Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 474 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-11
Data wejscia w życie:2001-06-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 474 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 42                — 2978 —                Poz. 474


474

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i z 2000 r. Nr 94, poz. 1037) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 1: — w pkt 1 wyrazy „zobowiązań podatkowych” zastępuje się wyrazami „obowiązków podatkowych”, — w pkt 3 przecinek na końcu zdania zastępuje się kropką, — skreśla się pkt 4, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 39, poz. 459).”;

2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 w lit. d) przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 4;

3) w art. 6: a) w ust. 1: — skreśla się pkt 1, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,” b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2—5 oraz:

1) są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub

2) posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi listę doradców podatkowych, zwaną dalej «listą», oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej. Krajowa Rada Doradców Podatkowych doręcza te decyzje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.

2. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek osoby spełniającej warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub

2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera następujące dane:

1) nazwisko, imię oraz datę urodzenia,

2) miejsce zamieszkania,

3) miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę),

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

5) zmiany danych wymienionych w pkt 1—4, dokonane w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis.

4. Do wniosku dołącza się w szczególności:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,

2) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości,

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt

6.

5. Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:

1) numer i datę wpisu,

2) dane wymienione w ust. 3 pkt 1—4.

6. Doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.”;

5) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „będę wykonywał” zastępuje się wyrazami „będę wykonywać”;

6) użyte w art. 10 w ust. 1 w pkt 2, w art. 16, w art. 18 w ust. 1, w art. 50 w ust. 3 w pkt 4, w art. 63 w ust. 1—3, w art. 69 w ust. 4, w art. 72 w ust. 2, w art. 73, w art. 83 w ust. 1 i 2, w art. 84 w ust. 1 i 4, w art. 88 i w art. 92 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

7) w art. 10: a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w razie” zastępuje się wyrazami „w przypadku”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Utrata prawa wykonywania zawodu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), następuje w wyniku prawomocnego orzeczenia:

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2979 —                Poz. 474


3. Wniosek osoby prawnej o dokonanie wpisu w rejestrze zawiera:

1) dane wymienione w ust. 4,

2) odpis umowy spółki lub statutu,

3) aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego.

4. Wpis w rejestrze zawiera następujące dane:

1) pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

2) formę organizacyjno-prawną,

3) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3,

4) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) członków organów zarządzających osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt

1.

5. Osoba prawna wpisana do rejestru jest obowiązana zawiadomić ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 4 w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów komunikat o dokonaniu wpisu osoby prawnej do rejestru, a także o zmianie lub skreśleniu tego wpisu.

7. Komunikat, o którym mowa w ust. 6, zawiera pełną i skróconą nazwę osoby prawnej oraz adres jej siedziby.

8. Komunikat, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru lub od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.”;

1) środka karnego zakazu wykonywania zawodu,

2) środka karnego pozbawienia praw publicznych,

3) o całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu,

4) sądu dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu.”, c) w ust. 2 i 3 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1—4” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 2—4”, d) w ust. 4: — skreśla się wyrazy „dopełniła obowiązku ubezpieczenia i”, — wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1—4” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 2—4”;

8) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz termin jej uiszczenia.”;

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i zakres podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, mając na uwadze upowszechnienie informacji o nadanym numerze wpisu na listę doradców podatkowych oraz o miejscu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.”;

10) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13.

1. Decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej oraz o odmowie dopuszczenia do egzaminu są decyzjami administracyjnymi.

2. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta.

3. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

11) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 14.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, zwany dalej «rejestrem».

2. Wpis dokonywany jest na wniosek osoby prawnej spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub

3. Obowiązek złożenia wniosku ciąży na organie zarządzającym osoby prawnej.

12) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pobiera opłatę za dokonanie wpisu w rejestrze.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i termin uiszczenia opłaty za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę koszty postępowania administracyjnego oraz innych czyn-

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2980 —                Poz. 474


ływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej spośród jej członków.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje przewodniczącego lub członka Komisji Egzaminacyjnej:

1) na jego wniosek,

2) z urzędu — w przypadku prawomocnego skazania za popełnione przestępstwo.

4. Kadencja Komisji Egzaminacyjnej trwa 4 lata; Komisja może działać do czasu powołania Komisji Egzaminacyjnej kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia kadencji.

5. Kadencja osoby powołanej w miejsce odwołanego członka kończy się wraz z upływem kadencji Komisji Egzaminacyjnej.

6. Komisja Egzaminacyjna składa się z:

1) dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych powoływanych spośród pracowników Ministerstwa Finansów, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,

2) pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego delegowanych przez Prezesa tego Sądu,

3) dziesięciu pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych w dziedzinach objętych zakresem tematycznym egzaminu powoływanych spośród kandydatów zgłaszanych przez placówki naukowe lub wyższe uczelnie,

4) dwudziestu przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych powoływanych spośród kandydatów przedstawianych przez tę Radę.

7. Komisja Egzaminacyjna ustala wykaz pytań i zadań oraz podaje go do publicznej wiadomości.

8. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy w sześcioosobowych składach egzaminacyjnych.

9. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia minister właściwy do spraw finansów publicznych.”;

ności związanych z prowadzeniem rejestru oraz publikowaniem komunikatów.”;

13) w art. 20: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwana dalej «Komisją Egzaminacyjną», ustala zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego dla osób zajmujących stanowiska lub wykonujących zawody wymienione w ust. 2.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosunku do sędziów i prokuratorów po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości, a w stosunku do adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biegłych rewidentów — właściwego samorządu zawodowego.”;

14) w art. 21: a) w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1—3” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3”, b) w ust. 2 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1—3 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5”, a wyrazy „Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego” zastępuje się wyrazami „Komisja Egzaminacyjna”, c) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Praktykę po zdaniu egzaminu odbywa się w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.”, d) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może zwolnić obywatela polskiego lub obywatela Unii Europejskiej z wymogu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6, jeżeli nabyli oni w państwie członkowskim Unii Europejskiej uprawnienia doradcy podatkowego i wykonywali zawód doradcy podatkowego co najmniej przez 2 lata w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.”, e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki odbywania praktyki, o której mowa w ust. 4, oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z praktyką, mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków w celu przygotowania kandydatów na doradców podatkowych do wykonywania zawodu.”;

15) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 22.

1. Egzamin na doradcę podatkowego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.

2. Komisja Egzaminacyjna składa się z pięćdziesięciu pięciu członków powo-

16) art. 23 otrzymuje brzmienie: „Art. 23.

1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej kieruje jej pracami, wyznacza składy egzaminacyjne spośród członków

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2981 —                Poz. 474


kach są wyłącznie doradcy podatkowi.”;

Komisji, ustala przewodniczących tych składów oraz terminy egzaminów.

2. Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie.

3. Członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji oraz zwrot kosztów podróży i noclegów.”;

17) w art. 24 w ust. 3 wyraz „powtórzony” zastępuje się wyrazem „powtarzany”;

18) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Egzaminacyjnej.”;

19) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 26.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej,

2) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków Komisji Egzaminacyjnej za udział w posiedzeniach Komisji, przeprowadzanie egzaminów oraz przygotowywanie projektów pytań i zadań egzaminacyjnych, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków,

3) szczegółowe zasady przysługującego członkom Komisji Egzaminacyjnej zwrotu kosztów podróży i noclegów, poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.”;

20) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 27.

1. Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako:

1) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej,

2) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w pkt 1, oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust.

1.

2. Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód uczestnicząc w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem że wspólnikami w tych spół-

21) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Art. 28. Doradca podatkowy wykonujący ten zawód może być zatrudniony także:

1) w samorządzie doradców podatkowych,

2) w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego.”;

22) skreśla się art. 29;

23) art. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30. Doradcy podatkowi będący wspólnikami spółek, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, przesyłają w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpis umowy spółki, a w stosunku do spółek handlowych — także wypis z rejestru przedsiębiorców.”;

24) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Doradca podatkowy wykonujący ten zawód nie może prowadzić działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2—4, oraz pozostawać w stosunku pracy lub stosunku służbowym, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 27 ust. 1 pkt 2 i w art. 28.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Doradca podatkowy wykonujący ten zawód może również:

1) prowadzić działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) świadczyć usługi doradztwa lub prowadzić rozliczenia w zakresie innych zobowiązań publicznoprawnych.”;

25) art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 34.

1. Doradca podatkowy obowiązany jest zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych w terminie 30 dni od daty wpisu na listę o zamiarze niewykonywania zawodu przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia wpisu.

2. Doradca podatkowy obowiązany jest zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy.

3. Okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, traktuje się jako zawieszenie wykonywania zawodu.”;

26) skreśla się art. 35;

27) w art. 36 w pkt 2 skreśla się wyrazy „zgodnie z zasadami określonymi przez Krajową Radę Doradców Podatkowych,”;

28) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowe-

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2982 —                Poz. 474


nych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.

3. Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.”;

go oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.”;

29) w art. 38 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Organy podatkowe, pracownicy zatrudnieni w organach podatkowych, organy kontroli skarbowej, pracownicy urzędów kontroli skarbowej, a także minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów nie mogą w jakiejkolwiek formie reklamować konkretnego podmiotu świadczącego doradztwo podatkowe.

3. Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te podmioty czynności doradztwa podatkowego.”;

30) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 39.

1. Doradca podatkowy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu podatników, płatników, inkasentów oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1a, w sprawach obowiązków podatkowych, a także udzielonych im porad.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, doradca podatkowy obowiązany jest zniszczyć dokumenty określone w ust.

1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1.”;

31) w art. 40: a) w ust. 2 wyraz „także” zastępuje się wyrazem „odpowiednio”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Firma (nazwa), o której mowa w ust. 1, obejmuje imię i nazwisko doradcy podatkowego oraz ustawowe określenie zawodu «doradca podatkowy», a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej — imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz ustawowe określenie zawodu «doradca podatkowy». Tytuły służbowe lub inne godności i tytuły, z wyjątkiem stopni i tytułów naukowych, nie mogą być zamieszczone w oznaczeniu firmy (nazwy).”;

32) art. 41 otrzymuje brzmienie: „Art. 41.

1. W postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1a, może być również doradca podatkowy.

2. Doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyj-

33) dodaje się art. 41a w brzmieniu: „Art. 41a.

1. Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustala umowa z klientem.

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych, stanowiące podstawę do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego.”;

34) w art. 43 w ust. 1 po wyrazach „art. 2 ust. 1” dodaje się wyrazy „oraz art. 31 ust. 2—4”;

35) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej. W przypadkach określonych w art. 27 ust. 1 pkt 2 obowiązek ten ciąży na podmiotach zatrudniających doradców podatkowych.”;

36) art. 45 otrzymuje brzmienie: „Art. 45. Przepisy art. 43 i 44 stosuje się odpowiednio do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.”;

37) art. 46 otrzymuje brzmienie: „Art. 46. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Rzecznika Ubezpieczonych, określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki ubezpieczenia, o których mowa w art. 44, w tym:

1) datę powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,

2) podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

3) minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia,

4) zakres praw i obowiązków ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń, wynikających z umowy ubezpieczenia.”;

38) w art. 48 w ust. 3 wyraz „dydaktyczną” zastępuje się wyrazem „oświatową”;

39) w art. 49 w ust. 2 wyrazy „sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazami „Sądu Dyscyplinarnego”;

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2983 —                Poz. 474


jowej Izby Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie 45 dni od dnia otrzymania statutu może wydać decyzję administracyjną o zawieszeniu uchwały zatwierdzającej statut z powodu niezgodności z prawem.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 2, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia jej wydania.”;

40) w art. 50 w ust. 3 w tiret wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „90 dni”;

41) w art. 51: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do zadań Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych należy:

1) uchwalanie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

2) ustalenie liczby członków organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2—5, oraz wybór tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3,

3) wybór przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie określonej przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,

4) uchwalanie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) uchwalanie zasad gospodarki finansowej,

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawianych przez organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz udzielanie absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

8) uchwalanie zasad etyki zawodowej,

9) tworzenie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz określanie ich organizacji i zakresu działania,

10) określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych,

11) podejmowanie innych uchwał.”, b) w ust. 3 wyrazy „sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazami „Sądu Dyscyplinarnego”;

42) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.”;

43) w art. 53 w ust. 2 wyrazy „sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazami „Sądu Dyscyplinarnego”;

44) w art. 55 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) podpisuje decyzje, o których mowa w art. 7 i 10.”;

45) w art. 60 w ust. 1 i w ust. 2 po wyrazie „finansowej” dodaje się wyrazy „i majątkowej”;

46) w art. 62 ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „1. Przewodniczący Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych statut Kra-

47) w art. 65: a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „sąd dyscyplinarny” zastępuje się wyrazami „Sąd Dyscyplinarny”, b) w ust. 6 wyrazy „sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazami „Sądu Dyscyplinarnego”;

48) art. 66 otrzymuje brzmienie: „Art. 66. Obwiniony może ustanowić obrońcę.”;

49) art. 67 otrzymuje brzmienie: „Art. 67. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a także przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości — jeżeli postępowanie zostało wszczęte na wniosek Ministra Sprawiedliwości — może być obecny na rozprawie również w przypadku wyłączenia jawności.”;

50) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o ukaranie składa do Sądu Dyscyplinarnego Rzecznik Dyscyplinarny.”;

51) art. 70 otrzymuje brzmienie: „Art. 70. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim Rzecznika Dyscyplinarnego, obwinionego, jego obrońcę oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Doradców Podatkowych, a w razie potrzeby wzywa świadków i biegłych.”;

52) art. 74 i 75 otrzymują brzmienie: „Art. 74. Orzeczenie z uzasadnieniem wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji doręcza się obwinionemu, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Art. 75.

1. Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji przysługuje obwinionemu i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Ministrowi Sprawiedliwości oraz przewodniczącemu Krajowej Rady Doradców Podatkowych kasacja do Sądu Najwyższego.

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2984 —                Poz. 474


ściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki finansowe, o których mowa w ust. 3, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, po potrąceniu kwoty stanowiącej równowartość 25% wpływów uzyskanych z tej opłaty na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 1 i w art. 84.

5. Kwota, którą potrącono zgodnie z ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa.”;

2. Orzeczenie, od którego służy kasacja podmiotom wymienionym w ust. 1, nie podlega wykonaniu do czasu upływu terminu do jej wniesienia.”;

53) dodaje się art. 75a—75d w brzmieniu: „Art. 75a. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej. Art. 75b. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Art. 75c.

1. Od kasacji, o której mowa w art. 75 ust. 1, nie uiszcza się opłaty sądowej.

2. Orzeczenie, od którego wniesiono kasację, nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji.

3. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie w składzie trzech sędziów. Art. 75d. Do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 75 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego o kasacji, z wyłączeniem art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.”;

54) skreśla się art. 78;

55) art. 80 otrzymuje brzmienie: „Art. 80. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom i zasadom etyki zawodowej.”;

56) w art. 82: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) podejmując wykonywanie zawodu w formie spółki niemającej osobowości prawnej, nie dopełnia obowiązku przekazania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpisu umowy spółki lub wypisu z rejestru przedsiębiorców w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego,” b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która nie dopełnia obowiązku zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wszelkich zmianach danych objętych wpisem do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian.”;

57) w art. 83: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do dnia wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych minister właściwy do spraw finansów publicznych pobiera opłatę, o której mowa w art. 11 ust. 1.”, b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. W terminie 30 dni od dnia wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych minister wła-

58) w art. 86 ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla z listy doradcę podatkowego, który został wpisany warunkowo, jeżeli w ciągu 8 lat od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu wpisu nie spełni warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7.

3. Doradcy podatkowi, którzy zostali wpisani na listę warunkowo, są dopuszczani do egzaminu, jeżeli spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję o przekształceniu wpisu warunkowego we wpis na wniosek zainteresowanego doradcy podatkowego, jeżeli:

1) spełni warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7, lub

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 2,

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2—4, oraz udowodni, że przez okres co najmniej 8 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał czynności doradztwa podatkowego.”;

59) skreśla się art. 90 i art.

91. Art. 2.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje Komisję Egzaminacyjną drugiej kadencji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Komisja Egzaminacyjna drugiej kadencji działa do ostatniego dnia miesiąca, w którym Krajowa Rada Doradców Podatkowych przedstawi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej następnej kadencji.

3. Komisja Egzaminacyjna drugiej kadencji składa się z pięćdziesięciu pięciu osób, w tym z:

1) piętnastu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) piętnastu pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych w dziedzinach objętych zakresem tematycznym egzaminu,

3) pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, delegowanych przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

4) dwudziestu doradców podatkowych. Art. 3. Do biegu terminów określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 1 nie wlicza się

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2985 —                Poz. 474


okresu pomiędzy zakończeniem prac przez Komisję Egzaminacyjną pierwszej kadencji a terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego przez Komisję Egzaminacyjną drugiej kadencji. Art. 4. Osoby prawne wpisane do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, które dotychczas nie uiściły opłaty, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, są obowiązane do jej uiszczenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 5.

1. Osoba fizyczna, której doręczono decyzję o dokonaniu wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych, a która nie złożyła ślubowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) składa ślubowanie oraz uiszcza opłatę za dokonanie wpisu albo

2) składa wniosek o uchylenie decyzji o dokonaniu wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych.

2. W razie niedokonania którejkolwiek z czynności, o których mowa w ust. 1 i w terminie określonym w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o dokonaniu wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych.

3. Osoby fizyczne, które złożyły ślubowanie, a nie uiściły opłaty za dokonanie wpisu, są obowiązane do jej wpłaty w terminie określonym w ust. 1; w przypadku niedokonania wpłaty przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 6.

1. Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, zwany dalej Zjazdem, odbędzie się nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zjazd odbędzie się w Warszawie.

2. Delegatami na Zjazd są doradcy podatkowi wybrani na wojewódzkich zgromadzeniach wyborczych doradców podatkowych. Art. 7.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy powołuje Komisję Organizacyjną Zjazdu, zwaną dalej Komisją, która zwołuje Zjazd.

2. Komisja, z zastrzeżeniem ust. 3, składa się z 33 doradców podatkowych powołanych w jednej trzeciej spośród osób zgłoszonych przez stowarzyszenia zrzeszające doradców podatkowych oraz w dwóch trzecich spośród osób zgłoszonych przez doradców podatkowych niezrzeszonych w tych stowarzyszeniach.

3. Skład Komisji może być powiększony o przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w liczbie nie większej niż 12 osób.

4. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów na członków Komisji, o których mowa w ust. 2, zgłaszają tych kandydatów spośród osób wpisanych na listę doradców podatkowych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Komisja w terminie 14 dni od dnia powołania wybierze ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz skarbnika Komisji.

6. Doradcom podatkowym będącym członkami Komisji nie przysługuje bierne prawo wyborcze na pierwszym Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych. Art. 8.

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) opracowanie regulaminu zwołania Zjazdu oraz zasad i trybu wyłaniania delegatów na Zjazd na wojewódzkich zgromadzeniach wyborczych doradców podatkowych,

2) zwołanie wojewódzkich zgromadzeń wyborczych doradców podatkowych,

3) zorganizowanie Zjazdu.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa:

1) organizację, skład oraz zasady i tryb działania komisji wyborczych wojewódzkich zgromadzeń wyborczych doradców podatkowych,

2) szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów na Zjazd,

3) terminy i miejsce publikacji komunikatów dotyczących wojewódzkich zgromadzeń wyborczych doradców podatkowych oraz Zjazdu.

3. Koszty organizacji wojewódzkich zgromadzeń wyborczych doradców podatkowych oraz Zjazdu są pokrywane ze środków, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy wymienionej w art.

1. Art. 9. Przepisów art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 nie stosuje się do spółek niemających osobowości prawnej powstałych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 10. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1124) w art. 18a po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) doradca podatkowy wykonujący zawód w spółce niemającej osobowości prawnej z wyłącznym udziałem doradców podatkowych”. Art. 11. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216) w art. 43 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,”. Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 474 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.