Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1196 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-07-18
Data wejscia w życie:2002-09-06
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1196 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 143                — 9190 —                Poz. 1196


1196

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: „Art. 41a.

1. Przedsiębiorcy wykonujący dotychczas działalność w zakresie przywozu do Polski odpadów w postaci mieszaniny odzieży używanej i zużytej, których zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska na przywóz odpadów do kraju utraciły ważność z dniem 1 lipca 2002 r. albo których zezwolenia utraciły ważność na podstawie art. 41, są zobowiązani, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej zmiany ustawy, do uzyskania zezwolenia na sprowadzanie odpadów w postaci mieszaniny odzieży używanej i zużytej. Zezwolenia mogą być wydane na czas określony nie dłuższy niż do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

2. Do czasu uzyskania zezwolenia przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić dotychczasową działalność, jeżeli posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wydane na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, nieposiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wydanego na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą prowadzić dotychczasową działalność w tym zakresie do czasu uzyskania zezwoleń:

1) na sprowadzanie odpadów z zagranicy oraz

2) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, wydanych na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej zmiany ustawy.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1196 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1203 z 20022002-09-06

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1202 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1201 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1200 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1199 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1198 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1197 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.