Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-01
Data wejscia w życie:2001-09-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6568 —                Poz. 1013


1013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem prowadzą następującą dokumentację:

1) księgę wieczystą osób pochowanych na cmentarzu, w układzie rocznikowym,

2) księgę grobów,

3) alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu, w układzie rocznikowym — zwaną dalej „księgami cmentarnymi”. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) miejsce pochowania — dokładnie określone miejsce według planu zagospodarowania terenu cmentarza (kwatera, rząd, grób),

2) numer ewidencyjny — numer przypisany osobie pochowanej na cmentarzu zgodny z liczbą porządkową zapisu w księdze, o której mowa w § 1 pkt

1. § 3.

1. Księga wieczysta zawiera następujące dane dotyczące osób pochowanych na cmentarzu:

1) nazwisko i imię,

2) nazwisko rodowe,

3) stan cywilny,

4) datę i miejsce urodzenia,

5) datę i miejsce zgonu,

6) przyczynę zgonu,

7) imiona i nazwiska rodziców,

8) wiek,

9) datę pochowania,

10) miejsce pochowania,

11) w przypadku ekshumacji i przeniesienia do innego grobu — datę i miejsce ponownego pochowania,

12) numer ewidencyjny,

13) rodzaj grobu (ziemny lub murowany).

2. Księga, o której mowa w ust. 1, zawiera również informacje o osobach lub organach uprawnionych do pochowania. §

8. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, sporządza się na podstawie zamkniętej księgi wieczystej osób pochowanych na cmentarzu. § 9.

1. Wpisy w księgach cmentarnych dokonywane są pismem ręcznym w sposób staranny, czytelny i trwały. Pisownia poszczególnych wyrazów nie może budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną, z wyjątkiem pisowni nazwisk, która może uwzględniać również pisownię tradycyjną, używaną przez osobę noszącą określone nazwisko.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1—8, są wpisywane na podstawie karty zgonu.

4. Zamknięcia księgi, o której mowa w § 1 pkt 1, dokonuje się z chwilą wpisu ostatniej osoby pochowanej na cmentarzu w danym roku kalendarzowym. § 4.

1. Księga, o której mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) numer ewidencyjny,

2) nazwisko i imię osoby lub osób pochowanych w grobie,

3) datę pochowania,

4) rodzaj grobu (ziemny lub murowany),

5) miejsce pochowania,

6) adnotację o wpisie nagrobka do rejestru zabytków.

2. Księga grobów prowadzona jest dla wszystkich grobów, a dane wymienione w ust. 1 dotyczą wszystkich zmarłych osób pochowanych w danym grobie. §

5. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:

1) nazwisko i imię osoby pochowanej na cmentarzu,

2) miejsce pochowania,

3) numer ewidencyjny. § 6.

1. Wpisów do księgi, o której mowa w § 1 pkt 1, dokonuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia pochowania osoby na cmentarzu.

2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w kolejności przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu. §

7. Numerację wpisów do ksiąg, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego od numeru 1 i kończy się numerem nadanym ostatniemu wpisowi w danym roku kalendarzowym.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Białym Borze.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1014 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 997 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 996 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 995 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 994 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Samochód w leasingu i ewidencja przebiegu

  Czy w przypadku posiadania samochodu w leasingu, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 marca 2003 roku, która to umowa została zakwalifikowana zgodnie z ustawą o podatku (...)

 • Ewidencja przychodów przy ryczałcie

  Czy raporty miesięczne z kasy fiskalnej stanowią wystarczającą ewidencję przychodów w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego?

 • Prawidłowy zapis w liście obecności

  Pracownik samorządowy z tytułu uczestnictwa w zebraniach wiejskich odbywających się w czasie wolnym pracownika wypracował ileś godzin , za które należy udzielić mu (...)

 • Faktury do paragonu a ewidencja sprzedaży

  Prowadzimy małą aptekę. Każda sprzedaż towaru jest nabijana na kasę rejestrującą (na osoby fizyczne, na firmy). Apteka wystawia czasem faktury do paragonów (dotyczy (...)

 • Zwrot opłaty za utrzymanie grobu

  Dwa miesiące temu uiściłem opłatę na kolejne 20 lat za miejsce pod grobem rodziców moich znajomych, którzy przebywają na stałe za granicą. W międzyczasie jednak (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-01 poz. 80

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-10 poz. 484

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-11 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1995

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-11 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.