Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 469 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-01
Data wejscia w życie:2001-05-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 469 z 2001


469

U S TA W A z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i 358 i Nr 73, poz. 852) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, działalność charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej, b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy, o których mowa w art. 18 ust. 5, c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów, d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania jego programu,”;

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2970 —                Poz. 469


1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych,

2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych,

3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej.

2. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.

3. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. 4 pkt 1a, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę społecznego. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji.”;

2) w art. 6 w ust. 2 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą,”;

3) dodaje się art. 37a w brzmieniu: „Art. 37a. Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186).”;

4) w art. 38 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) osoba posiadająca koncesję nie złoży sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 37a.”;

5) dodaje się art. 39b w brzmieniu: „Art. 39b.

1. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić:

6) w art. 43 w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze,”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 469 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.