Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-14
Data wejscia w życie:2001-10-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6561 —                Poz. 1009


1009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich. Na podstawie art. 32 § 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010) zarządza się, co następuje: §

1. Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania, z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego, w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków i opłat kancelaryjnych. § 2.

1. Należność zryczałtowana w stosunku miesięcznym wynosi:

1) z tytułu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę całodobową, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej — 50% kwoty bazowej dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”,

2) z tytułu pobytu nieletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę dzienną — 20% kwoty bazowej,

3) z tytułu pobytu nieletniego w ośrodku kuratorskim — 10% kwoty bazowej,

4) z tytułu nadzoru kuratora — 5% kwoty bazowej.

2. Z tytułu niepełnego miesiąca pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej, albo wykonywanego nadzoru kuratora, osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów postępowania uiszczają część należności zryczałtowanej proporcjonalnie do okresu pobytu nieletniego lub czasu wykonywania nadzoru przez kuratora, nie mniej jednak niż za 1 dzień.

3. Należność zryczałtowana w razie zastosowania środka wychowawczego określonego w art. 6 pkt 1, 2, 3, 4, 7 i 8 i w art. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także w przypadku umorzenia postępowania w sprawie nieletniego na tej podstawie, że orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe, w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie, wynosi — 5% kwoty bazowej.

4. Należność zryczałtowana z tytułu postępowania odwoławczego w razie nieuwzględnienia apelacji wniesionej przez nieletniego, rodziców lub opiekuna nieletniego albo jego obrońcę wynosi — 10% kwoty bazowej.

5. Należność zryczałtowana za badanie i sporządzenie opinii o nieletnim w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym wynosi — 15% kwoty bazowej. §

3. Odstępując od obciążania kosztami postępowania w części w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd może w szczególności obniżyć wysokość zryczałtowanej należności, o której mowa w §

2. §

4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w toku wykonywania orzeczenia, z tym że sąd może również obniżyć wysokość należności już orzeczonej lub ustalić tę należność, jeżeli w orzeczeniu kończącym sprawę odstąpiono od obciążenia kosztami postępowania; sąd rodzinny wydaje orzeczenie z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej. § 5.

1. W każdej sprawie sąd rodzinny jest obowiązany z urzędu w okresie trwania postępowania wykonawczego co najmniej raz w roku oceniać, czy z uwagi na sytuację materialną osób zobowiązanych do uiszczenia kosztów postępowania nie zachodzi potrzeba zmiany wysokości tych kosztów.

2. Oceniając sytuację materialną osób zobowiązanych do uiszczania kosztów postępowania, sąd kieruje się możliwościami zarobkowymi i majątkowymi tych osób, w szczególności wynikającymi z:

1) ich oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach,

2) innych danych dotyczących stanu majątkowego i rodzinnego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych ujawnionych w postępowaniu w sprawie nieletniego. §

6. Nie pobiera się należności zryczałtowanej w razie:

1) umieszczenia nieletniego poza placówką lub zakładem, wymienionymi w § 2 ust. 1, jeżeli rodzice lub inne osoby ponoszą koszty jego utrzymania albo nieletni pokrywa je z własnych dochodów,

2) pozostawania nieletniego na urlopie lub w szpitalu powyżej 3 dni,

3) innych przypadków nieobecności nieletniego w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej, trwającej dłużej niż miesiąc.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Białym Borze.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1014 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 997 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 996 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 995 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 994 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1621

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-21 poz. 196

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 139

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.