Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-11
Data wejscia w życie:2001-06-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 52                — 3534 —                Poz. 545


545

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1104) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728, z 1997 r. Nr 73, poz. 458 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 482 i Nr 124, poz. 816) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy „Prawa budżetowego” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz 497 i Nr 46, poz. 499)”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Ârodkami budżetowymi na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dysponują:

1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — w zakresie dotyczącym osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osób pobierających emerytury lub renty wypłacane przez Kasę,

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych — w zakresie dotyczącym zarejestrowanych bezrobotnych, osób pobierających zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne, osób podlegających

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3535 —                Poz. 545


— w zakresie dotyczącym sędziów oraz sędziów w stanie spoczynku pobierających uposażenie oraz członków ich rodzin pobierających uposażenia rodzinne, wypłacane przez właściwe jednostki organizacyjne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego,

8) wojewodowie — w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Stołecznej Komendy Policji, funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich), jednostkach im podległych i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz pozostałych osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, niewymienionych w pkt 1—7.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1—6, mogą ustanowić dysponentów drugiego i trzeciego stopnia spośród jednostek organizacyjnych im podległych.”;

ubezpieczeniom społecznym pracowników, innych osób podlegających ubezpieczeniom społecznym niebędących rolnikami, w tym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy niewymienionych w pkt 3—8,

3) Ministerstwo Obrony Narodowej — w zakresie dotyczącym żołnierzy zawodowych niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz pozostałych żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową i osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez wojskowe organy emerytalne,

4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową i osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz jednostek bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Policji, funkcjonariuszy Komendy Głównej i jednostek centralnych Państwowej Straży Pożarnej niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez właściwy organ emerytalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

5) Urząd Ochrony Państwa — w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy tego Urzędu niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

6) Ministerstwo Sprawiedliwości — w zakresie dotyczącym: a) funkcjonariuszy Służby Więziennej niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz osób pobierających emerytury i renty, wypłacane przez właściwy dla tych funkcjonariuszy organ emerytalny, b) sędziów i prokuratorów oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku pobierających uposażenie oraz członków ich rodzin pobierających uposażenia rodzinne, wypłacane przez właściwe jednostki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości,

7) Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny

3) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje dysponentom głównym środki budżetowe na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w terminach zapewniających bieżącą wypłatę zasiłków.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Wojewodowie przekazują gminom i powiatom środki wymienione w § 21 pkt 1 — w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej — w terminach zapewniających bieżącą wypłatę zasiłków.”;

5) w § 6 ust. 21, 3 i 4 otrzymują brzmienie: „21. Gminy i powiaty rozliczają i zwracają niewykorzystaną w roku budżetowym dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w terminie określonym w § 20 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335).

3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zbiorczą informację o wykorzystaniu dotacji, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze zestawienie informacji o wykorzystaniu dotacji według województw, w terminie do 10 dnia

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3536 —                Poz. 545


płaconych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

4. Kwartalną informację, według wzoru, o którym mowa w ust. 1, sporządzają i przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostali dysponenci wymienieni w § 2 ust. 1 pkt 1—7.”;

drugiego miesiąca następującego po upływie danego kwartału.”;

6) po § 6 dodaje się § 61 w brzmieniu: „§ 61.

1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujący wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przekazują do zarządu powiatu kwartalną informację o liczbie i kwotach wypłaconych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Zarząd powiatu przekazuje wojewodzie zbiorczą informację według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorczą informację o liczbie i kwotach wy-

7) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Informacje określone w § 61 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, sporządza się po raz pierwszy za II kwartał 2001 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 545)

Pieczęć jednostki sporządzającej informację

INFORMACJA O LICZBIE I KWOTACH WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW RODZINNYCH I PIEL¢GNACYJNYCH za okres od początku 200... r. do końca ..... kwartału 200... r.

Lp. 1 1 2 3 4 5 6

Wyszczególnienie 2 Suma wypłaconych zasiłków rodzinnych Suma wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych Łączna suma wydatków (1+2) Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych Przeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne Sporządził

Jednostka miary 3 zł zł zł osoby osoby osoby

Wykonanie 4

.....................................................

(imię i nazwisko)

..................................................................

(pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej informację)

........................................... dnia ...................................

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 558 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 557 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 556 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 555 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 554 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 553 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 552 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 551 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 550 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 549 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 548 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 2001

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.