Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 922 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-08
Data wejscia w życie:2001-08-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 922 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 84                — 6200 —                Poz. 922


922

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania oraz wzór spisu wyborców,

2) metody aktualizacji spisu wyborców,

3) sposób udostępniania spisu wyborców i wzór wniosku o jego udostępnienie,

4) wzór wykazu osób przebywających w szpitalach, zakładach opieki społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których utworzono obwody głosowania,

5) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania,

6) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) numerze domu — należy przez to rozumieć numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji nieruchomości. Rozdział 2 Sposób sporządzania spisu wyborców i jego wzór §

3. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. § 4.

1. Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach.

2. Formularz spisu wyborców zapisuje się dwustronnie.

3. Wzór spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego.

2. W przypadku sporządzania spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, o którym mowa w § 4 ust. 3, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,

2) nie stosuje się warunku określonego w § 4 ust.

2. § 6.

1. Spis wyborców w gminie mającej status miasta oraz w gminach warszawskich sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic — według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów — według kolejnych numerów mieszkań.

2. Spis wyborców w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości — według kolejnych numerów domów i mieszkań; jeżeli w miejscowości są ulice — także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań. § 7.

1. Spis wyborców dla obwodu utworzonego w szpitalu, zakładzie opieki społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów lub aresztów, sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców, na podstawie wykazu osób, którzy będą przebywać w tym zakładzie w dniu wyborów.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza dyrektor jednostki, w której utworzono obwód głosowania, i doręcza właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę jednostki urzędowi gminy nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów.

3. Dyrektor jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania — po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.

4. W razie konieczności dopisania do spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów, dyrektor tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wy-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 922 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 918 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 908 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 907 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 906 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 917 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 z 2001

  Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 915 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 914 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 916 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 913 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 912 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 919 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 920 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 923 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 911 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 910 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 909 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna".

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 528

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu

 • Monitor Polski 2001 nr 28 poz. 481

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie obowiązków komendantów i dowódców jednostek policyjnych oraz oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia policjantom i junakom realizacji uprawnień w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2011 nr 84 poz. 878

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 992

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.