Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 474 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-11
Data wejscia w życie:2001-06-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 474 z 2001


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2978 —                Poz. 474


474

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i z 2000 r. Nr 94, poz. 1037) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 1: — w pkt 1 wyrazy „zobowiązań podatkowych” zastępuje się wyrazami „obowiązków podatkowych”, — w pkt 3 przecinek na końcu zdania zastępuje się kropką, — skreśla się pkt 4, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 39, poz. 459).”;

2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 w lit. d) przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 4;

3) w art. 6: a) w ust. 1: — skreśla się pkt 1, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,” b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2—5 oraz:

1) są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub

2) posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi listę doradców podatkowych, zwaną dalej «listą», oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej. Krajowa Rada Doradców Podatkowych doręcza te decyzje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.

2. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek osoby spełniającej warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub

2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera następujące dane:

1) nazwisko, imię oraz datę urodzenia,

2) miejsce zamieszkania,

3) miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę),

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

5) zmiany danych wymienionych w pkt 1—4, dokonane w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis.

4. Do wniosku dołącza się w szczególności:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,

2) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości,

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt

6.

5. Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:

1) numer i datę wpisu,

2) dane wymienione w ust. 3 pkt 1—4.

6. Doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.”;

5) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „będę wykonywał” zastępuje się wyrazami „będę wykonywać”;

6) użyte w art. 10 w ust. 1 w pkt 2, w art. 16, w art. 18 w ust. 1, w art. 50 w ust. 3 w pkt 4, w art. 63 w ust. 1—3, w art. 69 w ust. 4, w art. 72 w ust. 2, w art. 73, w art. 83 w ust. 1 i 2, w art. 84 w ust. 1 i 4, w art. 88 i w art. 92 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

7) w art. 10: a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w razie” zastępuje się wyrazami „w przypadku”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Utrata prawa wykonywania zawodu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), następuje w wyniku prawomocnego orzeczenia:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 474 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.