Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1816 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-31
Data wydania:2001-12-18
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1816 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 156                — 12915 —                Poz. 1816


1816

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zasady zamieszczania obwieszczeń o przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego i dane, które powinny być zamieszczone w obwieszczeniu,

2) wymagania, jakie powinien spełniać oferent,

3) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta,

4) termin składania ofert,

5) termin zakończenia przetargu,

6) zasady i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej. § 2.

1. Postępowanie przetargowe prowadzi się z urzędu lub na wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem prawa użytkowania górniczego, zwanego dalej „oferentem”.

2. Przetarg na nabycie prawa użytkowania górniczego, zwany dalej „przetargiem”, ma na celu umożliwienie organowi koncesyjnemu, zwanemu dalej „organizatorem przetargu”, dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na nabycie tego prawa, a także określenie kolejności pozostałych ofert, spełniających wymagania zawarte w szczegółowych warunkach przetargu.

3. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę komisji przetargowej, przyznaną na podstawie kryteriów określonych w szczegółowych warunkach przetargu. § 3.

1. Postępowanie przetargowe prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Postępowanie przetargowe prowadzi się w formie pisemnej. § 4.

1. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie organizatora przetargu oraz przynajmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Obwieszczenie o przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego, obejmującego poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, a także metanu z węgla kamiennego, zamieszcza się także w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

3. Obwieszczenie o przetargu zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę organizatora przetargu,

2) określenie przedmiotu przetargu,

3) określenie sposobu uzyskania szczegółowych warunków przetargu,

4) miejsce i termin składania ofert,

5) miejsce i termin otwarcia ofert. §

5. Oferent biorący udział w przetargu jest obowiązany spełniać wymagania zawarte w szczegółowych warunkach przetargu, a w szczególności posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac geologicznych lub robót górniczych, środki finansowe i techniczne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności. § 6.

1. Szczegółowe warunki przetargu zawierają w szczególności:

1) określenie przedmiotu przetargu,

2) wymagania dotyczące treści oferty,

3) wymagania, jakie powinien spełniać oferent,

4) informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyć oferent w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, w tym wypis z rejestru przedsiębiorców, oraz oświadczenie dotyczące wcześniejszej działalności prowadzonej na podstawie decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze,

5) obiektywne kryteria oceny ofert, zapewniające spełnienie zasad uczciwej konkurencji i określenie ich znaczenia,

6) określenie miejsca i terminów składania oraz otwarcia ofert,

7) pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentowi w toku postępowania o nabycie prawa użytkowania górniczego,

8) wzór umowy o nabycie prawa użytkowania górniczego.

2. Organizator przetargu, od dnia jego ogłoszenia, udostępnia szczegółowe warunki przetargu na pisemny wniosek oferenta.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1816 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1835 z 20012001-12-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1834 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1833 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1832 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1831 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1830 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1829 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1828 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1827 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1826 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1825 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1824 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1823 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1822 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1821 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1820 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1819 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1818 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1817 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1815 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-03-07 nr 52 poz. 18

  Komunikat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący Dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania (...)

 • Komunikat UE z 2006-04-26 nr 98 poz. 22

  Komunikat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący Dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-22 poz. 1131

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-26 poz. 101

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-21 poz. 40

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.