Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-14
Data wejscia w życie:2001-06-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 52                — 3537 —                Poz. 546


546

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wykorzystania przez jednostki górnictwa siarki określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, zwanej dalej „ustawą”, środków budżetowych ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki, w szczególności na:

1) likwidację w całości lub części zakładów górniczych,

2) osłony socjalne dla pracowników zwalnianych z zakładów, o których mowa w pkt 1, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów,

3) usuwanie szkód powstałych na terenach gmin w wyniku eksploatacji górniczej prowadzonej w przeszłości, przez będące w likwidacji bądź zlikwidowane kopalnie. §

2. Dotacje ustalane w ustawie budżetowej, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, dla jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, przeznacza się na pokrycie kosztów:

1) likwidacji otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych, a także zabezpieczenia tych wyrobisk,

2) likwidacji zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń,

3) usuwania szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą,

4) rekultywacji terenów pogórniczych,

5) utrzymania obiektów przeznaczonych do likwidacji — w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,

6) wykonywania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem górniczym, po zakończeniu likwidacji,

7) opracowania projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacją zakładu górniczego,

8) uregulowania stanu prawnego gruntów, wykupu gruntów, spłaty zadłużenia i odtworzenia majątku trwałego, zapewniającego prawidłowy przebieg procesu likwidacji,

9) ogólnego zarządu w zakładzie górniczym całkowicie likwidowanym od chwili zaprzestania wydobycia,

10) zaspokojenia roszczeń byłych pracowników całkowicie lub częściowo likwidowanych zakładów górniczych, dotyczących: a) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom na podstawie układów zbiorowych pracy obowiązujących w tych zakładach górniczych, b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. §

3. Podstawą przyznania dotacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1—9, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) podjęcie decyzji albo uchwały przez właściwy organ jednostki o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego,

2) zaakceptowanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki: a) programu likwidacji zakładu górniczego, b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego w podziale na miesiące, obejmującego: — zakres rzeczowy robót likwidacyjnych i ich harmonogram, — preliminarz kosztów likwidacji, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych oraz przychodów z likwidacji majątku i innych źródeł, — zakres rzeczowy robót i harmonogram prac prowadzonych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego,

3) przedłożenie sprawozdania z dotychczasowej realizacji planu likwidacji zakładu górniczego w przypadku kontynuowania jego likwidacji,

4) zawarcie umowy o prowadzenie likwidacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a organem jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy. § 4.

1. Dotacje przyznaje się na wniosek właściwego organu jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji, w związku z likwidacją zakładu górniczego,

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3538 —                Poz. 546


3) preliminarz kosztów realizacji zadania, w tym kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych,

4) informację o stanie zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego. § 5.

1. Przyznane przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacje na cele określone w rozporządzeniu przekazywane są w ratach miesięcznych na rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez jednostkę górnictwa siarki otrzymującą dotację.

2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

§ 6.

1. Właściwy organ jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania miesięczne w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następnego po miesiącu, na który przyznana została rata dotacji, zawierające rozliczenie z wykonywanych prac i faktycznie poniesionych kosztów.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu likwidacji wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym w zakresie wykorzystania dotacji organ jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, jest zobowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do 20 lutego roku następnego. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 558 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 557 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 556 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 555 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 554 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 553 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 552 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 551 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 550 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 549 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 548 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 2001

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.