Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 471 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-30
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 471 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292.

Art. 1. Ustawa reguluje sposób prowadzenia rolniczych badań rynkowych polegających na zbieraniu i opracowywaniu informacji o poziomie cen i wielkości obrotu artykułami rolno-spożywczymi niezależnie od miejsca jego prowadzenia, związanych z danym przedsiębiorcą. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) artykuły rolno-spożywcze - produkty rolne w postaci surowców, półproduktów, wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze, a także zwierzęta gospodarskie oraz ryby,

2) dane rynkowe - informacje o poziomie cen i wielkości obrotu artykułami rolno-spożywczymi niezależnie od miejsca jego prowadzenia, związanych z przedsiębiorcą,

3) przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193), a także osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu, hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa oraz rybactwa śródlądowego. Art. 3.

1. Rolnicze badania rynkowe prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.

2. Do zadań ministra właściwego do spraw rynków rolnych w zakresie prowadzenia rolniczych badań rynkowych należy:

1) opracowywanie metodologii rolniczych badań rynkowych,

2) zbieranie danych rynkowych,

3) tworzenie i zarządzanie elektroniczną bazą danych obejmującą dane rynkowe oraz ich zabezpieczanie,

4) przetwarzanie oraz analiza danych rynkowych,

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

5) udostępnianie i rozpowszechnianie wyników rolniczych badań rynkowych,

6) szkolenie w zakresie rolniczych badań rynkowych.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie wyrobów winiarskich objętych wspólną organizacją rynku wina, rejestruje ceny czerwonych i białych win stołowych nieposiadających oznakowania zawierającego wskazanie ich geograficznego miejsca pochodzenia, jak również wielkość ich obrotu.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej, w terminach i trybie określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie zbierania informacji celem identyfikacji wyrobów winiarskich i monitorowania rynku wina. Art. 4.

1. Przedsiębiorcy sprzedający lub kupujący artykuły rolno-spożywcze, domy maklerskie, domy składowe oraz przedsiębiorcy prowadzący giełdy towarowe są obowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych, jeżeli:

1) są objęci zakresem zbierania danych rynkowych określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9,

2) zostali zawiadomieni przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

2. Wybór giełdy towarowej, domu maklerskiego, domu składowego oraz innego przedsiębiorcy sprzedającego lub kupującego artykuły rolno-spożywcze do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych następuje w drodze losowania lub doboru celowego spośród przedsiębiorców spełniających warunki, o których mowa w art. 9 ust.

1.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera informacje o zakresie, formie i terminach przekazywania danych rynkowych. Art. 5.

1. Wyniki rolniczych badań rynkowych są jawne.

2. Wyniki rolniczych badań rynkowych są udostępniane i rozpowszechniane w szczególności przez:

1) wydawanie biuletynów informacyjnych lub

2) zamieszczanie ich na stronie internetowej ministerstwa obsługującego urząd ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Art. 6.

1. Dane rynkowe mogą być wykorzystywane tylko w celu wykonania ustawy.

2. Dane osobowe przedsiębiorcy są chronione na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Art. 7.

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może zlecić zbieranie danych rynkowych podmiotom, które zapewnią niezbędne warunki do zbierania tych da2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

nych, a w szczególności posiadają warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające zbieranie danych rynkowych.

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) miejsce zbierania danych rynkowych oraz ich zakres,

2) termin i sposób zbierania danych rynkowych,

3) termin i formę przekazywania danych rynkowych ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych,

4) sposób zabezpieczenia danych rynkowych podczas ich zbierania, przetwarzania i przekazywania. Art. 8.

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może kontrolować prawidłowość przekazywanych danych rynkowych przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie ich rzetelności.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych ma prawo:

1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanego w godzinach od 7 do 21,

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, w tym informacji o wielkości produkcji artykułów rolno-spożywczych, w odniesieniu do których są zbierane dane rynkowe, jeżeli kontrolowany prowadzi produkcję tych artykułów.

3. Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę, kontrolowany jest obowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, a w szczególności do umożliwienia sporządzania przez osobę przeprowadzającą kontrolę notatek z udostępnionych dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą.

4. Przed przystąpieniem do kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana okazać kontrolowanemu upoważnienie ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: datę wydania, okres ważności, oznaczenie organu, który je wydał, powołanie podstawy prawnej, imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej, oznaczenie kontrolowanego, zakres upoważnienia, podpis ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz pieczęć urzędową.

6. Osoba przeprowadzająca kontrolę przedstawia wyniki kontroli w protokole kontroli sporządzonym w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanemu za pokwitowaniem.

7. Kontrolowany ma prawo do pisemnego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zastrzeżeń dotyczących wyników kontroli zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części, minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zastrzeżeniach. Brak stanowiska w tym terminie oznacza akcpetację zastrzeżeń zgłoszonych przez kontrolowanego.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Art. 9.

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych oraz sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do ich przekazywania, a także formę i terminy przekazywania tych danych, kierując się metodologią badań oraz zasadami obowiązującymi w tym zakresie w prawie Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określać, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do zbierania danych rynkowych, z uwzględnieniem zakresu zbierania danych rynkowych. Art. 10. Kto:

1) ujawnia lub w sposób niezgodny z ustawą wykorzystuje dane rynkowe, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego rolnicze badania rynkowe,

2) będąc obowiązanym do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych nie przekazuje lub wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie przekazuje dane rynkowe niezgodne ze stanem faktycznym,

3) będąc obowiązanym do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych uniemożliwia wykonanie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych albo na żądanie osoby upoważnionej do kontroli nie przekazuje informacji związanych z przedmiotem kontroli, w szczególności nie udziela pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą - podlega karze grzywny. Art. 11. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 10 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

2005-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 471 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.