Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 470 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-29
Data wejscia w życie:2001-05-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 470 z 2001


470

U S TA W A z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej. Art. 1.

1. Ustawa dotyczy uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1113), zwanej dalej „ustawą rewindykacyjną”.

2. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o zobowiązaniach Skarbu Państwa, należy przez to rozumieć kwoty takich zobowiązań ustalone w orzeczeniach Społecznej Komisji Rewindykacyjnej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi na zasadach określonych w art. 33 ustawy rewindykacyjnej.

3. W formie obligacji Skarbu Państwa są regulowane zobowiązania Skarbu Państwa, ustalone w orzeczeniach wydanych na rzecz danego podmiotu uprawnionego, jeżeli ich łączna wartość w dniu uregulowania przekracza 10 000 zł. Dotyczy to zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, które nie zostały wykonane do dnia wejścia w życie ustawy, a także tych zobowiązań, które zostaną ustalone w orzeczeniach tej Komisji wydanych do dnia 31 grudnia 2001 r.

4. W formie gotówkowej są regulowane zobowiązania Skarbu Państwa, ustalone w orzeczeniach wydanych na rzecz danego podmiotu uprawnionego, jeżeli ich łączna wartość w dniu zapłaty nie przekracza 10 000 zł, a także zobowiązania Skarbu Państwa, które zostaną ustalone w orzeczeniach Społecznej Komisji Rewindykacyjnej wydanych po dniu 31 grudnia 2001 r. Art. 2.

1. Podmiot uprawniony do uzyskania kompensaty zobowiązań Skarbu Państwa, którym jest inny podmiot niż organizacja wymieniona w orzeczeniu Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, jest obowiązany

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2971 —                Poz. 470


wskazać podstawę przejęcia wierzytelności wobec Skarbu Państwa, przedstawiając, na żądanie wojewody, oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię każdego dokumentu, który ma uzasadniać przejęcie wierzytelności; właściwym wojewodą jest w tym przypadku wojewoda właściwy ze względu na siedzibę organizacji wymienionej w orzeczeniu Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.

2. Podmiot uprawniony do uzyskania kompensaty zobowiązań Skarbu Państwa w formie obligacji Skarbu Państwa jest obowiązany właściwemu wojewodzie, występującemu w imieniu Skarbu Państwa na zasadzie przepisu art. 31 ust. 6 ustawy rewindykacyjnej:

1) zgłosić kwoty zobowiązań podlegających kompensowaniu w tej formie: a) w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy — w przypadku zobowiązań wynikających z orzeczeń wydanych do dnia 31 grudnia 2000 r., b) w terminie do dnia 15 lutego 2002 r. — w przypadku zobowiązań wynikających z orzeczeń wydanych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.,

2) wskazać rachunek papierów wartościowych otwarty w ramach umowy o świadczeniu usług brokerskich, na który mają zostać przekazane obligacje Skarbu Państwa.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 37 ust. 2 ustawy rewindykacyjnej.

4. Właściwi wojewodowie, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, informują organizacje wymienione w orzeczeniach Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, a także inne znane im podmioty uprawnione, o których mowa w ust. 1, o obowiązkach określonych

w ust. 2, a także o skutkach niedopełnienia tych obowiązków. Art. 3.

1. Uregulowanie zobowiązań, o których mowa w art. 1 ust. 3, następuje w formie obligacji asymilowanych do zerokuponowych obligacji skarbowych, sprzedawanych na przetargu poprzedzającym uregulowanie przedmiotowych zobowiązań, w terminach:

1) trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy — w przypadku zobowiązań ustalonych w orzeczeniach Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, które uprawomocniły się do dnia 31 grudnia 2000 r.,

2) do dnia 30 kwietnia 2002 r. — w przypadku zobowiązań ustalonych w orzeczeniach Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, które uprawomocniły się w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

2. Pozostałe warunki emisji obligacji zostaną określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w liście emisyjnym.

3. Podmiotowi uprawnionemu na mocy ustawy do otrzymania kompensaty w formie obligacji przysługują obligacje w liczbie ustalonej w sposób określony w liście emisyjnym, zaokrąglonej wyłącznie w górę do pełnej liczby obligacji. Art. 4. W sprawach kompensowania zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów ustawy rewindykacyjnej, chyba że przepisy niniejszej ustawy tak stanowią. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 470 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.