Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1528 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-05
Data wydania:2002-10-25
Data wejscia w życie:2002-11-05
Data obowiązywania:2002-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1528 z 2002


Strona 1 z 12
1528

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych. Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. 1. Rozporządzenie określa regulamin wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych, a także wzory zarządzeń i orzeczeń wydawanych w sprawach wykonania kar i środków dyscyplinarnych oraz sposób przechowywania tych dokumentów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej; ra:

1) powołanie: a) podstawy prawnej,

2) „zarządzeniu” — należy przez to rozumieć zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej lub środka dyscyplinarnego, wydane przez przełożonego dyscyplinarnego lub organ wojskowy, który orzekał w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji;

3) „ukaranym” — należy przez to rozumieć żołnierza, wobec którego wykonuje się karę dyscyplinarną lub środek dyscyplinarny;

4) „areszcie” — należy przez to rozumieć wojskowy areszt dyscyplinarny, w którym wykonuje się karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego, określony w odrębnych przepisach. § 2.

1. Zarządzenie posiada formę pisemną i zawie-

Dziennik Ustaw Nr 183                — 11687 —                Poz. 1528


b) orzeczenia, w którego wykonaniu jest wydawane, i daty jego uprawomocnienia się;

2) termin rozpoczęcia i miejsce odbywania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania lub aresztu koszarowego;

3) sposób odbywania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania lub aresztu koszarowego, w tym określenie: a) przełożonego lub innego żołnierza, do którego ukarany ma obowiązek zgłaszania się, b) rodzaju i wymiaru dodatkowych zadań służbowych na rzecz jednostki wojskowej, wykonywanych przez ukaranego, c) przełożonego sprawującego kontrolę wykonywania zadań, o których mowa lit. b;

4) termin zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego ukaranego karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe;

5) termin wykonania albo termin rozpoczęcia wykonania środka dyscyplinarnego oraz określenie: a) przełożonego ukaranego i przełożonego pokrzywdzonego żołnierza, kontrolujących wykonanie przez ukaranego obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego, b) przełożonego kontrolującego wykonanie przez ukaranego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, c) rodzaju i wymiaru dodatkowych zadań służbowych na rzecz jednostki wojskowej, wykonywanych przez ukaranego, d) przełożonego sprawującego kontrolę wykonywania zadań, o których mowa w lit. c;

6) obowiązek poinformowania o wykonaniu kary dyscyplinarnej lub środka dyscyplinarnego.

2. Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone, zawiera elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 i 6, a także pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia odwołania.

3. Wzór zarządzenia:

1) wykonania kary dyscyplinarnej lub kary dyscyplinarnej i środka dyscyplinarnego albo środka dyscyplinarnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykonania kary dyscyplinarnej, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Orzeczenie o odroczeniu lub przerwaniu wykonania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania albo aresztu koszarowego zawiera:

1) podstawę prawną;

2) powołanie prawomocnego orzeczenia, którym kara dyscyplinarna została wymierzona;

3) okres odroczenia lub przerwania wykonania kary dyscyplinarnej.

2. Orzeczenie o odroczeniu w całości lub w części albo o rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej zawiera elementy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, a także termin odroczenia jej wykonania w całości lub w części albo warunki rozłożenia na raty.

3. Wzór orzeczenia o:

1) odroczeniu lub przerwaniu wykonania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania albo aresztu koszarowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) odroczeniu w całości lub w części albo rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. §

4. Zarządzenie lub orzeczenie, dotyczące wykonania kary dyscyplinarnej albo środka dyscyplinarnego, dołącza się do dokumentacji postępowania dyscyplinarnego. Przepisy § 5 ust. 1 i 3 oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy (Dz. U. Nr 155, poz. 1294) stosuje się odpowiednio. §

5. Kary i środki dyscyplinarne wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej ukaranego. §

6. Ukarany ma obowiązek stosować się do poleceń zmierzających do wykonania orzeczenia o ukaraniu. Rozdział 2 Wykonywanie i odbywanie kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego §

7. Dowódca jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową żołnierz, któremu została wymierzona kara dyscyplinarna aresztu izolacyjnego, ustala, w porozumieniu z komendantem aresztu, termin stawienia się żołnierza do odbycia kary oraz wystawia mu skierowanie wskazujące areszt i termin stawienia się do aresztu. §

8. ˚ołnierz skierowany do odbycia kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego jest obowiązany zabrać ze sobą:

1) książeczkę wojskową albo w razie jej utraty lub zniszczenia — inny dokument, na podstawie którego można ustalić jego tożsamość;

2) książeczkę zdrowia;

3) przybory higieny osobistej. § 9.

1. Podstawę przyjęcia ukaranego do aresztu stanowią:

1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu wojskowego o ukaraniu i zarządzenia wykonania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia przez żołnierza kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego, wy-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1528 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1531 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1530 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1529 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1527 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1526 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1525 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1524 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1523 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1522 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1521 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1520 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-11 poz. 591

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-03 poz. 887

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie określenia stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.