Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1197 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-07-25
Data wejscia w życie:2002-09-21
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1197 z 2002


1197

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: „6. W przypadku realizacji przez Agencję zadań określonych w Specjalnym Programie Akcesyjnym na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanym dalej «programem SAPARD», minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9191 —                Poz. 1197


7. Członkom Rady za udział w posiedzeniach Rady przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) 80% dla przewodniczącego Rady,

2) 70% dla zastępcy przewodniczącego Rady,

3) 60% dla pozostałych członków Rady — przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

8. Zamiejscowym członkom Rady oraz innym osobom zapraszanym na jej posiedzenia i posiedzenia Prezydium Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach prawa pracy dotyczących zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”;

1) określa podział środków programu SAPARD między poszczególne działania tego programu,

2) może określić podział środków w ramach działań programu SAPARD między poszczególne województwa albo sektory: mleczarski, mięsny, rybny oraz owoców i warzyw — uwzględniając postanowienia właściwych umów międzynarodowych.

7. Podziału, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w odniesieniu do:

1) środków określonych w umowach finansowych zawartych między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących programu SAPARD,

2) krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie programu SAPARD.”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4.

1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Agencji określający jej organizację, w tym siedziby oddziałów regionalnych Agencji, a także sposób i tryb działania Rady Agencji, o której mowa w art. 6, kierując się odpowiednio zakresem zadań Agencji i Rady Agencji oraz potrzebą zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania.”;

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady Ministrów.”;

4) w art. 6: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rada składa się z 15 członków, z których 5 jest przedstawicielami ministrów: właściwego do spraw rozwoju wsi, właściwego do spraw finansów publicznych, właściwego do spraw środowiska, właściwego do spraw pracy oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego; pozostali członkowie są przedstawicielami związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, rolniczych związków spółdzielczych o zasięgu krajowym oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.”, b) dodaje się ust. 6—8 w brzmieniu: „6. Do zadań Rady należy opiniowanie:

1) projektu rocznego planu finansowego Agencji,

2) sprawozdań z działalności Agencji,

3) innych spraw przedstawionych przez Prezesa Agencji w ramach zadań realizowanych przez Agencję.

5) w art. 7: a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. W rocznym planie finansowym Agencji może być utworzona rezerwa obejmująca środki na pokrycie:

1) nadpłat lub

2) niedoboru środków finansowych wynikającego z niemożności ich odzyskania — powstałych przy realizacji programu SAPARD.”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, kierując się zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych.”;

6) użyte w art. 5 w ust. 3, w art. 7 w ust. 3 i 5, w art. 8, w art. 10a w ust. 1 i w art. 11 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”. Art. 2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1197 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1203 z 20022002-09-06

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1202 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1201 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1200 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1199 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1198 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1196 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.