Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 912 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-26
Data wejscia w życie:2001-08-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 912 z 2001


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 84                — 6129 —                Poz. 912


912

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

2001. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W „Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 (Dz. U. Nr 79, poz. 888) wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.04.01(022) Fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, związki zawodowe, partie polityczne, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy skreśla się: a) w rubryce 1, 2, 3 i 7 użyte w różnych przypadkach wyrazy „związki zawodowe”, b) w rubryce 2 wyrazy „SOF-2,” c) w rubryce 4 wyrazy „SOF-2 – sprawozdanie z działalności związków zawodowych za 2001 r.”, d) w rubryce 5 użyte czterokrotnie wyrazy „do 30 kwietnia 2002 r. za rok 2001”, e) w rubryce 6 użyte czterokrotnie wyrazy „urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot badany”;

2) w poz. 1.25.07(059) Pomoc społeczna: a) w rubryce 2 wyrazy „Placówki pomocy społecznej pełniące opiekę nad dziećmi i młodzieżą — placówki socjalizacyjne, w tym placówki socjalizacyjne dla dzieci do lat 3, placówki rodzinne, placówki interwencyjne, wioski dziecięce, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ogniska wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, turnusowe ośrodki socjoterapii, świetlice terapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze i dworcowe” zastępuje się wyrazami „Placówki pomocy społecznej pełniące opiekę nad dziećmi i młodzieżą: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne, placówki socjalizacyjne, placówki resocjalizacyjne, rodziny zastępcze”, b) w rubryce 3 wyrazy „placówki socjalizacyjne, w tym placówki socjalizacyjne dla dzieci do lat 3, placówki rodzinne, placówki interwencyjne, wioski dziecięce, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ogniska wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, turnusowe ośrodki socjoterapii, wioski dziecięce, świetlice terapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze i dworcowe” zastępuje się wyrazami „placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne, placówki socjalizacyjne, placówki resocjalizacyjne, powiatowe centra pomocy rodzinie”, c) w rubryce 4 wyrazy „PS-01 – sprawozdanie placówki socjalizacyjnej, w tym placówki socjalizacyjnej dla dzieci do lat 3, placówki rodzinnej, placówki interwencyjnej, rodziny zastępczej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, ogniska wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, turnusowego ośrodka socjoterapii, wioski dziecięcej, świetlicy terapeutycznej, profilaktyczno-wychowawczej i dworcowej” zastępuje się wyrazami „PS-01 — sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych”, d) w rubryce 5 wyrazy „raz w roku do 21 grudnia 2001 r. z danymi według stanu w dniu 15 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 10 stycznia 2002 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2001 r.”;

3) w poz. 1.27.05(073) Szkolnictwo wyższe, w rubryce 5 wyrazy „raz w roku do 5 października 2001 r. z danymi za okres badania według stanu w dniu 1 października 2001 r. z danymi za rok akademicki 2001/2002” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 28 lutego 2002 r. z danymi za 2001 r.”;

4) poz. 1.27.09(076) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 912 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 918 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 908 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 907 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 906 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 917 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 922 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 z 2001

  Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 915 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 914 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 916 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 913 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 919 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 920 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 923 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 911 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 910 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 909 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna".

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 863

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-11 poz. 1227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-24 poz. 1052

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.