Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1830 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-31
Data wydania:2001-12-13
Data wejscia w życie:2002-01-15
Data obowiązywania:2001-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1830 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 156                — 12937 —                Poz. 1830


1830

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. Na podstawie art. 66a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 19, poz. 237 i Nr 73, poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Na konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny lub farmacji, zwanego dalej «konsultantem krajowym», minister właściwy do spraw zdrowia powołuje wybraną przez siebie osobę, posiadającą tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny lub farmacji, a w uzasadnionych przypadkach w dziedzinie pokrewnej.

2. Ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta krajowego tylko w jednej dziedzinie medycyny albo farmacji.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje konsultanta krajowego na czas nieokreślony.

4. W celu realizacji zadań związanych wyłącznie z obronnością kraju, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek ministra właściwego do spraw obrony narodowej, powołuje konsultanta krajowego w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją tych zadań.”;

2) w § 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wojewoda, w celu powołania konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny lub farmacji, zwanego dalej «konsultantem wojewódzkim», zwraca się do wybranej przez siebie osoby z propozycją pełnienia przez nią funkcji konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie, a następnie przedstawia kandydaturę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia celem wyrażenia opinii o kandydacie.”, b) skreśla się ust. 3, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Wojewoda, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, powołuje konsultanta wojewódzkiego na czas nieokreślony.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „3a. Właściwy organ powołuje nowego konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego, jeżeli:

1) dotychczasowy konsultant złoży wniosek o odwołanie go z pełnionej funkcji,

2) w ocenie tego organu, dotychczasowy konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich wykonanie.”;

4) w § 4 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „Krajową Radę Specjalizacji Lekarskich i Krajową Radę Egzaminów Lekarskich” zastępuje się wyrazami „Centrum Egzaminów Medycznych”;

5) w § 7: a) w ust. 1 wyrazy „rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302 i Nr 61, poz. 676 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 84)” zastępuje się wyrazami „przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów”, b) w ust. 2, 3 i 4 wyrazy „rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „przepisów, o których mowa w ust. 1”. §

2. Konsultanci krajowi i wojewódzcy powołani przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia pełnią swoją funkcję do czasu powołania konsultantów krajowych i wojewódzkich w trybie określonym w rozporządzeniu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2002 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1830 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1835 z 20012001-12-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1834 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1833 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1832 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1831 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1829 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1828 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1827 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1826 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1825 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1824 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1823 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1822 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1821 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1820 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1819 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1818 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1817 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1816 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1815 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

  Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli (...)

 • Zjazd z drogi publicznej

  Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością (...)

 • Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

  Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje zasada, że akta sprawy są dostępne dla uczestników postępowania, którzy mogą sporządzać i otrzymywać (...)

 • Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

  Na drogę krajową przewróciło się drzewo, w które wjechał samochód osobowy. Drzewo rosło na gruncie Lasów Państwowych tuż przy granicy działki. Właściciel samochodu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 783

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 736

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1861

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 89

  Ustawa z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.