Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 549 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-10
Data wejscia w życie:2001-05-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 549 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 52                — 3540 —                Poz. 549


549

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (Dz. U. Nr 96, poz. 447, z 1997 r. Nr 39,

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3541 —                Poz. 549


poz. 243, z 1998 r. Nr 42, poz. 250, z 1999 r. Nr 30, poz. 294 i Nr 36, poz. 347 oraz z 2000 r. Nr 27, poz. 338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1: a) skreśla się pkt 1, 2, 5, 6 i 8, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) gospodarstwach pomocniczych regionalnych zarządów gospodarki wodnej,” c) skreśla się pkt 4, d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) Biurze Gospodarki Wodnej,”;

2) skreśla się § 2;

3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) skreśla się I. Tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Krajowego Zarządu Parków Narodowych, b) skreśla się IA. Tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników parków narodowych, c) tytuł II. Tabeli otrzymuje brzmienie: „II. Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej,

gospodarstwach pomocniczych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zakładach budżetowych budownictwa wodnego, Biurze Gospodarki Wodnej oraz w Biurze Programu Oceny Skutków Działań w Ârodowisku1)”, d) pod II. Tabelą dodaje się przypis1) w brzmieniu: „1) Pracowników zatrudnionych w: regionalnych zarządach gospodarki wodnej, gospodarstwach pomocniczych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zakładach budżetowych budownictwa wodnego — tabela obowiązuje do dnia 8 lutego 2001 r.”, e) tytuł III. Tabeli otrzymuje brzmienie: „III. Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych w jednostkach pływających regionalnych zarządów gospodarki wodnej — obowiązująca do dnia 8 lutego 2001 r.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1: a) lit. a) w zakresie dotyczącym pkt 5 i 6, b) lit. c), które wchodzą w życie z mocą od dnia 9 lutego 2001 r.,

2) § 1: a) pkt 1 lit. a) w zakresie dotyczącym pkt 1 i 8, b) pkt 2, 3, 5 i 6 lit. a) i b), które wchodzą w życie z mocą od dnia 28 marca 2001 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. (poz. 549)

Załącznik nr 1

TABELE MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I. Tabela obowiązująca od dnia 1 stycznia 2001 r. Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X Kwota w złotych 2 690— 800 700— 810 710— 840 720— 870 730— 910 740— 950 750—1 000 760—1 050 780—1 120 800—1 190

Dziennik Ustaw Nr 52 1 XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI                — 3542 — 2 820—1 260 840—1 330 860—1 430 880—1 530 900—1 630 930—1 740 960—1 860 990—1 980 1 020—2 100 1 080—2 220 1 180—2 370                Poz. 549


II. Tabela obowiązująca od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 27 marca 2001 r. dla pracowników Krajowego Zarządu Parków Narodowych i parków narodowych

Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

Kwota w złotych 2 710— 830 720— 860 730— 910 740— 970 750—1 030 760—1 100 770—1 170 780—1 250 800—1 330 820—1 410 840—1 500 870—1 600 900—1 720 940—1 860 980—2 000 1 020—2 200 1 060—2 400 1 100—2 600 1 150—2 800 1 230—3 100 1 320—3 500

III. Tabela obowiązująca od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 8 lutego 2001 r. dla pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, gospodarstw pomocniczych regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Zakładu Budżetowego Budownictwa Wodnego w Puławach Kategoria zaszeregowania 1 I II III Kwota w złotych 2 640—740 650—750 660—790

Dziennik Ustaw Nr 52 1 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI                — 3543 — 2 670— 835 680— 890 690— 950 700—1 010 710—1 075 720—1 140 740—1 210 760—1 280 780—1 380 800—1 495 820—1 615 840—1 735 880—1 880 915—2 030 950—2 190 1 000—2 350 1 065—2 550 1 130—2 800                Poz. 549


Załącznik nr 2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO Stawka dodatku funkcyjnego 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Procent najniższego wynagrodzenia do 2 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 549 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 558 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 557 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 556 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 555 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 554 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 553 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 552 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 551 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 550 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 548 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 2001

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.