Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-12-04
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 5

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12642 —                Poz. 1706


cych z EUMETSAT (EACCS), utworzonego jako organ podległy Radzie EUMETSAT na podstawie przepisów proceduralnych Rady.

2. Zgodnie z regułą 13.3 przepisów proceduralnych Rady EACCS będzie reprezentowany na sesjach Rady EUMETSAT przez Przewodniczącego. Rada w razie potrzeby może również podjąć decyzję o zaproszeniu Przewodniczącego EACCS do uczestniczenia w pracach innych podległych jej organów. Artykuł 4 Składki

1. Wysokość składki, jaką RP wniesie do rocznego budżetu EUMETSAT, będzie stanowiła połowę wysokości stawki, jaką RP zapłaciłaby zgodnie z zasadami Konwencji EUMETSAT, gdyby była państwem członkowskim. Wysokość składki będzie odniesiona do ogólnej kwoty budżetu EUMETSAT tworzonej ze składek państw członkowskich i współpracujących.

2. Roczna składka RP nie będzie w żadnym przypadku niższa aniżeli opłata licencyjna pobierana od państwowej służby meteorologicznej państwa niebędącego członkiem EUMETSAT, zamierzającego wykorzystywać i rozprowadzać dane obrazowe EUMETSAT w formie możliwej do rozpoznania na zasadach niewyłączności na swoim terytorium, jak określiła to Rada EUMETSAT.

3. Zgodnie z ustaleniami Wspólnot Europejskich roczna składka RP będzie płacona w euro.

4. Warunki płatności rocznej składki przez RP będą zgodne z warunkami ustalonymi w przepisach finansowych EUMETSAT dla państw członkowskich.

5. Roczna składka płacona przez RP do budżetu EUMETSAT będzie obowiązywała w przejściowym okresie trzyletnim, w czasie którego składka RP będzie kolejno wynosić jedną czwartą, jedną drugą i trzy czwarte składki określonej w ustępie

1. Roczna składka RP płacona w okresie przejściowym nie będzie jednak niższa od składki minimalnej określonej w ustępie

2.

6. RP będzie wnosić swoje roczne składki począwszy od dnia 1 stycznia 2000 r. Artykuł 5 Zobowiązania

1. Strony zrzekają się niniejszym jakichkolwiek wzajemnych roszczeń z tytułu szkód na osobach lub szkód na mieniu powstałych w związku niniejszą umową, z wyjątkiem roszczeń spowodowanych świadomie złym zarządzaniem.

2. EUMETSAT nie zapewnia gwarancji oraz nie będzie ponosił żadnych zobowiązań w odniesieniu do danych, produktów i usług świadczonych w ramach niniejszej umowy.

Cooperating States (EACCS), which is established as a subsidiary body of the EUMETSAT Council, under the EUMETSAT Council Rules of Procedure.

2. The EACCS shall be invited to be represented at sessions of the Council by its Chairperson, in accordance with Rule 13.3 of the Council’s Rules of Procedure. Council may also decide to invite the Chairperson of EACCS to subsidiary bodies, if appropriate. Article 4 Financial contribution

1. The rate of contribution of RP to the EUMETSAT Annual Budget shall be one half of the rate of contribution that RP would have to pay under the provisions of the EUMETSAT Convention, were it a Member State. This rate shall be applied to the overall amount funded by contributions from Member States and Cooperating States within the EUMETSAT Budget.

2. The annual contribution of RP shall in no case be lower than the license fee applicable to a National Meteorological Service of a non-Member State wishing to use and distribute EUMETSAT image data in recognisable form on a non-exclusive basis inside its national boundaries, as defined by the EUMETSAT Council.

3. The annual contribution of RP shall be paid in Euro as defined by the European Communities.

4. The methods of payment of RP’s annual contribution shall be the same as those established for Member States in the EUMETSAT Financial Rules.

5. The annual contribution of RP to EUMETSAT shall be subject to a three-year transition period, during which RP’s contribution will be successively one quarter, one half, and three quarters of the contribution as defined in paragraph 1 above. The annual contribution applicable during this transition period shall however not be lower than the minimum contribution defined in paragraph 2 above.

6. RP shall start to pay its annual contribution from 1 January

2000. Article 5 Liability

1. The Parties hereby waive any of their claims against each other for any injury to persons or damage to property arising out of this Agreement except for claims arising out of wilful misconduct.

2. EUMETSAT offers no warranty or commitment in respect of the Data, Products and Services provided under this Agreement.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1707

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 297

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1435

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1541

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1360

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.