywać na rachunek bankowy Funduszu Pracy środki uzyskane z tytułów określonych w art. 20 ust. 2, w wysokości i przez okres niezbędny na finansowanie wypłat świadczeń przedemerytalnych, przyznanych na podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405).”. Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001r. Nr 100, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w uzgodnieniu z Radą Funduszu, o której mowa w art. 15” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych”;

2) skreśla się art. 4;

3) w art. 6 w ust. 1 po wyrazie „Funduszu” dodaje się wyrazy „Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, powołanego na podstawie art. 12, zwanego dalej „Funduszem””;

4) w art. 6a:

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793, z 2005 r. Nr 59, poz. 517.

2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) w ust. 2 wyrazy „o którym mowa w art. 4 ust. 2” zastępuje się wyrazami „z poprzedniego kwartału od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238 r. Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968 i Nr 111, poz. 1194)”, b) użyte w ust. 2a-4 wyrazy „o którym mowa w art. 4 ust. 2” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 2”;

5) w art. 6b wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej w uzgodnieniu z Radą Funduszu” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych”;

6) użyte w art. 7 w ust. 1b, 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „kierownik wojewódzkiej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu” zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami „kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”;

7) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „marszałek województwa” zastępuje się wyrazami „kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazów i wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1a i 3, oraz tryb ich składania, a także przekazywania środków z Funduszu i dokonywania wypłat świadczeń.”;

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12.

1. Tworzy się Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. Fundusz posiada osobowość prawną i jest państwowym funduszem celowym.

3. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

4. Zadania określone w ustawie realizuje minister właściwy do spraw pracy przy pomocy Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

5. Krajowym Biurem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez dysponenta Funduszu, a Biurami Terenowymi Funduszu kierują kierownicy powoływani i odwoływani przez dyrektora Krajowego Biura Funduszu. Dyrektor wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Funduszu.

2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

6. Koszty obsługi Funduszu, ponoszone przez Biura, o których mowa w ust. 5, obciążają ten Fundusz.

7. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację, szczegółowe zasady i zakres działania Biur, o których mowa w ust. 4.”;

10) w art. 14 w ust. 1 skreśla się wyrazy „4 i”;

11) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15. Naczelna Rada Zatrudnienia, powołana na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opiniuje plany finansowe Funduszu oraz roczne sprawozdania z jego działalności.”;

12) skreśla się art. 16;

13) w art. 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.

3. Do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową, stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.”;

14) skreśla się art. 18a;

15) w art. 19 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Koszty poboru składek na Fundusz obciążają Fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% przypisu składek na Fundusz.

4. W przypadku nieprzekazania w terminach, o których mowa w ust. 1, składek na rachunek bankowy Funduszu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należne są odsetki ustawowe.”;

16) skreśla się art.

23. Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków przedemerytalnych,”, b) w pkt 6 lit b) otrzymuje brzmienie: „b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,”;

2) w art. 10 skreśla się ust. 3a; 2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

3) w art. 23 w ust. 2 skreśla się pkt 2a;

4) w art. 24: a) w ust. 1 wyrazy „260 zł” zastępuje się wyrazami „476,70 zł”, b) w ust. 8 skreśla się wyrazy „ , zasiłku przedemerytalnego”;

5) w art. 25 w ust. 8 skreśla się wyrazy „pkt 1-4”;

6) w art. 28: a) w ust. 2: - w pkt 3 skreśla się wyrazy „zasiłek przedemerytalny,” - w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: „5) zasiłek lub świadczenie przedemerytalne wypłacone za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę.”, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „zasiłków przedemerytalnych,”;

7) w art. 29 w ust. 1 skreśla się wyrazy „zasiłek przedemerytalny,” oraz wyrazy „zasiłków przedemerytalnych,”;

8) w art. 31: a) skreśla się ust. 1, b) w ust. 3a po wyrazie „macierzyństwa” dodaje się wyrazy „bez potrzeby orzekania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przedłużeniu okresu zasiłkowego”;

9) w art. 34 skreśla się wyrazy „zasiłków przedemerytalnych”;

10) skreśla się art. 37g;

11) w art. 37i skreśla się ust. 4;

12) tytuł rozdziału 3c otrzymuje brzmienie „Świadczenia przedemerytalne”;

13) skreśla się art. 37j;

14) w art. 37k: a) w ust. 1: - w pkt 1 po wyrazie „emerytury” dodaje się wyrazy „ , wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn”, - pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub”, - w pkt 3 po wyrazach „zakładu pracy,” dodaje się wyrazy „w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

„2. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80% kwoty emerytury określonej w decyzji organu rentowego ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia świadczenia przedemerytalnego, nie mniej jednak niż 120 % i nie więcej niż 200% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.”, c) w ust. 6 wyrazy „odpowiednio określonej w art. 37j ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „120% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1”, d) w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz zasiłku przedemerytalnego”, e) skreśla się ust. 8 i 8a, f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Pracownikowi byłego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli [w dniu 7 listopada 2001 r.] posiadał status bezrobotnego oraz spełniał łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek - co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna,

2) posiadał okres uprawniający do emerytury - wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

3) był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej przez okres co najmniej 10 lat,

4) zamieszkiwał w powiecie (gminie) uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.”, zdanie pierwsze w ust. 9 w części, w jakiej zawiera zwrot: „w dniu 7 listopada 2001 r.”, uzależniający prawo do świadczenia przedemerytalnego pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej od posiadania w tym dniu statusu bezrobotnego - niezgodny z Konstytucją, wyrok TK (Dz.U. z 2005 r. Nr 59, poz. 517). g) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Osobom wymienionym w ust. 9 przysługuje świadczenie przedemerytalne w wysokości 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.”;

15) w art. 37l: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełniła warunki do jego nabycia w dniu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek tej osoby.”, b) w ust. 2 i 3 wyrazy „Zasiłki przedemerytalne i świadczenia” zastępuje się wyrazem „Świadczenia”, c) skreśla się ust. 2a;

16) w art. 37ł skreśla się wyrazy „zasiłek przedemerytalny lub”;

17) w art. 37m: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „zasiłek przedemerytalny lub” oraz wyrazy „art. 31 ust. 1 i 2”, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „zasiłku przedemerytalnego oraz”; 2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

18) art. 37n otrzymuje brzmienie: „Art. 37n.

1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem, w którym osoba uprawniona przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku:

1) podjęcia pozarolniczej działalności,

2) podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli łączna kwota przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w danym miesiącu z tytułu zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz otrzymywanego świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200 % zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1,

3) osiągania przychodów z innych tytułów niż wymienione w pkt 1 i 2, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskiwania diet i innych należności pieniężnych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, jeżeli łączna kwota uzyskanych przychodów w danym miesiącu z tych tytułów oraz z tytułu świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200 % zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.”;

19) w art. 37o: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „zasiłków przedemerytalnych i”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Świadczenia przedemerytalne są finansowane z budżetu państwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust. 3.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie art. 37k ust. 9 są finansowane ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywanych na ten cel Funduszowi Pracy.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Minister właściwy do spraw pracy określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa środków, o których mowa w ust. 3, oraz ich rozliczania.”;

20) w art. 50 w ust. 4 wyrazy „nieprzekraczający jednego miesiąca” zastępuje się wyrazami „przekraczający jeden miesiąc”;

21) art. 54 otrzymuje brzmienie: „Art. 54. Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywizacji zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych

2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.”;

22) w art. 55: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Za zgodą ministra właściwego do spraw pracy oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych Fundusz Pracy może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, z zastrzeżeniem ust. 4.”, b) w ust. 4 wyrazy „8,33% dochodów” zastępuje się wyrazami „12,5% dochodów”, c) skreśla się ust. 5;

23) w art. 56 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Koszty poboru składek na Fundusz Pracy obciążają ten fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5 % kwoty składek przekazanych na Fundusz Pracy.”;

24) w art. 57: a) w ust. 1 pkt 30 otrzymuje brzmienie: „30) zasiłków pogrzebowych wypłaconych osobom, o których mowa w art. 37m ust. 1a,”, b) skreśla się ust. 7;

25) w art. 57a w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , a także szczegółowe zasady i terminy sporządzania przez zarządy województw i zarządy powiatów sprawozdań z wykorzystania środków przekazanych z Funduszu Pracy”. Art. 4. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy „przysługuje zasiłek przedemerytalny, o którym mowa w art. 37j ust. 3 i 6 tej ustawy, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury” zastępuje się wyrazami „przysługuje świadczenie przedemerytalne, o którym mowa w art. 37k tej ustawy, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn”;

2) w ust. 3 wyraz „zasiłku” zastępuje się wyrazem „świadczenia”. Art. 5. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 23;

2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

2) w art. 32 skreśla się wyrazy „Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”;

3) w art. 36 w pkt 2 skreśla się wyrazy „23,”. Art. 6. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz. 1325) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Przepisy ustawy stosuje się do osób zamieszkałych w rejonach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym , które są:

1) absolwentami, którzy uczęszczali w systemie dziennym do ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoły wyższej,

2) absolwentami szkół, o których mowa w pkt 1, do których uczęszczali w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,

3) absolwentami co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,

4) absolwentami dziennych kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie byli zatrudnieni,

5) absolwentami szkół specjalnych,

6) niepełnosprawnymi, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu, oraz w okresie do 12 miesięcy, od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, podjęli po raz pierwszy zatrudnienie lub we własnym imieniu podjęli i wykonują działalność gospodarczą, zwanych dalej „absolwentami”.”;

2) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „finansowane są z budżetu państwa” zastępuje się wyrazami „w wysokości nie wyższej niż należne od najniższego wynagrodzenia za pracę - finansowane są z budżetu państwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy”;

3) w art. 3: a) w ust. 2 po wyrazie „następuje” dodaje się wyrazy „w okresach półrocznych”, b) w ust. 3 skreśla się wyraz „terminy,”.

2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

Art. 7.

1. Pracodawcy dokonują zwrotu środków Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na warunkach określonych przez marszałka województwa do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, należnych z tytułu zarządzonej przez marszałka województwa i uiszczonej wypłaty jednorazowych świadczeń w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi pracodawcy oraz z tytułu udzielonych pracodawcom pożyczek, o których mowa w dotychczasowym brzmieniu art. 4 ustawy wymienionej w art. 2 niniejszej ustawy, w wysokości odpowiadającej kwocie składki na ubezpieczenia społeczne od należnych pracownikowi, a nie wypłaconych wynagrodzeń za okres, za który wobec niewypłacenia pracownikom przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę, zostało wypłacone jednorazowe świadczenie.

2. Przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 2 niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio. Art. 8.

1. Akcje i udziały w spółkach handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117) objęte przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwany dalej „Funduszem”, w zamian dokonanych wkładów niepieniężnych (aportów) nieruchomości przewłaszczonych przez Fundusz za niespłacone wierzytelności Funduszu – przechodzą z mocy prawa w zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zwanej dalej „Agencją”, według wartości nominalnej określonej w umowach spółek.

2. W okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dysponent środków Funduszu wyda Agencji, po ustaleniu z nią w drodze umowy przedmiotu wydania i warunków wydania, wszelką dokumentację dotyczącą akcji, udziałów i innych praw wynikających z tej własności.

3. Agencja, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2003 r., zbędzie akcje i udziały, o których mowa w ust. 1, wykonując do tego czasu prawa Funduszu z akcji i udziałów. Wszelkie kwoty uzyskiwane z tytułu zbycia akcji i udziałów Agencja gromadzić będzie na wyodrębnionym subkoncie bankowym. Po upływie każdego kwartału, licząc od dnia 1 stycznia 2002 r., Agencja odprowadzi na konto Funduszu zgromadzone środki po potrąceniu prowizji, o której mowa w ust. 4, przekazując jednocześnie dysponentowi Funduszu szczegółowy wykaz odzyskanych kwot oraz tytułów ich uzyskania.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i terminy informacji kwartalnych sporządzanych przez Agencję, a także wysokość prowizji, stanowiącą określony procent środków, o których mowa w ust. 3, które Agencja przeznaczy na pokrycie kosztów działań, o których mowa w ust. 1–3. Art. 9. Kadencja Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

Art. 10.

1. Do dnia 31 marca 2002 r. utrzymuje się dotychczasowe struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tym że przewidziane dla Prezesa Krajowego Urzędu Pracy i Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kompetencje w tym zakresie przechodzą na ministra właściwego do spraw pracy.

2. Do dnia 31 marca 2002 r. pracownicy Krajowego Urzędu Pracy i główny księgowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizujący zadania na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kierownicy i pracownicy Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykonują wszelkie czynności na rzecz Funduszu na podstawie dotychczasowych pełnomocnictw, o ile nie są sprzeczne z ustawą, o której mowa w art.

2.

3. Z dniem 1 kwietnia 2002 r. kierownicy i pracownicy dotychczasowych Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stają się odpowiednio kierownikami lub pracownikami Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. Stosunki pracy z kierownikami i pracownikami, o których mowa w ust. 3, wygasają z dniem 30 czerwca 2002 r., jeżeli przed dniem 31 maja 2002 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2002 r.

5. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na piśmie kierownika i pracownika odpowiednio o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

6. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.

7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 6, kierownikom i pracownikom przysługuje odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

8. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 2, stosuje się przepisy tej ustawy. Art. 11.

1. W 2002 r.:

1) nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 6a ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy,

2) zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, dodatki szkoleniowe oraz stypendia podlegają waloryzacji w terminie oraz o wskaźnik, określone w ustawie budżetowej na 2002 r.

2005-05-25

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy [zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy i] spełniały warunki do nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub stypendium nabywają oraz zachowują do nich prawo na dotychczasowych zasadach, z tym że:

1) podlegają one waloryzacji na zasadach określonych dla zasiłków dla bezrobotnych obowiązujących w okresie ich wypłacania,

2) do osób posiadających prawo do zasiłku przedemerytalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 24, 28, 28a, 29, 34 oraz 37l-37o ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy, w zakresie dotyczącym świadczeń przedemerytalnych. ust. 2 w części, w jakiej zawiera zwrot: „zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy i”, wyłączający nabycie prawa do świadczenia na dotychczasowych zasadach przez osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy spełniły warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, lecz nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy - niezgodny z Konstytucją, wyrok TK (Dz.U. z 2005 r. Nr 59, poz. 571) Art.12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 3 pkt 18, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.,

3) art. 3 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2002 r.,

4) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.

2005-05-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1793 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1811 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1810 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1809 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1808 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1807 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1806 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1805 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1804 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1803 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1802 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1801 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1799 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1798 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1797 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1796 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1795 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1794 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1792 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1791 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.