Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 911 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-17
Data wejscia w życie:2001-11-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 911 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 84                — 6128 —                Poz. 911


911

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności:

1) dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej „ewidencją”,

2) tryb przekazywania zmian danych, o których mowa w pkt 1,

3) sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamkniętego. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. § 3.

1. Dane odnoszące się do gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wykazuje się w ewidencji w sposób określony w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.

2. èródłem danych, o których mowa w ust. 1, są:

1) materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

2) mapy, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy,

3) prace geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 2d ustawy,

4) inne materiały geodezyjne i kartograficzne określone w przepisach o ewidencji gruntów i budynków. § 4.

1. W przypadku braku materiałów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje, na wniosek starosty, posiadane dane dotyczące gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności, w trybie określonym w art. 4 ust. 2b ustawy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku starosty. §

5. Zmiany danych odnoszących się do gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje do ewidencji w trybie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy. § 6.

1. W przypadku ustalenia terenu zamkniętego, na obszarze, na którym dotychczas była prowadzona ewidencja, starosta po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, niezwłocznie dostosowuje tę ewidencję do przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Główny Geodeta Kraju przekazuje staroście wykaz obiektów, którym została przyznana klauzula tajności, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy.

3. Dokumentację zawierającą informację niejawną o budynkach i lokalach znajdujących się na terenie zamkniętym starosta wyłącza z ewidencji i przekazuje zarządzającemu terenem zamkniętym. §

7. Po założeniu ewidencji dla terenu zamkniętego starosta niezwłocznie przekazuje nieodpłatnie zarządzającemu terenem zamkniętym:

1) kopię mapy ewidencyjnej obszaru terenu zamkniętego,

2) wypisy z ewidencji dla działek, budynków i lokali znajdujących się na terenie zamkniętym,

3) inną dokumentację geodezyjną i kartograficzną dotyczącą obszaru terenu zamkniętego, znajdującą się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, według zapotrzebowania zarządzającego terenem zamkniętym. §

8. W przypadku wydania przez właściwy organ decyzji o utracie przez teren charakteru zamkniętego, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje staroście nieodpłatnie posiadaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną, zawierającą dane dotyczące gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na byłym terenie zamkniętym, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji. §

9. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 7 i 8, następuje protokolarnie. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 911 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 918 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 908 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 907 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 906 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 917 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 922 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 z 2001

  Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 915 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 914 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 916 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 913 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 912 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 919 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 920 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 923 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 910 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 909 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna".

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-03 poz. 29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-10 poz. 939

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1138

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.