Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-11
Data wejscia w życie:2001-05-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 52                — 3527 —                Poz. 542


542

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 105 ust. 7, art. 106 ust. 3, art. 108 ust. 6, art. 116 ust. 1 oraz w związku z art. 77 ust. 1, art. 188 ust. 5 i art. 190 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 68, poz. 297 i Nr 125, poz. 610, z 1995 r. Nr 12, poz. 57, Nr 74, poz. 371 i Nr 122, poz. 588, z 1996 r. Nr 79, poz. 372, z 1997 r. Nr 31, poz. 180, z 1998 r. Nr 45, poz. 271, z 1999 r. Nr 39, poz. 389 oraz z 2000 r. Nr 33, poz. 395) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:

„Lp. 1 1

Stanowisko 2 Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

Stawka za godzinę w złotych 3 34,00—91,00

2

30,00—76,00

3

28,00—60,00 20,00—50,00”

4

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu w wysokości:

1) od 24,00 zł do 92,00 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

2) od 40,00 zł do 123,00 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

3) od 52,00 zł do 177,00 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3528 —                Poz. 542


Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 542)

Załącznik nr 1

TABELA A STAWEK MIESI¢CZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych 3 2325,00—4590,00 2170,00—4120,00 1945,00—3820,00

Lp. 1 1 2 3 Profesor zwyczajny

Stanowisko 2

Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego Asystent Wykładowca, lektor, instruktor

4

1705,00—3055,00

5

1490,00—2750,00 1260,00—2295,00 1260,00—2140,00 1175,00—2215,00

6 7 8

TABELA B STAWEK MIESI¢CZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp. 1 1 2 3 4

Stanowisko 2 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

Stawka miesięcznego wynagrodzenia w złotych 3 1545,00—3060,00 1320,00—2750,00 1240,00—2140,00 1085,00—1835,00

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3529 —                Poz. 542


Załącznik nr 2

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DODATKOWE ZAJ¢CIA NALE˚ĄCE DO OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH §

1. Do zajęć należących do obowiązków nauczycieli akademickich, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zalicza się:

1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej,

2) recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego,

3) działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych. § 2.

1. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje następujące wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów:

1) do 2000 osób

2) od 2001 do 4000 osób

3) ponad 4000 osób — do 270,00 zł, — do 330,00 zł, — do 420,00 zł.

7. Egzaminator biorący równocześnie udział w pracach uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń wymienionych w ust. 1—6.

8. Za przeprowadzenie wchodzącej w skład postępowania kwalifikacyjnego z wychowania fizycznego jednej próby sprawnościowej każdego kandydata komisja egzaminacyjna otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 6,50 zł niezależnie od liczby jej członków.

9. Rektor może przyznać członkom komisji egzaminacyjnej, prowadzącym egzamin z umiejętności praktycznych, wynagrodzenie w wysokości do 6,50 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata.

10. Wysokość wynagrodzania członków komisji ustala rektor. §

3. Zasady wynagradzania za recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego — regulują odrębne przepisy. § 4.

1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziałach weterynaryjnych uczelni rolniczych za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych oraz poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy — 200% tej stawki.

2. Za usługową działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych na rzecz ludności lub przedsiębiorców, nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nieprzekraczającej 50% wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu, liczoną według bieżących cen. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, wypłaca się niezależnie od innych składników wynagrodzenia, w tym również od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.

1.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, i zasady podziału tej kwoty ustala rektor. § 5.

1. Kierownik studenckich praktyk zawodowych otrzymuje, z tytułu wykonywania prac administracyjnych związanych z praktykami, wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższej jednak niż 815,00 zł miesięcznie.

2. Rektor może ustalić wynagrodzenie ryczałtowe dla sekretarza uczelnianej komisji wyższe od stawek określonych w ust. 1, nie wyższe jednak niż o 50%.

3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnych powołanych w wydziałach przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczącym — 65,00 zł za każdych 50 kandydatów,

2) sekretarzom komisji — przy liczbie kandydatów: a) do 200 osób — do 490,00 zł, b) od 201 do 400 osób — do 585,00 zł, c) ponad 400 osób — do 780,00 zł,

3) pozostałym członkom komisji — do 26,00 zł za każdych 50 kandydatów.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglając ją do najbliższej wartości dzielącej się przez 50.

5. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 6,50 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie — egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

6. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 6,50 zł. W razie potrzeby sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów ich łączne wynagrodzenie nie może być większe od 13,00 zł.

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3530 —                Poz. 542


2. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej otrzymuje, z tytułu pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższe jednak niż 565,00 zł miesięcznie.

3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli senat uczelni obniżył nauczycielom akademickim obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych z tytułu pełnienia określonych wyżej funkcji.

Załącznik nr 3

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ Lp. 1 1 Rektor Funkcja 2 Miesięczna stawka dodatku funkcyjnego w złotych 3 dodatek według kategorii I 3060,00—4600,00 dodatek według kategorii II 2290,00—3060,00 2 Prorektor dodatek według kategorii I 1840,00—2750,00 dodatek według kategorii II 1220,00—2140,00 3 4 Dziekan

1) Prodziekan

2) Dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego

3) Dyrektor biblioteki głównej

4) Dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii)

1) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego, pozawydziałowego (zakładu, ośrodka)

2) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału

3) Dyrektor nauczycielskiego kolegium języków obcych

4) Kierownik międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych

6) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników

7) Kierownik uniwersytetu otwartego

1) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

2) Zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej

4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionymi w lp. 4

5) Kierownik katedry (zespołu przedmiotowego)

6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego lub innego studium specjalnego

7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi

8) Kierownik ośrodka metodycznego

9) Kierownik kliniki, kierownik oddziału klinicznego 765,00—1990,00 460,00—1530,00

5

380,00—765,00

6

230,00—665,00

Dziennik Ustaw Nr 52 1 2                — 3531 — 3                Poz. 542


10) Zastępca dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych (liczącego co najmniej 12 piętnastoosobowych grup studenckich)

11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium nauk społecznych, kierownik studium pedagogicznego

12) Opiekun nauczycielskiego kolegium prowadzonego poza uczelnią

13) Zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

14) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego do 30 pracowników

15) Kierownik studium wychowania fizycznego

16) Kierownik uczelnianego ośrodka metodycznego 7

1) Kierownik pracowni, laboratorium, muzeum — niewchodzących w skład instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu (ośrodka)

2) Kierownik biblioteki wydziału lub instytutu

3) Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej

4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla uczestników studiów dla pracujących

5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów, zastępca kierownika uczelnianego ośrodka metodycznego

6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w uczelni rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych

7) Kierownik studenckiego domu marynarza

155,00—380,00

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 558 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 557 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 556 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 555 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 554 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 553 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 552 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 551 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 550 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 549 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 548 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 2001

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.